dnes je 30.5.2024

Sociální zabezpečení - Přehled o výši vyměřovacích základů a odvodu pojistnéhoGarance

13.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je povinen podle § 8 a 9 zákona č. 589/1992 Sb. provést odvod sociálního zabezpečení na účet příslušné správy sociálního zabezpečení podle sídla zaměstnavatele do 20. kalendářního dne následujícího měsíce. Pokud tento den připadne na sobotu,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Rodičovská dovolená - délka, nástupGarance

13.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

 Rodičovská dovolená  je důležitou osobní překážkou zaměstnance v práci, při které zaměstnavatel omluví jeho nepřítomnost v práci. Rodičovská dovolená se poskytuje na základě písemné žádosti zaměstnankyně a zaměstnance. Žádost musí být předložena nejpozději 30…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zdravotní pojištění - odvod zdravotního pojištěníGarance

13.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel musí odvést pojistné na zdravotní pojištění ve lhůtě do 20. kalendářního dne měsíce následujícího. Za splnění této povinnosti se považuje den, kdy byla částka zdravotního pojištění připsána ve prospěch účtu příslušné zdravotní…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dodatková dovolenáGarance

13.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci, který pracuje u téhož zaměstnavatele po stanovenou týdenní pracovní dobu celý kalendářní rok pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, který po celý kalendářní rok koná práce zvlášť obtížné, přísluší dodatková…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

MladistvíGarance

13.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je oprávněn uzavřít pracovněprávní vztah s mladistvým zaměstnancem, pokud dosáhl věku alespoň 15 let a má ukončenou povinnou školní docházku. Zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) je stanovena délka povinné školní docházky 9 let.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Mateřská dovolená - oznámení zdravotní pojišťovněGarance

13.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro všechny  zdravotní pojišťovny  a zaměstnavatele byl vydán seznam kódů změn povinně používaných při vyplňování hromadných oznámení zaměstnavatele.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Shromáždění osobních údajů zaměstnanceGarance

12.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel musí shromáždit  osobní údaje  v souladu s GDPR (příp. se zákonem o ochraně osobních údajů), které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy a s trváním pracovního poměru, respektive dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Srážky ze mzdy - vztah k zápočtovému listuGarance

12.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý, kdo přijímá zaměstnance do zaměstnání, je povinen vyžádat si od něho potvrzení vystavené předchozím zaměstnavatelem, zda byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami z jeho mzdy, kterým soudem a v čí prospěch. Takové potvrzení je povinen vydat každý…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Daň z příjmů - Prohlášení poplatníkaGarance

12.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti k uplatnění nároku na odpočet nezdanitelných částek ze základu daně, slevy na dani podle § 35ba ZDP, daňového zvýhodnění podle § 35c ZDP a § 35d ZDP a výpočet zálohy na daň podle § 38h…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Mzdový listArchiv

12.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bez ohledu na formu pracovněprávního vztahu musí být každému zaměstnanci založen mzdový list. Povinné náležitosti mzdového listu stanoví v § 38j zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Další náležitosti mzdového listu nejsou…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zdravotní pojištění - prohlášení o příslušnosti k zdravotní pojišťovněGarance

12.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při vstupu zaměstnance do zaměstnání musí zaměstnavatel zjistit, u jaké zdravotní pojišťovny je zaměstnanec pojištěn. Tuto skutečnost dokládá zaměstnanec předložením Průkazu o zdravotním pojištění. Zaměstnavatel si zpravidla pořídí fotokopie průkazky a doklad…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

BOZPGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je dle ustanovení § 102 odst. 1 ZPpovinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zaměstnanec/-kyně pečující o děti z pohledu pracovněprávníhoGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je povinen vytvářet příznivé pracovní podmínky pro  zaměstnance pečující o děti . Zákoník práce v § 240 až 241a ZP stanoví, že zaměstnanec a zaměstnankyně pečující o děti ve věku do 8 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Starobní důchodce - předložení dokladu o přiznání důchodu zaměstnancemGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel může s každým poživatelem starobního důchodu uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, aniž by důchodce ztratil nárok na výplatu důchodu. To však neplatí pro poživatele předčasného starobního důchodu, který ještě nedosáhl…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Roční zúčtováníGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

 Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti , slouží k vypořádání daňových povinností poplatníka prostřednictvím zaměstnavatele. Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral mzdu pouze od jednoho nebo od více plátců daně postupně včetně mezd…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zaměstnanci vykonávající práci na dálkuGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec se může se zaměstnavatelem dohodnout na  výkonu práce na dálku .

