dnes je 29.2.2024

Praktické informace - Sbírka zákonů
Anotace právních předpisů - rok 2022
ČástkaDatum vyhlášeníČíslo sbírky zákonůNázev předpisuÚčinnost od
211 30.12.2022 471 Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.4.2023
(čl. II body 2 a 3 a čl. XIII bod 7)
1.1.2023 (čl. I bod 1, čl. II body 1 a 10, čl. III, V a XV a čl. XVIII body 2 a 3)
1.1.2024 (čl. XIII bod 2)
1.1.2026 (čl. VII bod 39)  
210 30.12.2022 470 Nařízení vlády o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie v návaznosti na oznámení nebo rozhodnutí o slučitelnosti podpor s vnitřním trhem Evropské unie 1.1.2023  
209 30.12.2022 469 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2023 1.1.2023  
209 30.12.2022 468 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období  
209 30.12.2022 467 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023 1.1.2023  
208 30.12.2022 466 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
208 30.12.2022 465 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
208 30.12.2022 464 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
207 30.12.2022 463 Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny 1.1.2023
31.12.2023 (§ 2 až 8 pozbývají platnosti)  
206 30.12.2022 462 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů 1.1.2023  
206 30.12.2022 461 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
206 30.12.2022 460 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
205 28.12.2022 459 Zákon, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023
(čl. I bod 27)  
205 28.12.2022 458 Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy 1.1.2023  
205 28.12.2022 457 Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2023
1.7.2023 (čl. I bod 6)  
205 28.12.2022 456 Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023
1.7.2023 (čl. I bodů 28, 29, 31 a 32)  
205 28.12.2022 455 Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2023
31.12.2022 (čl. VI)  
204 28.12.2022 454 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují společné emisní podmínky pro státní pokladniční poukázky denominované v jednotné evropské měně  
204 28.12.2022 453 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují společné emisní podmínky pro státní pokladniční poukázky  
203 28.12.2022 452 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb. 1.1.2023  
203 28.12.2022 451 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., a nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
203 28.12.2022 450 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
202 28.12.2022 449 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 1.1.2023  
201 23.12.2022 448 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
201 23.12.2022 447 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění pozdějších předpisů 26.12.2022  
201 23.12.2022 446 Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 20.12.2022  
200 23.12.2022 445 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství 1.1.2023  
200 23.12.2022 444 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku 1.1.2023  
200 23.12.2022 443 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku 1.1.2023  
199 23.12.2022 442 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb. 1.1.2023  
198 23.12.2022 441 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
197 23.12.2022 440 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
197 23.12.2022 439 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022 1.1.2023  
197 23.12.2022 438 Nařízení vlády o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
197 23.12.2022 437 Nařízení vlády o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
197 23.12.2022 436 Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima 1.1.2023  
196 23.12.2022 435 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
196 23.12.2022 434 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel 1.1.2023  
196 23.12.2022 433 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
195 23.12.2022 432 Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.3.2023 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
1.9.2023 (čl. I body 48, 51, 70, 73, 74, 76, 78, 85, 184, 196, 197, 199, 225, 226, 230 až 233, 236, 237, 264 a 310)
1.1.2024 (čl. I (výčet bodů viz čl. XIX), čl. II body 7 až 14, čl. III až XIII, čl. XIV body 3, 5 a 7, a čl. XV až XVIII)  
195 23.12.2022 431 Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2023 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
1.7.2023 (čl. I body 39 a 40)  
194 21.12.2022 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 384/2022 Sb.  
