dnes je 14.7.2024

Postřehy k platbě pojistného na sociální zabezpečeníGarance

27.5.2024, Mgr. Michaela Hradcová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na co pamatovat při platbě pojistného na sociální zabezpečení, Vám připomeneme v následujícím příspěvku.

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 95 ZNP - Povinnost zaměstnavatelů vést evidenciGarance

28.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je povinen vést o svých zaměstnancích pro účely nemocenského pojištění stanovenou evidenci; rozsah uvedených údajů vyplývá z odstavce 1. Údaje se týkají zaměstnanců účastných nemocenského pojištění; určité údaje [uvedené v odstavci 1 písm. a) až…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 7 ZPSZ - Sazby pojistnéhoGarance

26.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sazby pojistného na sociální zabezpečení jsou stanoveny zvlášť pro jednotlivé skupiny poplatníků pojistného, tedy zvlášť i pro zaměstnavatele a pro zaměstnance, byť zaměstnanci pojistné sami neodvádějí.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 17 ZPSZ - Přeplatek pojistnéhoGarance

26.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přeplatek na pojistném se vrací vždy plátci pojistného, jímž je zaměstnavatel; pokud přeplatek vznikl na straně zaměstnance (zaměstnavatel srazil zaměstnanci na pojistném větší částku, než odpovídala pojistnému, které měl zaplatit zaměstnanec jako poplatník…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 23c-23f ZPSZ - Společná ustanovení ke slevám na pojistnémGarance

26.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s uplatňováním slev na pojistném jsou uloženy povinnosti zaměstnavatelům i zaměstnancům.Zaměstnavatel, který uplatňuje slevu na pojistném, je povinen plnit stanovenou evidenční povinnost. Zaměstnavatel je povinen mít ve své evidenci o…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 22b ZPSZ - Pravděpodobná výše pojistnéhoGarance

26.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní povinností zaměstnavatele je podat ve stanovené lhůtě (tj. ve lhůtě stanovené podle § 9 odst. 1 ZPSZ) na předepsaném tiskopisu a stanoveným způsobem přehled o výši vyměřovacích základů a o výši pojistného, které je povinen odvádět. Pokud zaměstnavatel…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 20a ZPSZ - Povolení splátek pojistného a penáleGarance

26.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě dluhu na pojistném a na penále může okresní správa sociálního zabezpečení povolit placení tohoto dluhu ve splátkách (jedná se o tzv. splátkový režim). Toto povolení má pro plátce pojistného  tu výhodu, že na dluh, ohledně něhož byl povolen splátkový…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 7a-7c ZPSZ - Sleva na pojistnémGarance

26.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sleva na pojistném náleží od 1. února 2023 zaměstnavateli za zaměstnávání stanovených skupin zaměstnanců v pracovním nebo služebním poměru. Zaměstnanci nárok na slevu nemají. Není podstatné, zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou. Sleva…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 19 ZPSZ - Způsob placení pojistnéhoGarance

26.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení upravuje způsob placení pojistného příslušnému orgánu sociálního zabezpečení, tj. územní správě sociálního zabezpečení. Stejným způsobem, jako se platí pojistné, se platí též penále, přirážka k pojistnému a pokuta.Pojistné se platí bezhotovostně na…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 9 ZPSZ - Způsob odvodu pojistnéhoGarance

26.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojistné za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, a to bez ohledu na konkrétní splatnost mezd, platů nebo odměn u zaměstnavatele.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 23b ZPSZ - Průměrná mzda a další pojmyGarance

26.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení je kromě vymezení některých pojmů obsažena definice průměrné mzdy; pojem průměrné mzdy je používán především při stanovení maximálního vyměřovacího základu, při uplatňování slev na pojistném a při stanovení pravděpodobné výše…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 3 ZPSZ - Poplatníci pojistnéhoGarance

26.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se (na rozdíl od pojistného na zdravotní pojištění) rozlišují poplatníci pojistného a plátci pojistného (pojistné se v tomto zákoně používá jako legislativní zkratka pro…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 21 ZPSZ - Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečeníGarance

26.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přirážka k pojistnému představuje samostatný institut, tj. druh odvodu, který se platí na základě rozhodnutí územní správy sociálního zabezpečení; podmínkou přitom je pravomocné rozhodnutí orgánu inspekce práce nebo zdravotnického orgánu (krajské hygienické…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 5 ZPSZ - Vyměřovací základ zaměstnanceGarance