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dočasná pracovní neschopnostGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu pracovního práva je  dočasná pracovní neschopnost  (DPN) důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatel je povinen omluvit zaměstnancovu nepřítomnost v práci po dobu jeho pracovní neschopnosti. Pokud jde o finanční důsledky…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Předčasný starobní důchodce - oznámení nástupu do zaměstnání u OSSZArchiv

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vstoupí-li do zaměstnání poživatel předčasného starobního důchodu, tedy přiznaného podle § 31 ZDPo a vykonává-li výdělečnou činnost po dobu, kdy ještě nedosáhl důchodového věku, plní zaměstnavatel ohlašovací povinnost do 8 dnů po vstupu do zaměstnání. Hlášení…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Osobní spis zaměstnanceGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobní spis smí obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovním poměru a na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (§ 312 ZP).

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Osobní spis zaměstnance - uzavření a archivaceGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po skončení zaměstnání se do osobního spisu (§ 312 ZP) zakládá:

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Vstupní lékařské prohlídkyGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle § 59 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, je nutné, aby se  osoba před vznikem pracovního poměru  podrobila vstupní lékařské prohlídce. Vstupní prohlídku zajišťují poskytovatelé pracovnělékařských služeb, kterými jsou poskytovatelé…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Jmenování a jmenovací dekretGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jmenováním  vzniká pracovní poměr  v případech stanovených zvláštním právním předpisem a nestanoví-li tento zvláštní právní předpis, pak i podle zákoníku práce.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dočasná pracovní neschopnost - kontrola režimu DPNGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 dnů DPN stanovený režim  dočasně práce neschopného pojištěnce , pokud jde o povinnost stanovenou v § 56 odst. 2 písm. b) ZNP, tj.…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

ELDPGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidenční listy důchodového pojištění se vyhotovují po závěrce mzdových listů za každý kalendářní rok. Záznam do evidenčního listu se však provádí nejpozději do 30. dubna následujícího roku, pokud výdělečná činnost trvala k 31. prosinci tohoto roku.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Informace o právech a povinnostech nového zaměstnanceGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je povinen nejpozději do 7 dnů od vzniku pracovněprávního vztahu písemně informovat zaměstnance o právech a povinnostech vyplývajících z pracovněprávního vztahu, pokud tyto informace neobsahuje pracovní smlouva, příp. dohoda o pracovní činnosti…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Osoby se zdravotním postižením - plnění povinného podíluGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedná-li se o zaměstnavatele, který zaměstnává v pracovním poměru více než 25 zaměstnanců v přepočteném počtu podle vyhlášky č. 518/2004 Sb., má povinnost  zaměstnávat osoby se zdravotním postižením . Povinný podíl činí 4 % z průměrného ročního přepočteného…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Sociální zabezpečení - potvrzení o úhrnu vyměřovacích základůGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je povinen podle § 15a zákona č. 589/1992 Sb. vystavit zaměstnanci do 8 dnů od podání žádosti potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů na sociální zabezpečení za  kalendářní rok , z nichž bylo sraženo pojistné. Pokud zaměstnavatel zjistí, že v tomto…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Studenti a žáci - druh pracovněprávního vztahuGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnávání žáků a studentů se řídí obecně závaznými právními předpisy, mezi které patří především zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 561/2004…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Inspekce práceGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, upravuje postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek a služby péče o dítě v dětské skupině, působnost a příslušnost…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Potvrzení o zdanitelných příjmechGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud má zaměstnanec více zaměstnavatelů postupně za sebou, může mu poslední zaměstnavatel v roce provést roční zúčtování jen za podmínky, že předloží zaměstnavateli potvrzení o výši příjmů ze závislé činnosti od všech předchozích postupných zaměstnavatelů. Na…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Daň z příjmů fyzických osob - vyúčtování zálohové daněGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je povinen provést vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a “Výkaz vyúčtování daně z příjmů“ včetně příloh předložit do 2 měsíců po skončení kalendářního roku, tj. do 1. 3. následujícího roku. Pokud zaměstnavatel zúčtoval…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Práce přesčas, pracovní pohotovostGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 96 ZP je zaměstnavatel povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci o práci přesčas a době pracovní pohotovosti. I v případě, že zaměstnavatel uplatňuje při odměňování práce přesčas paušál, je povinen vést evidenci o práci přesčas.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zdravotní pojištění - oznamovací povinnostiGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní povinností zaměstnavatelů je plnění oznamovací povinnosti (§ 10-10a ZoVZP) spočívající v hlášení všech změn rozhodných pro stanovení výše odváděného pojistného a všech změn rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Pracovní poměr - změny v průběhu PPGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsah pracovního poměru je možné změnit (§ 40 ZP) jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Změnu pracovní smlouvy je nutné provést písemně. Nedodržení písemné formy však nemá za následek neplatnost uzavřené dohody. Změnou pracovní…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Potvrzení o zaměstnáníGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel má povinnost vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání nejpozději v den skončení pracovního poměru, nebo právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce, pokud DPP založila účast na nemocenském pojištění podle…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Cizinec - Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osobGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový nerezident má právo učinit Prohlášení poplatníka daně z příjmů. Daňovému nerezidentovi lze uplatnit základní slevu.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Evidence o dočasné pracovní neschopnostiGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je povinen podle § 95 zákona č. 187/2006 Sb.vést evidenci o svých zaměstnancích účastných nemocenského pojištění. Jedná se o:

