dnes je 14.7.2024

Input:

Účtování mzdových případů

5.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

6
Účtování mzdových případů

Jaroslava Pfeilerová

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům mimo mzdu také celou řadu dalších plnění, které musí správně daňově posoudit a také zaúčtovat. V dalším textu uvádíme základní souvztažnosti, které lze použít při účtování o případech souvisejících se zaměstnanci.

I. Vyúčtování mezd

Účetní případ MD DAL
Hrubá mzda 521 331
Sociální pojištění zaměstnance 331 336100
Zdravotní pojištění zaměstnance 331 336200
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 524 336100
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 524 336200
Záloha na daň – předpis 331 342100
Výplata mzdy zaměstnanci z bankovního účtu 331 221
Odvod sociálního pojištění OSSZ 336100 221
Odvod zdravotního pojištění zdravotní pojišťovně 336200 221
Odvod daně finančnímu úřadu 342100 221

Při účtování je potřebné vést analytickou evidenci minimálně k účtu 336 – Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění (jak je uvedeno v tabulce), protože pojistné je placeno dvěma institucím (OSSZ a zdravotní pojišťovně). Zdravotní pojištění je většinou potřebné analyticky členit také podle příslušných pojišťoven. Vzniklé náklady z titulu předpisu hrubých mezd (521) a zákonného pojistného (524) jsou daňově účinné. Při uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě, kdy je sleva na dani vyšší než záloha na daň, je zaměstnanci vyplacen daňový bonus. Daňový bonus se účtuje jako pohledávka vůči správci daně a zvýšení dluhu k zaměstnanci.

II. Srážky ze mzdy

Účetní případ MD DAL
Srážka ze mzdy (např. exekuce, srážka na základě dohody) 331 379
Odvod 379 221

Srážky, které zaměstnavatel provádí ze mzdy, snižují jeho dluh vůči zaměstnanci (331) a v této souvislosti vzniká nový dluh k instituci nebo osobě, v jejíž prospěch je nutné srážku odvést (379).

III. Refundace mzdy

Účetní případ MD DAL
Nárok na refundaci mezd od jiných účetních jednotek –521 –315
Vyúčtovaný dluh z titulu refundace mezd 521 325

Zaměstnavatel má právo požadovat po tom, pro koho byl jeho zaměstnanec uvolněn, náhradu mzdy (refundaci). Jde o náhradu mzdy, kterou zaměstnavatel vyplatil zaměstnanci a odvody pojistného za zaměstnavatele, i když zaměstnanec po dobu uvolnění nepracoval a zaměstnavatel mu poskytl pracovní volno s náhradou mzdy.

IV. Náhrada za škodu způsobenou zaměstnancem (manko, škoda)

Účetní případ MD DAL
Předpis náhrady škody 335 648, 668
Úhrada škody zaměstnancem na účet 221 335

Aktivní účet 335 – Pohledávky za zaměstnancem lze mimo předpisu náhrady za škodu využít také k vyúčtování záloh vyplacených zaměstnancům např. na nákup materiálu, zboží pro zaměstnavatele apod.

V. Nárok zaměstnance na náhradu škody

Účetní případ MD DAL
Nárok zaměstnance 548 333

Obecně lze konstatovat, že pokud zaměstnanci vznikne v souvislosti s výkonem práce škoda, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci tuto škodu nahradit. Podmínkou je, aby zaměstnanec dodržel pokyny zaměstnavatele, bezpečnost práce, nebyl pod vlivem alkoholu apod.

VI. Odstupné

Účetní případ MD DAL
Předpis odstupného 521 333
Úhrada odstupného zaměstnanci na jeho účet 333 221

Odstupné je součástí mzdových nákladů a z toho důvodu bude účtováno na straně MD účtové skupiny 52 – Osobní náklady souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi.

VII. Odměny společníků, jednatelů a členů orgánů právnické osoby

Účetní případ MD DAL
Odměna člena orgánu právnické osoby 523 379, 366
Zúčtování odměn v roce předcházejícím výplatě v případech, kdy jsou příslušné částky odměn známy 523 383
Hrubé mzdy společníků z pracovního poměru 522 366

VIII. Dotace na mzdu z úřadu práce

Účetní případ MD DAL
Předpis nároku na dotaci 378 346
Potvrzení poskytnutí dotace 346 648
Přijetí dotace 221 378

V této oblasti je nejproblematičtější správné posouzení období, do kterého se má o poskytnutí dotace účtovat. Rozhodující je okamžik, kdy je schvalování dotace v takové fázi, kdy její poskytnutí je nezpochybnitelné.

IX. Naturální mzda (formou poskytnutí vnitropodnikové služby)

Účetní případ MD DAL
Předpis hrubé mzdy 521 331
Z toho část mzdy uhrazená formou poskytnutí vnitropodnikové služby 331 např. 586, 585

Pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou, že část mzdy zaměstnance nebude hrazena v penězích, ale např. formou poskytnutí dohodnuté služby, je možné pro účtování zvolit postup, kdy je částka naturální mzdy do mzdových nákladů aktivována prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (v tomto případě bude účtováno o snížení nákladů ve prospěch uvedeného účtu). Vždy je však nutné, aby zaměstnanec obdržel mzdu také v penězích, a to alespoň ve výši minimální mzdy.

X. Zaměstnanecké benefity

Zaměstnavatel může poskytovat zaměstnanecké benefity na vrub nákladů, čerpáním z fondu nebo ze zisku po jeho zdanění.

Účtování zaměstnaneckých benefitů na vrub nákladů

Účetní případ MD DAL
Sociální náklady, které jsou daňově účinným nákladem zaměstnavatele 527 321, 325
Sociální náklady, které nejsou daňově účinným nákladem zaměstnavatele 528 321, 325
Poskytnutí příspěvku na stravování zaměstnance formou stravenky (např. SYAS) – nákup stravenky 213 211, 221, 321
Výdej stravenky
  • daňově uznatelný náklad zaměstnavatele

  • plnění nad rámec stanovený ZDP – daňově neuznatelný náklad

  • úhrada zaměstnancem formou srážky ze mzdy


527
528
331

213
213
648

Čerpání ze sociálního fondu

Účetní případ MD DAL
Tvorba sociálního fondu ze zisku 431, 428 427
Čerpání fondu na plnění ve prospěch zaměstnance (např. úhrada rekreací, kulturních nebo sportovních aktivit) 427 325
Přímé čerpání 427 211, 221
Poskytnutí návratné zápůjčky zaměstnanci ze sociálního fondu
  • převod příslušné finanční částky

  • dluh zaměstnance z titulu přijaté zápůjčky


427
335

221
427
Nahrávám...
Nahrávám...