194 21.12.2022 430 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích), ve znění vyhlášky č. 479/2012 Sb. 1.1.2023  
193 21.12.2022 429 Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
192 20.12.2022 428 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 1.1.2023  
192 20.12.2022 427 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK) 1.1.2023  
192 20.12.2022 426 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2022 pro účely zákoníku práce  
192 20.12.2022 425 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanosti  
191 20.12.2022 424 Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023
1.1.2024 (čl. I bod 3 a bod 11, pokud jde o § 8a)
1.1.2027 (čl. I bod 4)  
191 20.12.2022 423 Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2023  
190 20.12.2022 422 Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2023  
189 16.12.2022 421 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
189 16.12.2022 420 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
189 16.12.2022 419 Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 1.1.2023  
188 16.12.2022 418 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 164/2022 Sb. 1.1.2023  
187 16.12.2022 417 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů  
187 16.12.2022 416 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků
1.7.2023 (čl. IV body 2 až 4 a čl. VI body 3, 8, 30, 35 a 36)
1.7.2024 (čl. III bod 1 a čl. VI body 1, 9, 10, 12, 16 až 23, 31, 32 a 37)
31.12.2022 (část pátá)  
186 16.12.2022 415 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
186 16.12.2022 414 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 1.1.2023  
186 16.12.2022 413 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) 1.1.2023  
186 16.12.2022 412 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým) 1.1.2023  
185 16.12.2022 411 Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023  
184 16.12.2022 410 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění vyhlášky č. 503/2021 Sb. 1.1.2023  
184 16.12.2022 409 Vyhláška o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při správě kvalifikovaného systému elektronické identifikace 1.1.2023  
184 16.12.2022 408 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 42/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání 1.1.2023  
184 16.12.2022 407 Nařízení vlády o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny  
183 16.12.2022 406 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
182 16.12.2022 405 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
182 16.12.2022 404 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023
1.5.2023 (čl. I body 52 a 53)
1.7.2023 (čl. I bod 8, bod 14, pokud jde o § 16 odst. 7, a body 35, 37 a 60)  
181 14.12.2022 403 Vyhláška o zveřejňování soudních rozhodnutí 1.1.2023
1.1.2024 (§ 2 odst. 1 písm. b))  
181 14.12.2022 402 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě 1.1.2023  
181 14.12.2022 401 Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023 1.1.2023  
180 14.12.2022 400 Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 1.7.2023  
179 14.12.2022 399 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 1.1.2023  
179 14.12.2022 398 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 1.1.2023  
179 14.12.2022 397 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) 1.1.2023  
179 14.12.2022 396 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu č. 1/2023/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 1.1.2023  
179 14.12.2022 395 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
178 9.12.2022 394 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
178 9.12.2022 393 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění pozdějších předpisů 12.12.2022  
177 9.12.2022 392 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů  
177 9.12.2022 391 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů  
177 9.12.2022 390 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů  
177 9.12.2022 389 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, a vyhláška č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu 1.1.2023  
177 9.12.2022 388 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023
1.9.2025 (čl. I body 5 a 17)  
176 9.12.2022 387 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
176 9.12.2022 386 Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu 1.1.2023  
175 9.12.2022 385 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 3. listopadu 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. listopadu 2022  
175 9.12.2022 384 Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2023  
174 9.12.2022 383 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy 1.3.2023 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
174 9.12.2022 382 Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023 (prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
1.11.2023 (čl. III bod 39, pokud jde o ustanovení § 11ic odst. 3 písm. a))  
173 7.12.2022 381 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 241/2012 Sb., o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů 1.1.2023  
173 7.12.2022 380 Vyhláška o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě integrity sítě a rozsahu a formě předávání informací o narušení 1.1.2023  
172 7.12.2022 379 Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro  
172 7.12.2022 378 Vyhláška o vzoru průkazu inspektora Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro  
172 7.12.2022 377 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro  
171 7.12.2022 376 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro  
171 7.12.2022 375 Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro  
170 7.12.2022 374 Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
169 7.12.2022 373 Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2023
1.1.2024 (čl. I body 2, 3 a 39)  
169 7.12.2022 372 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.3.2023
1.7.2023 (čl. I bod 32)
1.1.2024 (čl. I bod 20 a čl. II bod 28)  
168 2.12.2022 371 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
168 2.12.2022 370 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném 1.1.2023  
168 2.12.2022 369 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele 1.1.2023  
168 2.12.2022 368 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
168 2.12.2022 367 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 510/2021 Sb. 1.1.2023  
167 2.12.2022 366 Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2023
(čl. II body 2 až 5 a 8 až 10)  
166 30.11.2022 365 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů  
165 30.11.2022 364 Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ve vztahu k záruce poskytované v rámci státní podpory hospodářství v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině  
165 30.11.2022 363 Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů  
165 30.11.2022 362 Zákon o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů  
164 30.11.2022 361 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel 1.12.2022 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
164 30.11.2022 360 Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících 1.12.2022 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
163 30.11.2022 359 Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
163 30.11.2022 358 Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.12.2022 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
1.1.2025 (čl. I body 2 a 5)  
162 28.11.2022 357 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 1.1.2023
15.11.2022 (cenové rozhodnutí č. 12/2022, body 5 a 6 a bod 3 přílohy č. 6)  
162 28.11.2022 356 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
162 28.11.2022 355 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, ve znění vyhlášky č. 20/2020 Sb. 1.12.2022  
162 28.11.2022 354 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele, ve znění vyhlášky č. 179/2012 Sb. 1.1.2023  
162 28.11.2022 353 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
162 28.11.2022 352 Vyhláška o nákazách a nemocech přenosných ze zvířat na člověka, proti kterým nesmí být zvířata očkována 1.1.2023  
162 28.11.2022 351 Vyhláška o předávání údajů o spotřebě léčivých přípravků pojištěnců veřejného zdravotního pojištění při změně zdravotní pojišťovny 1.1.2023  
161 28.11.2022 350 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 1.12.2022  
161 28.11.2022 349 Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci 1.1.2023  
160 23.11.2022 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v obsahu částky 158/2022 Sb.  
