Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Částka rozhodného příjmu pro účast OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost na důchodovém pojištění

21.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.5 Částka rozhodného příjmu pro účast OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost na důchodovém pojištění

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 10 ZDPo – účast OSVČ na důchodovém pojištění ve vztahu k dosaženému příjmu

 

  2012   2013   2014   2015   2016   2017  
Rozhodná částka příjmu pro účast na důchodovém pojištění   60 329 Kč   62 121 Kč   62 261 Kč   63 865 Kč   64 813 Kč   67 756 Kč  

Komentář:

Osoby samostatně výdělečně činné se pro účely účasti na důchodovém pojištění rozdělují na dvě skupiny, a to na OSVČ vykonávající tzv. hlavní samostatnou výdělečnou činnost a na OSVČ vykonávající tzv. vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

Osoba samostatně výdělečně činná vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost je vždy účastna důchodového pojištění, a to bez ohledu na výši dosaženého příjmu (účast proto vzniká i tehdy, je-li vykázána ztráta nebo malý příjem, který nedosahuje ani stanovené rozhodné částky). Vymezení hlavní samostatné výdělečné činnosti je negativní, neboť se jedná o takovou samostatnou výdělečnou činnost, která není považována za vedlejší. Osoba samostatně výdělečně činná vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost platí vždy pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, a to alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Osoba samostatně výdělečně činná vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost je v kalendářním roce účastna důchodového pojištění po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud její příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti dosáhl v kalendářním roce aspoň výše rozhodné částky. Rozhodná částka činí 2,4násobek částky, která se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se posuzuje účast na důchodovém pojištění, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Rozhodná částka se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Výše rozhodné částky