Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 8 ZOPSZ - Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti

15.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.8
§ 8 ZOPSZ – Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 6 odst. 4 písm. q) – posuzování zdravotního stavu okresními správami sociálního zabezpečení

  • § 16a – postup při posuzování zdravotního stavu

  • § 16b – posudkové komise ministerstva

  • § 53 odst. 2 – povinnost podrobit se vyšetření zdravotního stavu

  • § 55 - § 60 – řízení ve věcech osob zdravotně znevýhodněných

  • § 82 odst. 3 – žádost o změnu výše invalidního důchodu v důsledku změny stupně invalidity

  • § 83b odst. 1 – přerušení a zastavení řízení při nepodrobení se vyšetření zdravotního stavu

  • § 86 odst. 3 – náležitosti rozhodnutí o invalidním důchodu

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • § 39 – definice invalidity

  • § 56 odst. 2 a 3 – zastavení výplaty invalidního důchodu

 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

  • § 67 – osoby se zdravotním postižením

 • Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)


Komentář
Komentář

Posuzování zdravotního stavu (zejména invalidity) pro účely zákona o důchodovém pojištění a pro účely jiných zákonů (například zákona o zaměstnanosti) provádějí okresní správy sociálního zabezpečení v rámci zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídek.

Zjišťovací lékařská prohlídka je prvotní a nastává v souvislosti s žádostí o přiznání dávky nebo určení statusu (u osoby zdravotně znevýhodněné); jejím účelem je zjistit, zda nastaly stanovené zdravotní skutečnosti (například invalidita). Kontrolní lékařská prohlídka je následná a jejím účelem je zjistit, zda zdravotní skutečnosti zjištěné při předchozí lékařské prohlídce nadále trvají. Kontrolní lékařská prohlídka se koná na základě vlastního rozhodnutí (úvahy) okresní správy sociálního zabezpečení nebo z podnětu jiného příslušného orgánu. Zaměstnavatel nemůže podat relevantní podnět k provedení kontrolní lékařské prohlídky; může sice upozornit okresní správu sociálního zabezpečení na to, že podle jeho názoru došlo ke změně zdravotního stavu, avšak zda bude provedena kontrolní lékařská prohlídka, závisí vždy na úvaze okresní správy sociálního zabezpečení, tj. bude se jednat o kontrolní lékařskou prohlídku zahájenou okresní správou sociálního zabezpečení podle odstavce 3 písm. b).

Okresní správy sociálního zabezpečení podávají nebo zasílají občanům posudky o invaliditě a o změně stupně invalidity. Náležitosti posudku jsou uvedeny ve vyhlášce o posuzování invalidity. V posudku se mj. uvádí:

 • stupeň invalidity,

 • den vzniku invalidity, den změny stupně invalidity nebo den zániku invalidity,

 • schopnost využití zachované pracovní schopnosti u pojištěnce, jehož míra poklesu pracovní schopnosti činí nejméně 35 % a nejvíce 69 %,

 • zda je