dnes je 14.7.2024

Vzor - Plná moc pro správní řízeníGarance

16.10.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Níže podepsaný Ing. Karel Vopička, dat. nar. 12. května 1977, bydlištěm Dělostřelecká 1765/22, Praha 6, PSČ: 160 00

Přístupné pro: NOZ | Super

Vzor - Příkazní smlouvaGarance

8.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 7Garance

1.12.2018, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 6Garance

1.12.2018, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V prvním odstavci zákonodárce zdůrazňuje jedno ze základních východisek soukromého práva, totiž povinnost čestného, poctivého jednání.

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 8Garance

1.12.2018, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkon práva obecně může být spojen též s negativním důsledkem ve vztahu k jiné osobě: Typicky výkon práva prodávajícího na zaplacení kupní ceny se negativním způsobem projeví v majetkové sféře kupujícího, tj. osoby, která je k zaplacení kupní ceny povinna. To…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 4Garance

1.12.2018, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 4 byl zákonodárce zřejmě inspirován historickou úpravou, totiž ustanovením § 1297 císařského patentu č. 946/1811 Sb. z. s., obecného zákoníku občanského (dále též „OZO”), které zakládalo domněnku, že „každý, kdo má užívání rozumu, je schopen…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 5Garance

1.12.2018, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení navazuje na předchozí (ustanovení § 4), podle něhož zákon vychází z hlediska „běžného” člověka. Ustanovení § 5 odst. 1 je svým charakterem speciální úpravou ve vztahu k ustanovení § 4 odst. 1, což odpovídá jeho systematickému zařazení…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2Garance

1.12.2018, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 2 zákonodárce nově stanoví základní výkladová pravidla. Ač to Důvodová zpráva Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku.1 výslovně neuvádí, též při formulaci tohoto ustanovení byl zákonodárce pravděpodobně inspirován…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1Garance

1.12.2018, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, se výrazně odklání od předchozí, půlstoletí účinné právní úpravy (ObčZ). Základními přístupovými hlediska zákonodárce při tvorbě NOZ byly konvence, diskontinuita, integrace. Srov. prohlášení…

Přístupné pro: NOZ | Super

Ochrana osobních údajů v personalisticeZáznamGarance

30.4.2018, Bc. Ilona Bartovská, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:57:29

Videoseminář je věnován v současnosti tolik aktuální problematice ochrany osobních údajů, a to především v personalistice.

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 613Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení převzalo právní úpravu dříve obsaženou v § 98 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině.

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 627Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení stanovuje okamžik počátku běhu promlčecí lhůty v případech, kdy podle zvyklosti nebo podle praxe, kterou mezi sebou strany zavedly, je pohledávka vyrovnávána na základě vyúčtování. Pravidla uvedená v tomto ustanovení budou dopadat…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 573Garance

1.9.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonná domněnka doby dojití slouží k usnadnění počítání lhůt v případech, kdy je zásilka odeslána s využitím provozovatele poštovních služeb. Tuto domněnku lze ovšem uplatnit pouze u zásilek, které fakticky svému adresátovi došly.…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 615Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zástavní právo je právem, které podléhá promlčení, neboť nejde o majetkové právo, které by bylo – na rozdíl od vlastnického práva – z možnosti promlčení se vyloučeno, i když má také věcněprávní povahu.    Dosud byla úprava promlčení zástavního práva…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 662Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení upravuje otázku příjmení manželů. Dosavadní právní úprava je v této problematice respektována, s tím, že změna nastala pouze v podrobnějším zpracování tzv. připojovaného příjmení, a to i s ohledem na fakt, že je zde patrný jistý…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 10Garance

13.7.2014, Mgr. Ing. Michal Bureš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecně    Ustanovení § 10 upravuje použití analogie (odstavec 1) a připouští soudcovské dotváření práva (odstavec 2). Oba odstavce řeší situaci mezer v zákoně.    Analogia legis    Použití analogie v právu znamená, že na určitou situaci se aplikuje…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 611Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásadně platí, že se promlčují všechna majetková práva s výjimkou případů stanovených zákonem. Jedním z práv, které se nepromlčuje, je právo vlastnické. Vlastnické právo je podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod jedním ze základních práv a…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 671 - Způsobilost uzavřít manželstvíGarance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsobilost uzavřít manželství    Ustanovení obdobné § 671 NOZ jsme dosud v zákoně o rodině neregistrovali. Podle důvodové zprávy bylo ustanovení tohoto znění zařazeno s úmyslem, aby ,, další zákonný text byl srozumitelnější“.    Komentované…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 12Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo na soudní a jinou právní ochranu je garantováno článkem 36 Listiny základních práv a svobod. Základním orgánem veřejné moci, který má prioritně na starosti ochranu práv, je soud. Zákonem však může být k ochraně práv povolán i orgán jiný…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 621Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stejně jako pro právo na náhradu škody stanoví NOZ dvojí promlčecí lhůtu rovněž pro právo na vydání bezdůvodného obohacení. Subjektivní promlčecí lhůta je tříletá a počíná běžet ode dne, kdy se oprávněná osoba dozví o tom, že k bezdůvodnému …