160 23.11.2022 348 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 25/2020 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče 1.12.2022  
159 23.11.2022 347 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
159 23.11.2022 346 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023
1.1.2024 (čl. I body 7 a 8 a čl. II bod 3)  
158 18.11.2022 345 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 18. října 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 3. listopadu 2022  
158 18.11.2022 344 Zákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022  
157 18.11.2022 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 123/2022 Sb.  
157 18.11.2022 343 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci 1.1.2023  
156 18.11.2022 342 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce  
156 18.11.2022 341 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva obce  
156 18.11.2022 340 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
156 18.11.2022 339 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění vyhlášky č. 284/2017 Sb. 1.1.2023  
156 18.11.2022 338 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů  
155 18.11.2022 337 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
154 9.11.2022 336 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 07/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 11.12.2022  
154 9.11.2022 335 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 03/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací 22.10.2022  
154 9.11.2022 334 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
154 9.11.2022 333 Nařízení vlády o zajištění dodávek plynu 10.11.2022  
153 7.11.2022 332 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
153 7.11.2022 331 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
153 7.11.2022 330 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů 15.11.2022
20.5.2023 (čl. I bod 4)  
153 7.11.2022 329 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění nařízení vlády č. 323/2022 Sb. 12.11.2022  
152 3.11.2022 328 Vyhláška o zárukách původu energie 1.1.2023  
151 3.11.2022 327 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
151 3.11.2022 326 Nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2022 sp. zn. Pl. ÚS 27/21 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Přišimasy č. 1/2019 ze dne 4. 12. 2019 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace  
151 3.11.2022 325 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů  
150 3.11.2022 324 Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2023 1.1.2023  
149 27.10.2022 323 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic  
149 27.10.2022 322 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou 1.11.2022  
149 27.10.2022 321 Nařízení vlády o změnách nařízení vlády v oblasti pracovní migrace 1.11.2022
31.12.2025 (pozbývají platnosti části druhá a třetí)  
148 31.10.2022 320 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 1.1.2023  
148 31.10.2022 319 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2023  
148 31.10.2022 318 Vyhláška o zrušení některých nařízení okresního úřadu Jičín spadajících do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí 1.1.2023  
147 31.10.2022 317 Nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2022 sp. zn. Pl. ÚS 7/22 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
146 31.10.2022 316 Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Blatná a vymezení konkrétních ochranných opatření 1.1.2023  
145 31.10.2022 315 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023 1.1.2023  
144 31.10.2022 314 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.12.2022 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
143 31.10.2022 313 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
142 24.10.2022 312 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2023 1.1.2023  
141 14.10.2022 311 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech 1.1.2023  
141 14.10.2022 310 Nařízení vlády o stanovení vzoru služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství 1.1.2023  
141 14.10.2022 309 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech  
141 14.10.2022 308 Nařízení vlády o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech  
140 11.10.2022 307 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 1.10.2022 (rozh. č. 8/2022)
1.1.2023 (rozh. č. 9, 10 a 11/2022)  
140 11.10.2022 306 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů  
140 11.10.2022 305 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů  
140 11.10.2022 304 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb  
140 11.10.2022 303 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
1.7.2024 (čl. I body 4 až 6 novely)  
139 7.10.2022 302 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 1.1.2023  
139 7.10.2022 301 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic 9.10.2022  
139 7.10.2022 300 Nařízení vlády o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů  
139 7.10.2022 299 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo  
139 7.10.2022 298 Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci 1.1.2023
1.11.2022 (§ 12)  
138 7.10.2022 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 275/2022 Sb.  