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Archivace dat ve mzdové a personální oblastiGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Archivace dat se provádí podle potřeby zaměstnavatele, tj. u některých dokladů pravidelně měsíčně, u jiných až po  skončení kalendářního roku . Po skončení kalendářního roku je nutné provést archivaci dokumentů vždy, a to v souladu s právními předpisy, které…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Student - účast na nemocenském pojištěníGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žáci střední školy (učni) a studenti vysokých škol nejsou z titulu studia od 1. 1. 2009 účastni nemocenského pojištění. Pokud však  student vstoupí do zaměstnání , které založí účast na nemocenském pojištění, plní zaměstnavatel veškeré povinnosti jako u…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Osobní údaje zaměstnanců obecněGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679, známé pod zkratkou GDPR (dále též „Nařízení”) představuje právní rámec ochrany osobních údajů na území EU. Český zákon, který zapracovává příslušné předpisy Evropské unie,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Doručování písemnostíGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při doručování výpovědi, okamžitého zrušení, zrušení ve zkušební době a dalších písemností týkajících se skončení pracovního poměru nebo právních vztahů založených dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti (s výjimkou skončení pracovněprávního…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Pracovní úraz - evidence úrazu v knize úrazůGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

 Pracovním úrazem  se rozumí poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů nebo vlastní tělesné síly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Insolvenční rejstřík - rozhodnutí o schválení oddluženíGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je-li u osoby, která je zaměstnancem, zahájeno insolvenční řízení, je od roku 2014 plátci nařízeno, aby v případě exekuční srážky prováděl srážku dál, avšak neodesílal věřiteli. Jestliže zaměstnanec požádal o oddlužení, nastávají účinky schválení oddlužení…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Oddlužení a podání návrhu na povolení oddluženíGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením. Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Registrační povinnost plátce daněGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý zaměstnavatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má povinnost vybírat nebo srážet daň nebo zálohy na daň z příjmů vyplaceného poplatníkovi, je plátcem daně.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Pracovní smlouvaGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

 Pracovní poměr  se nejčastěji uzavírá formou pracovní smlouvy. Pracovní smlouva je dvoustranný právní akt, který má zákonem stanovené formální náležitosti a musí mít podle § 34 odst. 2 ZPpísemnou formu. Jedno vyhotovení pracovní smlouvy je zaměstnavatel…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Nemocenské pojištění - oznamovací povinnostGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 94 ZNP je zaměstnavatel povinen oznámit OSSZ v elektronické podobě na předepsaném tiskopisu den nástupu zaměstnance do zaměstnání (které mu založilo účast na pojištění), den skončení zaměstnání.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání - odvod pojistnéhoGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s vyhláškou č. 125/1993 Sb. a podle § 205d zákona č. 65/1965 Sb. (dřívější zákoník práce) je zaměstnavatel povinen pravidelně čtvrtletně odvádět zákonné pojistné pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání, které je splatné…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Překážky v práciGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 191 ZP jsou taxativně uvedeny důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance, kterými jsou:

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

UčeňGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud žáci středních škol (učni) a studenti vyšších odborných škol vykonávají v rámci  praktického výcviku  produktivní činnost, náleží jim podle § 122 zákona č. 561/2004 Sb. odměna z prostředků získaných touto produktivní činnosti. Pokud praktické vyučování…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super
Nahrávám...
Nahrávám...