dnes je 14.7.2024

Praktické informace - Sbírka zákonů
Anotace právních předpisů - rok 2024
ČástkaDatum vyhlášeníČíslo sbírky zákonůNázev předpisuÚčinnost od
215 11.7.2024 215 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky  
214 11.7.2024 214 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje prohlášení podle čl. 24 Evropské úmluvy o právní pomoci ve věcech trestních ve znění čl. 6 Druhého dodatkového protokolu k ní  
213 11.7.2024 213 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 44/23 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Píšť č. 1/2022, o nočním klidu  
212 11.7.2024 212 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 350. výročí úmrtí Karla Škréty 24.7.2024  
211 2.7.2024 211 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 5/24 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 3 ve slovech „2,822násobek“ zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a čl. XXIX zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů 1.1.2025  
210 2.7.2024 210 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/23 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 3b odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění účinném od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2022  
209 2.7.2024 209 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
208 1.7.2024 208 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 15/22 ve věci návrhu na zrušení § 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 18/2022 Sb., a článku II zákona č. 18/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů  
207 1.7.2024 207 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy II Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě  
206 1.7.2024 206 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti  
205 1.7.2024 205 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Oznámení České republiky podle článku 26 odst. 4 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk 20. dubna 1959) v souvislosti s přijetím právní úpravy k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (2014/41/EU) 16.8.2018  
204 1.7.2024 204 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“ k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“  
203 28.6.2024 203 Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2023 1.7.2024  
202 28.6.2024 202 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku 1.7.2024  
201 28.6.2024 201 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 438/2022 Sb., o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024  
200 28.6.2024 200 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024  
199 28.6.2024 199 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění vyhlášky č. 525/2021 Sb. 1.7.2024  
198 27.6.2024 198 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 79/2013 Sb. m. s.  
197 27.6.2024 197 Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
196 27.6.2024 196 Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2025
1.7.2024 ( čl. IV bod 4, čl. V, čl. VIII body 1 až 7, 10 a 11 a čl. X až XIII)  
195 27.6.2024 195 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024  
194 27.6.2024 194 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024  
193 26.6.2024 193 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024  
192 26.6.2024 192 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění vyhlášky č. 277/2022 Sb., vyhláška č. 410/2023 Sb., o stanovení elektronické komunikace pro účely humanitární dávky, a vyhláška č. 411/2023 Sb., o stanovení elektronické komunikace v oblasti státní sociální podpory 1.7.2024  
191 26.6.2024 191 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 22. června 2024  
190 26.6.2024 190 Vyhláška o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy 1.7.2024  
189 26.6.2024 189 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024  
188 25.6.2024 188 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/2023 Sb., o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy 1.7.2024  
187 25.6.2024 187 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024  
186 25.6.2024 186 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024  
185 25.6.2024 185 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 62/2024 Sb., a některá další související nařízení vlády 1.7.2024
1.1.2025 (čl. I bod 19)
1.7.2025 (čl. I body 3, 10, 12 a 20)
1.1.2026 (čl. I body 4 a 22)  
184 25.6.2024 184 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024  
183 24.6.2024 183 Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2024
1.1.2025 (čl. I bod 25, pokud jde o § 4 odst. 4 a § 4 odst. 5 věta druhá)  
182 24.6.2024 182 Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 465/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.8.2024 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
1.7.2024 (čl. I body 2 až 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 26 až 28, 31, 32, 37, 39, 42 až 45, 51, 74, 75 81 a 82, čl. III a IV)
1.7.2026 (čl. I body 13, 64, 65, 68, 69 a 80)  
181 24.6.2024 181 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o hromadném občanském řízení soudním 1.7.2024  
180 24.6.2024 180 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném občanském řízení soudním 1.7.2024 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
179 24.6.2024 179 Zákon o hromadném občanském řízení soudním 1.7.2024 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
178 21.6.2024 178 kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024  