138 7.10.2022 297 Vyhláška o zrušení některých nařízení okresních úřadů 1.1.2023  
138 7.10.2022 296 Vyhláška o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích 1.1.2023  
137 7.10.2022 295 Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody lázeňského místa Janské Lázně a vymezení konkrétních ochranných opatření 1.1.2023  
136 4.10.2022 294 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
136 4.10.2022 293 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 (I. kolo) a ve dnech 30. září a 1. října 2022 (II. kolo)  
135 30.9.2022 292 Nařízení vlády o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2022  
135 30.9.2022 291 Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023 1.1.2023  
135 30.9.2022 290 Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023 1.1.2023  
135 30.9.2022 289 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů 1.10.2022  
134 30.9.2022 288 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2022  
134 30.9.2022 287 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů  
134 30.9.2022 286 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2024 (čl. I body 2, 4 a 6 a čl. II body 2 a 5)  
133 30.9.2022 285 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně  
133 30.9.2022 284 Vyhláška o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání  
132 27.9.2022 283 Nařízení vlády o povolání příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic  
131 27.9.2022 282 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí  
131 27.9.2022 281 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České re-publiky ve volebních obvodech č. 25 Sídlo: Praha 6 a č. 46 Sídlo: Ústí nad Orlicí a č. 64 Sídlo: Bruntál konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 (I. kolo)  
131 27.9.2022 280 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24. září 2022  
130 27.9.2022 279 Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022 sp. zn. Pl. ÚS 12/19 ve věci návrhu na zrušení § 129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
129 27.9.2022 278 Vyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Litoměřice" po 5 000 Kč 4.10.2022  
129 27.9.2022 277 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi 1.10.2022  
129 27.9.2022 276 Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce 1.10.2022  
128 22.9.2022 275 Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací 1.1.2023  
127 22.9.2022 274 Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022 sp. zn. Pl. ÚS 30/21 ve věci návrhu na zrušení části bodu 80 přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 208/2021 Sb.  
126 22.9.2022 273 Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
125 14.9.2022 272 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie  
124 16.9.2022 271 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích  
124 16.9.2022 270 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek 1.1.2023  
124 16.9.2022 269 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
123 8.9.2022 268 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
122 5.9.2022 267 Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení chráněných ložiskových území do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí  
122 5.9.2022 266 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Dany a Emila Zátopkových 14.9.2022  
122 5.9.2022 265 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2023 (čl. I bod 1 a čl. II)
1.6.2024 (čl. I body 2 a 4)  
121 31.8.2022 264 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2022  
120 31.8.2022 263 Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo  
120 31.8.2022 262 Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie  
119 30.8.2022 261 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 27. července 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 8. srpna 2022  
119 30.8.2022 260 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2023 (čl. I body 2 až 4 a čl. II, V a VI)  
118 31.8.2022 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 246/2022 Sb.  
118 31.8.2022 259 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence, ve znění vyhlášky č. 404/2017 Sb. 1.1.2023  
118 31.8.2022 258 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
118 31.8.2022 257 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 1.9.2022  
118 31.8.2022 256 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) 1.9.2022  
118 31.8.2022 255 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým) 1.9.2022  
117 31.8.2022 254 Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2022 sp. zn. Pl. ÚS 104/20 ve věci návrhu na zrušení § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů  
116 31.8.2022 253 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí  
116 31.8.2022 252 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2019 Sb., o evidenci krytých bloků 1.1.2023  
116 31.8.2022 251 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. a vyhlášky č. 159/2016 Sb.  
115 31.8.2022 250 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2022
1.9.2024 (čl. I bod 2 a čl. II body 2, 4, 6, 8 a 10 (nové datum účinnosti stanoveno novelou č. 266/2023 Sb.))  
