dnes je 30.9.2020

Input:

Příkladové okruhy pro vstupní školení

6.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13.2
Příkladové okruhy pro vstupní školení

Ing. Miroslava Horská

Příklad

Příloha č. 1

Příkladové okruhy pro vstupní školení 

1. Povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovního poměru. 

2. Základní práva a povinnosti zaměstnance při vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí. 

3. Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP - jejich práva na informace (konkrétní osoba v prevenci rizik......(konkretizovat), zástupce zaměstnanců pro BOZP ......(konkretizovat), je-li prostřednictvím odborové organizace ....(konkretizovat zástupce odborů touto problematikou pověřeného). 

4. Pracovní doba, vedení její evidence, práce přesčas, pracovní pohotovost, pružná pracovní doba, přestávky na jídlo a oddech, opatření přijatá zaměstnavatelem v souvislosti s noční prací, plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s ním. 

5. Kategorie vykonávané práce (poznámka: je možné, že bude jiná ještě na samotném pracovišti zaměstnance - bude tedy provedeno upozornění až na tomto pracovišti s náležitostmi z toho vyplývajícími - např. speciální lékařské prohlídky ve stanovených termínech). 

6. Lékařské prohlídky (včetně otázky konkrétní pracovnělékařské služby), povinné očkování. 

7. Pracovní úrazy a nemoci z povolání (u pracovních úrazů speciálně povinnosti zaměstnanců při jejich vzniku, komu hlásit, kam zapisovat drobná poranění, nároky na odškodnění).

Upozornění na povinnosti plynoucí z nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb. + rozšíření nemocí z povolání (viz nařízení vlády č. 168/2014 Sb.)

Při školeních upozornit nejen na nařízení vlády č. 276/2015 Sb., ale i na nové nařízení vlády č. 321/2018 Sb., o úpravě náhrady na ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (zvýšení je o 3,4 %). Stejně dochází ke zvýšení u policistů, hasičů, celníků a vojáků. Podrobnosti pravděpodobně v jiných odborných kapitolách.  Dále upozornit na nové obdobné nařízení vlády č. 321/2019 Sb.. (ke zvýšení tentokrát došlo o 5,2 %). Pro vojáky viz nařízení vlády č. 348/2019 Sb.; pro osoby mající služební příjem viz nařízení vlády č. 317/2019 Sb.).

8. Pracovní podmínky zaměstnankyň, těhotných zaměstnankyň, kojících zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, včetně konkrétního upozornění na práce a pracoviště jim zakázaných. 

9. Hmotnostní limity pro manipulaci s materiálem. 

10. Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje. 

11. Opatření zaměstnavatele při vzniku mimořádné události (havárie, požáry, povodně).

12. Autoprovoz (referentsky řízená vozidla, vozidla řízená zaměstnanci na pracovních cestách se souhlasem zaměstnavatele, místní provozní bezpečnostní předpis pro dopravu a autoopravárenství). Podrobnosti viz kapitoly doprava silniční.

13. Elektrotechnická kvalifikace, první pomoc při úrazech elektrickým proudem. 

14. Požadavky související s nebezpečnými látkami a směsmi, odpady, ekologie. 

15. BOZP pro administrativu (zejména práce se zobrazovacími jednotkami).

16. Vyhodnocení rizik v obecné rovině (konkrétně pro pracoviště pří školení na pracovišti). 

17. Význam konkrétních značek a signálů užívaných u zaměstnavatele (bude ještě upřesněno při školení na pracovišti). 

18. Kouření, alkohol a návykové látky u zaměstnavatele. 

Předpisy pro vstupní školení (k jednotlivým bodům přílohy č. 1)

1. § 301 ZP /zákoníku práce/. 

2. § 38 odst. 1 písm. b)§ 106 zákoníku práce. 

3. § 108 zákoníku práce; 

4. § 78 - 99 ZP - konkretizovat na podmínky zaměstnavatele.

5. Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 37 - kategorizace prací).

Vyhláška č. 432/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb., vyhlášky č. 181/2015 Sb. a č. 240/2015 Sb.

Konkrétní kategorie (jedna nebo více) u zaměstnavatele - bude se pravděpodobně opakovat i na školení na pracovišti, zejména bude-li zde kategorie jiná.

6. Zákon 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, § 224 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce., poslední novelizace zákon č. 272/2019 Sb.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

§ 37 odst. 2§ 103 odst. 1 písm. a), c), d) a e) zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce.

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb. a nařízení vlády č. 168/2014 Sb.

7. § 105 ZP; odškodnění -  § 269 a následující ZP.

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.

Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb. byla zrušena občanským zákoníkem; (hodnota 1 bodu tehdy činila 120 Kč). V obecné rovině je od roku 2014 výše bolestného určována podle tzv. Metodiky nejvyššího soudu ČR. Metodika obsahuje (stejně jak obsahovala zrušená vyhláška) katalog jednotlivých diagnóz, výše bodu je stanovena jako 1 % z průměrné roční mzdy v ČR za rok předcházející vzniku škody; (pro rok 2018 činila 290,04 Kč). Pro bolest v důsledku pracovního úrazu se vychází z hodnot bodu podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Vyhláška obsahuje 4 přílohy (odděleně pro bolest za pracovní úraz a nemoc z povolání a pro ztížení společenského uplatnění - opět pro pracovní úraz a nemoc z povolání). Podle znění § 3 odst. 1 činí hodnota bodu 250 Kč.

8. § 237 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a následující pro zaměstnankyně, § 243 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a následující pro mladistvé zaměstnance.

Vyhláška č. 180/2015 Sb. - zde nutno vybrat z vyhlášky konkrétní práce, které připadají u zaměstnavatele v úvahu - např. práce:

  • v prostředí, v němž je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický