dnes je 30.5.2024

Input:

Režim ostatních kapitálových fondů

20.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

4.20.3
Režim ostatních kapitálových fondů

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o statutárních fondech je zaměřena na:

1. Vymezení kapitálových fondů (tvorbu, určení, čerpání)

2. Specifika vybraných kapitálových fondů (tvorbu, určení, čerpání)

Jedna z možných variant:

1. Kapitálové fondy

Kapitálové fondy se tvoří ve specifických situacích, které činnost účetní jednotky může přinést. Směrnici je tedy nutné průběžné aktualizovat. Kapitálové fondy jsou tvořeny zejména:

  • vklady nad rámec vkladů do základního kapitálu (příplatky ke vkladům),

  • v souvislostech se změnou ocenění majetku, např. přecenění majetkových cenných papírů metodou ekvivalence, nebo

  • v souvislosti s přeměnami společností.

Pravidla pro jejich tvorbu i čerpání v převážné většině upravuje:

  • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,

  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhlášky,

  • v souvislosti s přeměnami také zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

Struktura rozvahy v pasivech společnosti

A.II. Ážio a kapitálové fondy

A.II.1. Ážio

A.II.2. Kapitálové fondy

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

2. Specifika vybraných kapitálových fondů

2.1 Ážio

Ážio (vkladové ážio u společnosti s ručením omezeným či emisní ážio u akciové společnosti) vzniká v okamžiku, kdy emisní kurz akcie (podílu) je větší než jmenovitá (nominální) hodnota této akcie (tohoto podílu).

Podle zákona o obchodních korporacích emisní kurs akcie nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota, to znamená, že nelze emitovat akcie pod jmenovitou hodnotu, s tzv. disážiem (s velmi omezenou výjimkou u akcií poskytnutých zaměstnancům společnosti).

V případě zvýšení vlastního kapitálu se vznikem ážia odpovídá za zaúčtování ...............................

Příklad:

Valná hromada akciové společnost rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových vkladů z původních 5 mil. Kč na 7 mil. Kč (tj. o 2 mil. Kč) s 10% emisním ážiem.

O zvýšení základního kapitálu bylo rozhodnuto tak, že nominální hodnota akcií a celé emisní ážio bude uhrazeno v penězích do jednoho měsíce po rozhodnutí valné hromady. Zvýšení základního kapitálu bylo následně zapsáno do obchodního rejstříku.

Číslo   Operace     MD   D  
1   Upsání nových vkladů   2.200.000   353    
Z toho: jmenovitá hodnota akcií   2.000.000     419  
emisní ážio   200.000     412  
2   Úhrada nových vkladů a emisního ážia   2.200.000   221   353  
3   Zápis zvýšení ZK do obchodního rejstříku   2.000.000   419   411  

Použité účty: 353 – Pohledávky za upsaný nesplacený ZK, 419 – Změny základního kapitálu, 412 – Ážio, 221 – Bankovní účet, 411 –

Nahrávám...
Nahrávám...