114 31.8.2022 249 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 1.9.2022  
113 31.8.2022 248 Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2022 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
113 31.8.2022 247 Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2022 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
113 31.8.2022 246 Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.10.2022 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
112 31.8.2022 245 kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů 1.10.2022  
112 31.8.2022 244 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí 1.10.2022 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
1.1.2024 (čl. III bod 34)
1.7.2024 (čl. III bod 13)  
112 31.8.2022 243 Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí 1.10.2022 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
1.1.2023 (§ 10 odst. 1, § 15 odst. 4 až 6 a 9 a § 25 odst. 1 písm. g))
1.1.2024 (§ 5 odst. 2 a 3 a § 27 odst. 1 písm. a))
1.7.2024 (§ 10 odst. 2)  
111 31.8.2022 242 Zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek)  
111 31.8.2022 241 Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
1.1.2023 (čl. I body 2, 15, 17, 21 až 24, 26 až 28, 31 až 43, 47 a 48, čl. II, čl. III body 9 až 11 a 22 až 24 a čl. IV)
1.1.2024 (čl. I body 13 a 44 až 46)  
111 31.8.2022 240 Zákon, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
110 19.8.2022 239 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 20.7.2022 (cenové rozhodnutí č. 4/2022)
24.8.2022 (cenové rozhodnutí č. 5/2022)
1.9.2022 (cenové rozhodnutí č. 6/2022 a 7/2022)  
110 19.8.2022 238 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 1.8.2022
1.1.2023 (bod 1)  
110 19.8.2022 237 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů  
110 19.8.2022 236 Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023 1.1.2023  
109 12.8.2022 235 Vyhláška o pěstování a zpracování rostlin konopí pro léčebné použití  
108 12.8.2022 234 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2030, 5,00 %  
108 12.8.2022 233 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2028, 5,50 %  
107 9.8.2022 232 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1.7.2023 (čl. I bod 4)  
106 9.8.2022 231 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov, ve znění nařízení vlády č. 244/2020 Sb. 1.1.2023  
105 9.8.2022 230 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
105 9.8.2022 229 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
11.12.2022 (čl. I bod 4)  
105 9.8.2022 228 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů  
104 5.8.2022 227 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb 22.11.2022  
104 5.8.2022 226 Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů  
104 5.8.2022 225 Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)  
103 29.7.2022 224 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb. 1.8.2022  
102 29.7.2022 223 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2022
1.1.2023 (čl. I bod 25)  
101 29.7.2022 222 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 359/2019 Sb. 1.8.2022  
101 29.7.2022 221 Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.8.2022 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
100 26.7.2022 220 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2022 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
99 26.7.2022 219 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, ve znění vyhlášky č. 307/2020 Sb.  
98 22.7.2022 218 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
98 22.7.2022 217 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.8.2022 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
21.8.2023 (čl. I bod 48)
1.2.2023 (čl. I body 3, 7, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 41, 59, 74, 76, 102, 103 a 105)  
97 22.7.2022 216 Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.2.2023 (prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
97 22.7.2022 215 Zákon, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů  
97 22.7.2022 214 Zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů 1.9.2022  
96 19.7.2022 213 Vyhláška o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu 1.8.2022  
96 19.7.2022 212 Nařízení vlády o navýšení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro zbývající část roku 2022 1.10.2022  
95 13.7.2022 211 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče  
95 13.7.2022 210 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2022
1.9.2023 (čl. I bod 9)  
94 13.7.2022 209 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 1.7.2022  
94 13.7.2022 208 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela 20.7.2022  
93 1.7.2022 207 Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky 27.6.2022  
92 30.6.2022 206 Nařízení vlády o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou  
92 30.6.2022 205 Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022 1.7.2022  
92 30.6.2022 204 Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima 1.7.2022  
92 30.6.2022 203 Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
1.10.2022 (čl. I body 7 a 8)  
91 30.6.2022 202 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění nařízení vlády č. 40/2022 Sb. 1.7.2022  
91 30.6.2022 201 Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2021 1.7.2022  
91 30.6.2022 200 Nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech 27.6.2022 (dnem nabytí účinnosti zákona č. 175/2022 Sb.)  
90 30.6.2022 199 Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.  
90 30.6.2022 198 Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., a zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.  