177 21.6.2024 177 kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory 1.7.2024  
176 21.6.2024 176 kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
1.1.2025 (čl. I bod 11)  
175 21.6.2024 175 kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení 1.7.2024  
174 21.6.2024 174 kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024  
173 20.6.2024 173 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 8/23 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 254 odst. 1 věty druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2020  
172 20.6.2024 172 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a opředávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024  
171 20.6.2024 171 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
1.1.2025 (čl. I body 22 až 25)  
170 20.6.2024 170 Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2025  
169 20.6.2024 169 Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2025  
168 20.6.2024 168 Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
167 19.6.2024 167 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
1.1.2025 (čl. II body 1 až 3 a 12 až 17)  
166 19.6.2024 166 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2025  
165 19.6.2024 165 Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2024  
164 19.6.2024 164 Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
1.1.2025 (čl. I bod 17)
1.1.2026 (čl. I bod 25)  
163 19.6.2024 163 Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2024
(čl. III bod 23 a čl. IV bod 8 a čl. XI)
1.1.2025 (čl. III bod 3, čl. IV bod 6, čl. VII a čl. IX)  
162 19.6.2024 162 Zákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
161 18.6.2024 161 Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu žadatele o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti 1.7.2024  
160 18.6.2024 160 Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin 1.7.2024  
159 18.6.2024 159 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
158 18.6.2024 158 Nařízení vlády o stanovení seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta 1.7.2024  
157 18.6.2024 157 Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu 1.7.2024  
156 17.6.2024 156 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 6/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
1.1.2025 (čl. I bod 52 a čl. III bod 2)  
155 17.6.2024 155 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 1.1.2025  
154 17.6.2024 154 Vyhláška o požadavcích na strukturu a náležitosti záznamů o poskytnutí a využití údajů a o přístupu do informačního systému veřejné správy 1.7.2024  
153 17.6.2024 153 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy 1.7.2024  
152 17.6.2024 152 Zákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění 1.7.2024  
151 13.6.2024 151 Vyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní Frymburk 1.7.2024  
150 13.6.2024 150 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2015 Sb., o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích 1.7.2024  
149 13.6.2024 149 Vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona 1.7.2024  
148 12.6.2024 148 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 7. a 8. června 2024  
147 12.6.2024 147 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů 27.5.2024  
146 12.6.2024 146 Vyhláška o požadavcích na výstavbu 1.7.2024  
145 11.6.2024 145 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění vyhlášky č. 112/2017 Sb. 1.7.2024  
144 11.6.2024 144 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 52/23 ve věci návrhu na zrušení § 29 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 a 23 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 202/2017 Sb., a vyslovení neústavnosti § 62 odst. 1 a § 72 odst. 3 a 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2023 1.7.2025 (uplynutím dne 30.6.2025)  
143 11.6.2024 143 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů  
142 11.6.2024 142 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou  
141 4.6.2024 141 Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí  
140 4.6.2024 140 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. 1.7.2024
1.1.2025 (čl. I bod 9)  
139 4.6.2024 139 Nařízení vlády o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka 1.7.2024  
138 30.5.2024 138 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, ve znění vyhlášky č. 375/2023 Sb. 1.7.2024
(čl. I bod 21)
1.1.2025 (čl. I body 3, 4, 20 a 30)
1.7.2027 (čl. I bod 17)
1.7.2032 (čl. I body 9, 11 a 15)  
137 30.5.2024 137 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 302/2021 Sb., o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou 1.7.2024  
136 30.5.2024 136 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2020 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor 1.7.2024  
135 30.5.2024 135 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
134 28.5.2024 134 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů  
133 28.5.2024 133 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody č. 3 mezi vládou České republiky, zastoupenou Ministerstvem financí, a vládou Švýcarské konfederace, zastoupenou Federálním úřadem pro spravedlnost, týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti  
132 28.5.2024 132 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně  
131 28.5.2024 131 Vyhláška o dokumentaci staveb 1.7.2024  
130 28.5.2024 130 Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů 1.7.2024  