26.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyměřovací základ zaměstnance se zjišťuje za rozhodné období, jímž je kalendářní měsíc. Vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 15a ZPSZ - Maximální vyměřovací základyGarance

26.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2008 je zaveden maximální vyměřovací základ pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné. Maximálním vyměřovacím základem zaměstnance pro placení pojistného je částka ve výši 48násobku průměrné mzdy (s výjimkou let 2010 a 2011, kdy maximálním…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 20 ZPSZ - PenáleGarance

26.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebylo-li pojistné zaplaceno včas anebo bylo zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je zaměstnavatel povinen platit penále. Výše penále se stanoví od roku 2022 podle předpisů práva občanského o výši úroků z prodlení; předpisem, který…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 123e ZOPSZ - PodáníGarance

25.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podání nebo jiný úkon ve věcech důchodového pojištění, nebo ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti lze obecně učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 81 ZOPSZ - Zahájení řízeníGarance

25.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádost o přiznání důchodu může podat pouze oprávněný, resp. ten, kdo se za oprávněného považuje, popř. zákonný zástupce oprávněného nebo na základě § 82 odst. 2 ZOPSZ rodinný příslušník; tuto žádost může podat také ten, kdo má k tomu udělenou plnou moc. Žádost…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 88a ZOPSZ - Právní moc a opravné prostředkyGarance

25.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 123a ZOPSZ - Odepsání dluhuGarance

25.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 104c ZOPSZ - RozhodováníGarance

25.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve stanovených případech (v praxi je to přitom většina případů) rozhoduje územní správa sociálního zabezpečení formou platebního výměru (rozhodnutí formou platebního výměru je často vydáváno přímo při kontrole u zaměstnavatele); platební výměr je zvláštní…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 54 ZOPSZ - PřestupkyGarance

25.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 104a ZOPSZ - Předmět řízeníGarance

25.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úpravu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (okruh poplatníků, stanovení tohoto pojistného a příspěvku, splatnost a způsob placení penále, přirážky k pojistnému, přestupky, povinnosti plátců apod.) obsahuje zákon č.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 104ch ZOPSZ - Prominutí penáleGarance

25.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě vzniku penále na pojistném je možné toto penále zcela nebo částečně prominout z důvodu odstranění tvrdosti na základě žádosti, která obsahuje důvody pro prominutí…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 36 ZOPSZ - Příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů při provádění důchodového pojištěníGarance

22.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení je upravena příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů při provádění důchodového pojištění jednotlivých skupin osob účastných důchodového pojištění podle § 5 odst. 1 ZDPo. Obdobné vymezení příslušnosti zaměstnavatelů k plnění úkolů při provádění…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 42 ZOPSZ - Povinnost vydat potvrzeníGarance

22.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že osoba samostatně výdělečně činná uplatňuje jako důvod své vedlejší samostatné výdělečné činnosti výkon důchodově pojištěného zaměstnání, je tato osoba také povinna tento důvod doložit (doložení je třeba provést nejpozději do konce kalendářního…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 7 ZOPSZ - Místní příslušnostGarance

22.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení upravuje místní příslušnost územní správy sociálního zabezpečení jako prvostupňového orgánu v oblasti provádění důchodového pojištění a odvodu pojistného na sociální zabezpečení. Územní správy sociálního zabezpečení nahradily od 1. ledna 2024…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 37 ZOPSZ - Vedení a předkládání záznamůGarance

22.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V odstavci 1 je taxativně uvedeno, jaké údaje musí mít zaměstnavatel ve své evidenci pro účely důchodového pojištění. Záznam zaměstnavatele o tom, zda jeho zaměstnanec pobírá důchod z důchodového pojištění, se od roku 2012 týká jen předčasného starobního…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 12 ZOPSZ - Oprávnění orgánů sociálního zabezpečení k výzvěGarance

22.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení upravuje rozsah oprávnění orgánů sociálního zabezpečení (ve vztahu k zaměstnavatelům jde o územní správu sociálního zabezpečení a Českou správu sociálního zabezpečení) vůči zaměstnavatelům a dalším subjektům při provádění důchodového…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 8 ZOPSZ - Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnostiGarance

22.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posuzování zdravotního stavu (zejména invalidity) pro účely zákona o důchodovém pojištění a pro účely jiných zákonů, tj. zákona o zaměstnanosti, zákona o sociálních službách a zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, provádí Institut…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 35a ZOPSZ - Povinnost zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely důchodového pojištěníGarance