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 576Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Dílčí neplatnost]    Právní jednání může být neplatné buď celé, nebo může být neplatné pouze částečně. Tam, kde se důvod neplatnosti vztahuje na celé právní jednání (např. smlouvu uzavřela osoba s omezenou svéprávností), bude právní jednání…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 666Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak vyplývá z ustanovení § 657 NOZ, i nadále počítá NOZ jak se sňatkem občanským, tak i církevním, přičemž oba druhy sňatků staví na roveň a s oběma spojuje i nadále statusové účinky.    Státní dozor nad zákonností církevních sňatků je i nadále…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 609Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosavadní právní úprava promlčení byla obsažena jak v ObčZ, a to v § 100 až § 114, tak i v ObchZ , a to v § 387 až § 408. Právní úprava promlčení v obchodních závazkových vztazích přitom byla komplexní, tj. zásadně…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 668Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Státní občan České republiky může uzavřít manželství i mimo území České republiky. (Sňatek mimo území České republiky v případě přímého ohrožení života snoubence upravuje § 667 NOZ.)    Státní občan České republiky může uzavřít manželství v…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 661Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení upravuje otázku příjmení manželů. Dosavadní právní úprava je v této problematice respektována, s tím, že změna nastala pouze v podrobnějším zpracování tzv. připojovaného příjmení, a to i s ohledem na fakt, že je zde patrný jistý…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 663Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětné ustanovení pojednává o místě uskutečnění sňatku, tj. o tom, na kterém konkrétním místě může být sňatečný obřad konán, a to jak v případě sňatku občanského, tak i církevního. O této problematice dosud pojednával § 4 odst. 4 a § 4a…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 566Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K pojmu soukromé listiny a jejím účinkům § 565 NOZ.    K odst. 1    V soukromoprávních vztazích lze nyní použít i listiny, jež nejsou podepsány. Je však na tom, kdo takovou listinu použije, aby prokázal, že listina pochází od osoby, o…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 551Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 551 až § 554 upravuje tzv. zdánlivá právní jednání. Jde o odklon od dosavadní právní úpravy, kdy ObčZ pojil s nedostatkem vůle, její vážnosti, určitosti a srozumitelnosti absolutní neplatnost právní úkonu. NOZ nově vychází z toho,…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 665Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázku prohlášení snoubenců, jež předchází samotnému sňatečnému projevu vůle v rámci sňatečného obřadu, upravuje toto ustanovení. Tuto problematiku dosud upravoval § 6 ZoR.    Před samotným sňatečným projevem vůle snoubenců v rámci sňatečného…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 657Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ačkoliv se při přípravě NOZ počítalo s tím, že nová právní úprava bude propříště statusové a jiné právní důsledky v rovině soukromoprávní i veřejnoprávní spojovat pouze s občanským sňatkem, NOZ počítá i nadále se sňatkem občanským i církevním, …

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 605 - Počítání časuGarance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení se týká běhu hmotněprávních lhůt či dob. K pojmu hmotněprávních lhůt či dob viz blíže ustanovení § 601 NOZ .    K odst. 1    Lhůta či doba určená podle dní počíná dnem, který následuje po skutečnosti, jež je rozhodující…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 656Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení upravuje vznik manželství, sňatek a tzv. sňatečný proces.    NOZ v odst. 1 tohoto ustanovení zakotvuje výraz snoubenci, který je v dalších ustanoveních NOZ používán. Tento pojem užíval i zákon o rodině.    K uzavření, respektive vzniku …

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 572Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Odvolání projevu vůle]    Komentované ustanovení se vztahuje pouze na adresná právní jednání učiněná v písemné formě. Původce právního jednání je učiněným právním jednáním vázán a může jej odvolat pouze za podmínek uvedených v komentovaném ustanovení.…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 614Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásadně platí, že se promlčují všechna majetková práva s výjimkou případů stanovených zákonem. Jedním z práv, které se nepromlčuje, je právo vlastnické. Vlastnické právo je podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod jedním ze základních práv a…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 624Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva na vydání peněžních prostředků, které jsou uloženy na účtu nebo představují vklad, se po dobu trvání smluvního závazku nepromlčují. Promlčecí lhůta počíná běžet až ode dne, kdy smluvní závazek zanikl (např. došlo ke zrušení účtu u banky …