129 13.6.2024 129 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024  
128 23.5.2024 128 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
127 23.5.2024 127 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024  
126 21.5.2024 126 Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024  
125 21.5.2024 125 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2024
1.7.2025 (čl. I bod 8 a část druhá)  
124 21.5.2024 124 Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů  
123 21.5.2024 123 Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2025
1.1.2027 (čl. IV body 1, 2, 4, 22 a 28)  
122 16.5.2024 122 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
121 16.5.2024 121 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zpětném přebírání a průvozu osob  
120 16.5.2024 120 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zpětném přebírání a průvozu osob  
119 4.6.2024 119 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2025  
118 14.5.2024 118 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku 1.7.2024  
117 14.5.2024 117 Vyhláška o stanovení elektronické komunikace pro plnění informačních povinností zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí 1.7.2024  
116 14.5.2024 116 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků  
115 14.5.2024 115 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přerušení provádění čl. 10, 11 a 13 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
114 7.5.2024 114 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o vydávání mezi Českou republikou a Austrálií  
113 7.5.2024 113 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s dílčím pokovením „Tramvaj ČKD Tatra T3“ 18.6.2024  
112 7.5.2024 112 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
111 7.5.2024 111 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 35/23 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodů 2, 5, 6, 7, 17 a 20 a čl. II nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů  
110 16.5.2024 110 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2024  
109 30.4.2024 109 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí 1.5.2024  
108 30.4.2024 108 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.  
107 30.4.2024 107 Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.5.2024 (prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
1.1.2025 (čl. I bod 26, pokud jde o § 25 odst. 8)  
106 25.4.2024 106 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
105 25.4.2024 105 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
104 25.4.2024 104 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 7.6.2024  
103 25.4.2024 103 Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2025 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování 30.4.2024  
102 25.4.2024 102 Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění  
101 23.4.2024 101 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/23 ve věci návrhu na zrušení § 2958 věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
100 23.4.2024 100 Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu  
99 23.4.2024 99 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o zprovoznění přenosu elektronických záznamů o očkování z registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy do systému eRecept  
98 23.4.2024 98 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2023 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
97 23.4.2024 97 Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Olomouc“ po 5 000 Kč 28.5.2024  
96 23.4.2024 96 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024  
95 18.4.2024 95 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
94 18.4.2024 94 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 34/23 ve věci návrhu na zrušení čl. 7 odst. 3, 4 a 5 obecně závazné vyhlášky obce Vlkančice č. 2/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  
93 18.4.2024 93 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů 1.5.2024  
92 18.4.2024 92 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 188/2023 Sb. 1.5.2024  
91 16.4.2024 91 Zákon o munici 1.1.2026  
90 16.4.2024 90 Zákon o zbraních a střelivu 1.1.2026  
89 16.4.2024 89 Zákon, kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb 1.1.2026
1.1.2024 (čl. I bod 147)
1.1.2027 (čl. I bod 101, jde-li o § 59b)  
88 16.4.2024 88 Zákon o správě voleb 1.1.2026  
87 16.4.2024 87 Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. 1.1.2026  
86 11.4.2024 86 Vyhláška k provedení zákona o trhu s nevýkonnými úvěry 1.5.2024 (prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
85 11.4.2024 85 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry 1.5.2024 (prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
84 11.4.2024 84 Zákon o trhu s nevýkonnými úvěry 1.5.2024 (prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
83 9.4.2024 83 Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
1.5.2024 (čl. I body18 a 22 a čl. III)  
82 9.4.2024 82 Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 1.5.2024 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
1.7.2024 (čl. I body 2 a 9)  
81 9.4.2024 81 Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  
80 9.4.2024 80 Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů  
79 9.4.2024 79 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, ve znění vyhlášky č. 378/2021 Sb. 1.7.2024  
78 25.4.2024 78 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 330/2017 Sb.  