90 30.6.2022 197 Zákon o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace  
90 30.6.2022 196 Zákon o jednorázovém příspěvku na dítě
1.10.2022 (§ 9 písm. d))  
90 30.6.2022 195 Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon  
89 30.6.2022 194 Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 1.7.2022  
89 30.6.2022 193 Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 1.7.2022  
89 30.6.2022 192 Nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 1.7.2022  
89 30.6.2022 191 Nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 1.7.2022  
89 30.6.2022 190 Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 1.7.2022  
88 30.6.2022 189 Nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie 1.7.2022  
87 30.6.2022 188 Vyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů spadající do působnosti Ministerstva zemědělství 1.7.2022  
87 30.6.2022 187 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři 1.7.2022  
87 30.6.2022 186 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a vyhláška č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa 1.1.2023
1.7.2022 (část druhá)  
86 30.6.2022 185 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování 1.7.2022
1.1.2023 (čl. I bod 16)  
86 30.6.2022 184 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 52/2016 Sb. 1.8.2022  
85 30.6.2022 183 Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2022 sp. zn. Pl. ÚS 10/22 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů  
84 30.6.2022 182 Vyhláška o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě a parametrů jejich kvality v rámci univerzální služby 1.7.2022  
83 27.6.2022 181 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
83 27.6.2022 180 Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022  
83 27.6.2022 179 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 13.2.2023
(čl. I body 175 a 176)
1.11.2022 (čl. I body 19, 20, 125 a 132 až 135 a čl. II body 3, 4 a 6)  
83 27.6.2022 178 Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
1.7.2023 (čl. I body 5 a 6)
1.10.2023 (čl. I bod 15)  
83 27.6.2022 177 Zákon, kterým se mění zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů 31.12.2022  
83 27.6.2022 176 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
83 27.6.2022 175 Zákon o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace  
82 30.6.2022 174 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 53/2014 Sb., o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách 1.7.2022  
81 30.6.2022 173 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Blanský les 1.7.2022  
80 30.6.2022 172 Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Blanský les 1.7.2022  
79 30.6.2022 171 Nález Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2022 sp. zn. Pl. ÚS 49/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, a vyhlášky č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019  
78 24.6.2022 170 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 1.7.2022  
78 24.6.2022 169 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 1.7.2022  
78 24.6.2022 168 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 270/2013 Sb. 1.7.2022  
78 24.6.2022 167 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům, ve znění vyhlášky č. 281/2017 Sb. 1.7.2022  
77 24.6.2022 166 Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů 1.7.2022  
76 24.6.2022 165 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění vyhlášky č. 57/2021 Sb.  
76 24.6.2022 164 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů  
76 24.6.2022 163 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu, ve znění vyhlášky č. 336/2008 Sb. 1.7.2022  
76 24.6.2022 162 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 102/2018 Sb., o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny 1.7.2022  
75 22.6.2022 161 Vyhláška o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření 1.7.2022  
75 22.6.2022 160 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022  
75 22.6.2022 159 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
74 22.6.2022 158 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022  
73 17.6.2022 157 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 416/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze 1.7.2022  
73 17.6.2022 156 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022 20.6.2022  
72 17.6.2022 155 Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2021  
72 17.6.2022 154 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022  
71 14.6.2022 153 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022  
71 14.6.2022 152 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu  
70 14.6.2022 151 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2022 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku, a vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 2/2022 Sb. 1.7.2022  
70 14.6.2022 150 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022  
69 8.6.2022 149 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 1.4.2022 (rozh. č. 1/2022)
10.5.2022 (rozh. č. 2/2022)
1.1.2023 (rozh. č. 3/2022)
3.6.2022 (rozh. č. 3/2022 body 2.2 a 2.3)  
69 8.6.2022 148 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
69 8.6.2022 147 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 1.7.2022  
68 8.6.2022 146 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 20.5.2022  
68 8.6.2022 145 Nařízení vlády o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se ne- vyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny (nařízení vlády o vybraných nepůvodních druzích ryb) 1.7.2022  
68 8.6.2022 144 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti se zvýšenými bezpečnostními opatřeními v průběhu předsednictví České republiky v Radě EU 1.7.2022  
68 8.6.2022 143 Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