22.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení odstavce 1 se předně vymezuje pojem zaměstnavatel; příslušnost jednotlivých zaměstnavatelů podle právních vztahů zakládajících účast na důchodovém pojištění je pak upravena v § 36 ZOPSZ. Pokud právnická nebo fyzická osoba sice zaměstnává jiné…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Sociální zabezpečení - Přehled o výši vyměřovacích základů a odvodu pojistnéhoGarance

13.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je povinen podle § 8 a 9 zákona č. 589/1992 Sb. provést odvod sociálního zabezpečení na účet příslušné správy sociálního zabezpečení podle sídla zaměstnavatele do 20. kalendářního dne následujícího měsíce. Pokud tento den připadne na sobotu,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Povinnosti při vzniku pracovního poměruGarance

5.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 13 ZOPSZ - Oprávnění orgánů sociálního zabezpečení k přezkoumání a kontroleGarance

5.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení navazuje na § 12 písm. a) ZOPSZ a zakotvuje oprávnění orgánů sociálního zabezpečení přezkoumat správnost a úplnost záznamů a hlášení pro účely provádění důchodového pojištění. Dále se zakotvuje oprávnění kontroly podkladů rozhodných pro určení výše…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 104g ZOPSZ - Výkaz nedoplatkůGarance

5.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkaz nedoplatků představuje specifický prostředek v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jehož účelem je operativně vymáhat dlužné částky. Výkaz nedoplatků není rozhodnutím a na řízení o jeho vydání se…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Způsob vyplňování ELDP za roky 2014 až 2024Garance

5.3.2024, ČSSZ, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace o vyplňování vycházejí z tiskopisu ČSSZ (89 381 8) Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP, který si můžete stáhnout na stránkách www.cssz.cz.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Předkládání evidenčních listů důchodového pojištěníGarance

5.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé jsou povinni vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu a předkládat je příslušným orgánům sociálního zabezpečení.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Maximální vyměřovací základ ve vztahu k ELDPGarance

5.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíceGarance

5.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Odstupné poskytované zaměstnavatelem v případě skončení pracovního poměruGarance

1.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2015 došlo ke zpřesnění formulace u plnění poskytovaných při skončení zaměstnání. Nově se stanoví, že se musí jednat o plnění, na která vzniká nárok podle zvláštních právních předpisů. Do konce roku 2014 se jednalo o plnění poskytovaná na základě…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Konkurenční doložkaGarance

1.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K ochraně oprávněných zájmů zaměstnavatele slouží institut konkurenční doložky za podmínek definovaných v § 310 ZP. Byla-li sjednána konkurenční doložka, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zaměstnání malého rozsahuGarance

13.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání takového zaměstnání, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu aspoň ve výši…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Vyměřovací základ zaměstnavatele (záchranáři a podnikoví hasiči)Garance

13.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2023 se vyměřovací základ zaměstnavatele stanoví zvlášť jako úhrn vyměřovacích základů zdravotnických záchranářů a podnikových hasičů a zvlášť jako úhrn vyměřovacích základů ostatních zaměstnanců. Jsou tedy dva vyměřovací základy zaměstnavatele,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Maximální vyměřovací základ - sociální zabezpečeníGarance

13.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro rok 2024 platí maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního zabezpečení ve výši 2 110 416 Kč (48násobek průměrné mzdy 43 967 Kč). Maximální vyměřovací základ se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť, a to vždy od počátku roku.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Sleva na pojistnémGarance

13.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 2. 2023 náleží zaměstnavatelům sleva na pojistném na sociální zabezpečení.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež - právní úprava účinná od 1. 1. 2024Garance

8.2.2024, Mgr. Michaela Hradcová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zaměstnankyně, která odejde v průběhu roku na mateřskou dovolenouGarance

7.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Daňový nerezident a mzdový listGarance

7.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

U daňového nerezidenta se na mzdový list místo rodného čísla uvádí datum narození, dále číslo a typ dokladu prokazujícího jeho totožnost, kód státu, který tento doklad vydal, identifikaci pro daňové účely ve státu daňové rezidence a kód státu, jehož je daňovým…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zaměstnanec, který je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupněGarance

7.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zaměstnankyně s nezaopatřenými dětmi, provedení ročního zúčtováníGarance

7.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpočet mzdy v celém roce, mzdový list a roční zúčtování.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Nahrávám...
Nahrávám...