77 4.4.2024 77 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 05/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací 16.3.2024  
76 4.4.2024 76 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně  
75 4.4.2024 75 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o Středoevropském výměnném programu pro univerzitní studia („CEEPUS IV“)  
74 4.4.2024 74 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 49/23 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Velké Hostěrádky č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád  
73 4.4.2024 73 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky obce Číměř č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2022  
72 4.4.2024 72 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 42/23 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jenštejn č. 3/2017 ze dne 7. 11. 2017 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace v místní části Jenštejn-Dehtáry, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2023  
71 27.3.2024 71 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 23. března 2024  
70 26.3.2024 70 Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce 1.4.2024  
69 26.3.2024 69 Vyhláška k provedení zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 1.4.2024
1.10.2024 (§ 2 a 3)  
68 26.3.2024 68 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2024
1.1.2025 (čl. I body 28, 38, 42, 51, 56 a 69)
1.1.2026 (čl. I bod 52)  
67 21.3.2024 67 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů  
66 21.3.2024 66 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
65 19.3.2024 65 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Severní Makedonie o poskytnutí náhradních dílů, spotřebních materiálů, oprav dílů a dalších služeb pro letadla provozovaná Ministerstvem obrany Republiky Severní Makedonie  
64 19.3.2024 64 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1534/23 o nároku poškozeného v trestním řízení na náhradu újmy způsobené nesprávným úředním postupem  
63 19.3.2024 63 Nařízení vlády o některých podrobnostech poskytování ubytování a souvisejících služeb osobám s udělenou dočasnou ochranou 1.4.2024  
62 19.3.2024 62 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům 1.4.2024
1.7.2024 (čl. I body 6 a 10)
1.1.2025 (čl. I body 7, 8, 11, 19, 39 a 50)
1.1.2026 (čl. I body 9 a 20)  
61 14.3.2024 61 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 15.3.2024  
60 14.3.2024 60 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 22/2024 Sb., o sjednání Dohody o hospodářské, obchodní a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar  
59 14.3.2024 59 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 21/2024 Sb., o přijetí změn čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, přijatých v New Yorku dne 14. prosince 2017  
58 14.3.2024 58 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 20/2024 Sb., kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 47/2022 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže  
57 14.3.2024 57 Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem dopravy 1.7.2024  
56 7.3.2024 56 Vyhláška o určení srovnatelné délky období, pro které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba, a členění spotřebitelských úvěrů na bydlení do skupin pro účely náhrady nákladů za předčasné splacení některých spotřebitelských úvěrů na bydlení 1.4.2024  
55 7.3.2024 55 Nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech 1.4.2024  
54 7.3.2024 54 Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  
53 7.3.2024 53 Zákon o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu 1.1.2024  
52 5.3.2024 52 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2025 (čl. I bod 4)  
51 5.3.2024 51 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 304/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, ve znění vyhlášky č. 311/2022 Sb.
1.7.2025 (část druhá)  
50 5.3.2024 50 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024  
49 5.3.2024 49 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné stokoruny s motivem Nejvyššího státního zastupitelství 27.3.2024  
48 5.3.2024 48 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
47 5.3.2024 47 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 147/2022 Sb.  
46 29.2.2024 46 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky  
45 29.2.2024 45 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, a nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat 1.3.2024  
44 29.2.2024 44 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a některá další nařízení vlády 1.3.2024  
43 29.2.2024 43 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku, ve znění vyhlášky č. 443/2022 Sb. 1.3.2024  
42 29.2.2024 42 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
41 27.2.2024 41 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2024  
40 27.2.2024 40 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb. 1.3.2024
25.3.2024 (čl. I bod 13)  
39 27.2.2024 39 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 38/2023 Sb. m. s.  
