dnes je 25.8.2019
Input:

§ 17 ZPSZ - Přeplatek pojistného

12.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.17
§ 17 ZPSZ – Přeplatek pojistného

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

  • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

    • § 8 – zaměstnavatel jako plátce pojistného

    • § 10 – mzdové účtárny

    • § 15a odst. 2 a 3 – přeplatek na pojistném u zaměstnance při přesáhnutí maximálního vyměřovacího základu

  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

    • § 104c – rozhodování o vrácení přeplatku na pojistnémKomentář
Komentář

Přeplatek na pojistném se vrací vždy plátci pojistného, jímž je zaměstnavatel; pokud přeplatek vznikl na straně zaměstnance (zaměstnavatel srazil zaměstnanci na pojistném větší částku, než odpovídala pojistnému, které měl zaplatit zaměstnanec jako poplatník pojistného), vrací mu přeplatek jeho zaměstnavatel (tj. nikoliv okresní správa sociálního zabezpečení). Zaměstnanec sám žádá okresní správu sociálního zabezpečení o vrácení přeplatku pouze v jediném případě, a to v případě přeplatku na pojistném, který vznikl proto, že zaměstnanec byl v kalendářním roce zaměstnán u více zaměstnavatelů a v úhrnu přesáhl maximální vyměřovací základ.

Přeplatek lze vrátit, jen pokud neuplynula stanovená lhůta pěti let, která počíná běžet po uplynutí kalendářního roku, v němž přeplatek vznikl. Tato doba pěti let však neplatí v případě, že přeplatek vznikl v důsledku dodatečného určení příslušnosti k právním předpisům jiného státu EU (v tomto případě tedy lhůta pro vrácení přeplatku není stanovena); zde se vychází ze zásady koordinačních předpisů o sociálním zabezpečení, podle nichž má být pojištění jen podle právních předpisů jednoho státu (určeného podle pravidel těchto koordinačních předpisů).

Příklady

Příklad:

V roce 2019 nelze již