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 607Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení se týká běhu hmotněprávních lhůt. K pojmu hmotněprávních lhůt viz blíže ustanovení § 601 NOZ.    Připadne-li poslední den hmotněprávní lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 619Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon stanoví v komentovaném ustanovení obecné pravidlo pro počátek běhu promlčecí lhůty a v navazujících ustanoveních stanoví počátek běhu promlčecí lhůty speciálně pro jednotlivá práva. Kde není úprava speciální, tam se použije úprava…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 552Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ohledně výkladu, co se rozumí zdánlivým právním jednáním, odkazujeme na komentář k § 551 NOZ.    Právní jednání nebude učiněno vážně tehdy, kdy bude podle všech objektivních okolností zřejmé, že jednající nechtěl způsobit následky, které s…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 655Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Manželství, jeho vznik, zánik, neplatnost, jakož i tzv. zdánlivé manželství a dále i vztahy mezi manžely upravoval doposud zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině. Právní úprava manželství podle NOZ přináší několik změn.    Nově jsou tedy otázky…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 659Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení upravuje průběh samotného sňatečného procesu, který sestává v podstatě ze dvou základních částí. První fází je položení otázky snoubencům osobou jednající za orgán veřejné moci nebo osobou jednající za orgán oprávněné církve, zda spolu …

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 565Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosud nebyla definice soukromých ani veřejných listin v občanském zákoníku obsažena. Tento zdánlivý nedostatek se snaží nový občanský zákoník napravit.     Občanský zákoník, který je co do řazení jednotlivých institutů upořádán tak, že postupuje…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 622Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Speciální právní úprava běhu promlčecí lhůty je stanovena pro případ, kdy došlo k újmě na zdraví nezletilého, který není plně svéprávný. Svéprávností se rozumí způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 553Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ohledně výkladu, co se rozumí zdánlivým právním jednáním, odkazujeme na komentář k § 551 NOZ.    Právní jednání je nesrozumitelné, pokud nelze ani jeho výkladem zjistit jeho obsah, tj. co jím mělo být vyjádřeno. Nesrozumitelným může být např.…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

NOZ považuje stát za subjekt svého druhu a v soukromoprávních vztazích mu přiznává postavení právnické osoby. I přesto je postavení státu v této oblasti poněkud specifické, neboť na jedné straně je zejména v oblasti majetkoprávních vztahů považován…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 606Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení se týká běhu hmotněprávních lhůt/dob. K pojmu hmotněprávních lhůt/dob viz blíže ustanovení § 601 NOZ .    K odst. 1    Polovinou měsíce se rozumí patnáct dní. Toto pravidlo platí bez ohledu na to, kolik má příslušný…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 626Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení o počátku promlčecí lhůty u práva na pojistné plnění se přejímá z § 8 zákona o pojistné smlouvě (zákon č. 37/2004 Sb.). Promlčecí lhůta u práva na pojistné plnění počne běžet za jeden rok od pojistné události. Promlčecí lhůta je přitom:…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 559Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Svoboda volby formy právního jednání]    Nový občanský zákoník zakotvuje zásadu svobody formy právních jednání. To znamená, že nestanoví-li zákon výslovně jinak, mohou účastníci právních jednání činit tato právní jednání (ať již jednostranná nebo…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 11Garance

13.7.2014, Mgr. Ing. Michal Bureš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 11 ukládá přiměřené použití ustanovení části čtvrté o vzniku, změně a zániku práv a povinnosti ze závazků na vznik, změnu a zánik jiných soukromých práv a povinností.    Závazkem se nerozumí dluh (povinnost dlužníka), ale celý závazkový…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 612Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

NOZ prohlašuje za nepromlčitelná práva tzv. práva osobní, tedy práva:  na život a důstojnost,na jméno,zdraví,vážnost,čest,soukromí,nebo obdobná osobní práva.  I přesto, že se osobní práva jako taková promlčovat nebudou, je vhodné zabránit situaci, kdy by…

Přístupné pro: NOZ | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 660Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení upravuje otázku příjmení manželů. Dosavadní právní úprava je v této problematice respektována, s tím, že změna nastala pouze v podrobnějším zpracování tzv. připojovaného příjmení, a to i s ohledem na fakt, že je zde patrný jistý…

Přístupné pro: NOZ | Super
Nahrávám...
Nahrávám...