38 27.2.2024 38 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 26.1.2024  
37 22.2.2024 37 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku  
36 22.2.2024 36 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 30/23 ve věci návrhu na zrušení § 67ca zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, § 8a zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění pozdějších předpisů, a § 2a zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
35 22.2.2024 35 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2024  
34 20.2.2024 34 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
16.5.2024 (čl. I bod 2)  
33 20.2.2024 33 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci 1.4.2024  
32 20.2.2024 32 Vyhláška o územních pracovištích Dopravního a energetického stavebního úřadu  
31 13.2.2024 31 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 1.4.2024 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
1.10.2024 (části druhá a třetí)  
30 13.2.2024 30 Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 1.4.2024 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
23.4.2024 (§ 16 odst. 3 a § 25)
1.10.2024 (§ 38 odst. 1, § 40 odst. 2 a § 44 odst. 1)  
29 13.2.2024 29 Zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2025
1.5.2024 (čl. I bod 3 a čl. V bod 11)  
28 13.2.2024 28 Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2024 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
27 9.2.2024 27 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)  
26 9.2.2024 26 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů 28.12.2024  
25 9.2.2024 25 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
24 8.2.2024 24 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/23 ve věci návrhu na zrušení § 23a odst. 3 poslední věty zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů  
23 8.2.2024 23 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu  
22 8.2.2024 22 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské, obchodní a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar  
21 8.2.2024 21 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, přijatých v New Yorku dne 14. prosince 2017  
20 8.2.2024 20 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 47/2022 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže  
19 2.2.2024 19 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  
18 2.2.2024 18 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů  
17 1.2.2024 17 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 214/2023 Sb.  
16 1.2.2024 16 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů  
15 1.2.2024 15 Vyhláška k provedení zákona o preventivní restrukturalizaci  
14 26.1.2024 14 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2024  
13 26.1.2024 13 Vyhláška o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy 21.2.2024
13.1.2026 (přílohy č.2b a 3b)  
12 24.1.2024 12 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 38/23 ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 2 písm. e) a § 18a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
11 24.1.2024 11 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů 31.1.2024  
10 24.1.2024 10 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2024  
9 19.1.2024 9 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2024, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2024 1.1.2024
15.12.2024 (položka č. 2 Části I. oddílu A včetně přílohy č. 5)  
8 19.1.2024 8 Vyhláška o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování 1.2.2024  
7 19.1.2024 7 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Bedřicha Smetany 28.2.2024  
6 16.1.2024 6 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
1.7.2024 (čl. I body 7, 13 až 25, 27 až 34, 40 až 45, 47, 58, 65, 68, 69, 76, 79, 87 a 88)
1.1.2025 (čl. I body 1 až 4, 6, 9, 36 až 39, 46, 48 až 56, 59 až 62, 66, 70, 71, 73 až 75, 82, 83 a 89 a čl. II bodů 1 až 3)  
5 16.1.2024 5 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2024  
4 16.1.2024 4 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), ve znění vyhlášky č. 154/2018 Sb. 1.2.2024  
3 12.1.2024 3 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 28.12.2023 (cenové rozhodnutí č. 7/2023)
1.1.2024 (cenová rozhodnutí č. 8/2023, č. 9/2023 a č. 10/2023)  
2 9.1.2024 2 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce  
1 5.1.2024 1 Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.2.2024 (část první body 3, 4, 8 a 9 a část šestá)  
Daňový kalendář
červenec 2024
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Nejbližší daňová povinnost:
17.7.2024 - podání výkazu Intrastat za červen
PaM profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
17.7.2024 - podání výkazu Intrastat za červen
Kurzy měn 12.7.2024
 1 EUR25,34 CZK (-0,01)
 1 USD23,27 CZK (-0,09)
 1 GBP30,16 CZK (+0,07)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY14,67 CZK (+0,21)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba4,75 % platnost od 28.6.2024
Diskontní sazba3,75 % platnost od 28.6.2024
Lombardní sazba5,75 % platnost od 28.6.2024
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...