68 8.6.2022 142 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
1.1.2025 (čl. III bod 25, pokud jde o § 15 odst. 4, a čl. IV bod 4)  
67 31.5.2022 141 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 10. května 2022 sp. zn. Pl. ÚS-st. 56/22 k rozhodování odvolacího (resp. dovolacího) soudu podle § 258 odst. 2 (resp. § 265k odst. 2) trestního řádu  
67 31.5.2022 140 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 1.6.2022  
67 31.5.2022 139 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým) 1.6.2022  
67 31.5.2022 138 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) 1.6.2022  
67 31.5.2022 137 Nařízení vlády o třetím zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022 1.9.2022  
67 31.5.2022 136 Nařízení vlády o třetím zvýšení důchodů v roce 2022 1.9.2022  
66 27.5.2022 135 Usnesení vlády České republiky o dalším prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu  
65 27.5.2022 134 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny se smaltováním "Motocykl Jawa 250" 15.6.2022  
64 27.5.2022 133 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2022  
64 27.5.2022 132 Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů  
64 27.5.2022 131 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2022
1.10.2022 (čl. I body 2, 4 a 6 a čl. II body 2 a 5)  
64 27.5.2022 130 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 28.6.2022  
64 27.5.2022 129 Zákon, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2022  
64 27.5.2022 128 Zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace  
63 25.5.2022 127 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory 1.7.2022  
63 25.5.2022 126 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2022  
63 25.5.2022 125 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2022  
62 25.5.2022 124 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami 1.7.2022
22.8.2023 (čl. I body 7 a 10 a čl. IV bod 2)  
62 25.5.2022 123 Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami 1.7.2022  
61 20.5.2022 122 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického 1.7.2022  
61 20.5.2022 121 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů 5.7.2022
5.12.2022 (čl. I body 2 a 7)  
61 20.5.2022 120 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
1.10.2022 (čl. I body 2 až 14)  
60 17.5.2022 119 Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2022 sp. zn. Pl. ÚS 7/18 ve věci návrhu na zrušení části § 65 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
60 17.5.2022 118 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2021 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva 29.5.2022  
60 17.5.2022 117 Vyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Mikulov" po 5 000 Kč 31.5.2022  
59 13.5.2022 116 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.  
58 10.5.2022 115 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti 11.5.2022  
57 10.5.2022 114 Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2022 sp. zn. Pl. ÚS 39/18 ve věci návrhu na zrušení části § 1 odst. 1, § 2f a 4a včetně poznámky pod čarou č. 15 a přílohy zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů  
56 5.5.2022 113 Usnesení Poslanecké sněmovny o ukončení stavu pandemické pohotovosti 5.5.2022  
55 5.5.2022 112 Nález Ústavního soudu ze dne 9. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 2/20 ve věci návrhu na zrušení částí § 29 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a § 13 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů  
55 5.5.2022 111 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb. 1.9.2022
1.1.2023 (čl. II)  
54 5.5.2022 110 Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy 15.5.2022  
53 5.5.2022 109 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní 1.1.2023  
53 5.5.2022 108 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, ve znění nařízení vlády č. 55/2020 Sb., a nařízení vlády č. 2/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky  
53 5.5.2022 107 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění nařízení vlády č. 492/2020 Sb.  
52 29.4.2022 106 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 70/2022 Sb. 2.5.2022  
51 29.4.2022 105 Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu  
51 29.4.2022 104 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů  
51 29.4.2022 103 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
51 29.4.2022 102 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů 1.5.2022  
50 29.4.2022 101 Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19 1.5.2022  
50 29.4.2022 100 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021  
50 29.4.2022 99 Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění pro rok 2023 30.4.2022  
50 29.4.2022 98 Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění  
50 29.4.2022 97 Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů 1.5.2022  
49 29.4.2022 96 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů  
48 26.4.2022 95 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu 1.5.2022  
48 26.4.2022 94 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2011 Sb., o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel 1.5.2022  
47 26.4.2022 93 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
1.7.2022 (čl. I body 2, 4 až 10, 12 a 14 až 17, čl. II bod 2, čl. III body 2 až 5, 7 a 9 a čl. IV bod 2)
1.1.2031 (čl. I bod 23 a čl. II bod 3)  
47 26.4.2022 92 Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů 1.5.2022 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
47 26.4.2022 91 Zákon o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)  
47 26.4.2022 90 Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 1.5.2022 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
47 26.4.2022 89 Zákon, kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021 Sb.  
46 22.4.2022 88 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 1.4.2022  
46 22.4.2022 87 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2026, 6,00 %  
46 22.4.2022 86 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2024, VAR %  
46 22.4.2022 85 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2022-2024, 0,00 %  
45 13.4.2022 84 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 14.4.2022  
44 13.4.2022 83 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně  
44 13.4.2022 82 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/2018 Sb., o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel 1.7.2022  
44 13.4.2022 81 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí 5.4.2022  
43 8.4.2022 80 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 1.1.2023  
43 8.4.2022 79 Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech) 1.5.2022  
43 8.4.2022 78 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
1.1.2027 (čl. I bod 2)  
42 31.3.2022 77 Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu  
42 31.3.2022 76 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.4.2022  
42 31.3.2022 75 Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima 1.4.2022  
41 31.3.2022 74 Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 1.7.2022  
41 31.3.2022 73 Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost 11.4.2022  
40 31.3.2022 72 Vyhláška o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie 1.4.2022  
39 28.3.2022 71 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů  
38 24.3.2022 70 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 25.3.2022  
37 24.3.2022 69 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. března 2022  
37 24.3.2022 68 Vyhláška o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny 1.4.2022  
36 21.3.2022 67 Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
31.8.2022 (pozbývá platnosti § 6)  
36 21.3.2022 66 Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace  
36 21.3.2022 65 Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace  
35 21.3.2022 64 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2021 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.5.2022  
35 21.3.2022 63 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2022  
35 21.3.2022 62 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 157/2019 Sb., a nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby 1.4.2022  
35 21.3.2022 61 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů  
35 21.3.2022 60 Nařízení vlády o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení 1.7.2022  
34 16.3.2022 59 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb., ve znění krizového opatření vyhlášeného pod č. 46/2022 Sb. 17.3.2022  
33 18.3.2022 58 Vyhláška o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu 1.4.2022  
32 18.3.2022 57 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022  
31 18.3.2022 56 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 78/2018 Sb. 1.4.2022  
31 18.3.2022 55 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování  
30 15.3.2022 54 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů 1.1.2022  
30 15.3.2022 53 Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o návykových látkách 15.3.2022  
29 15.3.2022 52 Vyhláška o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací 1.4.2022
1.1.2023 (§ 2 odst. 5)  
29 15.3.2022 51 Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojení 1.4.2022  
28 15.3.2022 50 Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2022 s motivem budování československé měny 30.3.2022  
28 15.3.2022 49 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2022  
27 11.3.2022 48 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
27 11.3.2022 47 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních moto-rových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad  
26 9.3.2022 46 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb. 10.3.2022  
25 4.3.2022 45 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
24 2.3.2022 44 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 4.3.2022  
24 2.3.2022 43 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022 4.3.2022  
23 7.3.2022 42 Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí 1.4.2022  
23 7.3.2022 41 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 462/2013 Sb., o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby 1.4.2022  
22 25.2.2022 40 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny 1.3.2022  
21 25.2.2022 39 Zákon, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19  
20 25.2.2022 38 Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání 1.3.2022  
19 25.2.2022 37 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 161/2005 Sb., o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení 1.3.2022 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
19 25.2.2022 36 Nařízení vlády o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022 1.6.2022  
19 25.2.2022 35 Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 2022 1.6.2022  
18 25.2.2022 34 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2022  
18 25.2.2022 33 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády 1.3.2022
1.8.2022 (část šestá)
1.1.2023 (část druhá čl. III bod 2)  
18 25.2.2022 32 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2022  
17 25.2.2022 31 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
17 25.2.2022 30 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 1.4.2022  
17 25.2.2022 29 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2035, 3,50 %  
17 25.2.2022 28 Nález Ústavního soudu ze dne 18. ledna 2022 sp. zn. Pl. ÚS 43/18 ve věci návrhu na zrušení § 60b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodů 3 a 4 zákona č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
16 21.2.2022 27 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů  
15 6.2.2022 26 Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19  
14 9.2.2022 25 Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 1.7.2022  
13 4.2.2022 24 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
13 4.2.2022 23 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2006 Sb., o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích 1.3.2022 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
13 4.2.2022 22 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání, a vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů  
12 31.1.2022 21 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů  
11 28.1.2022 20 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2022  
11 28.1.2022 19 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2022  
11 28.1.2022 18 Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2022 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
11 28.1.2022 17 Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů  
10 28.1.2022 16 Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností 1.2.2022
1.7.2023 (§ 21 odst. 2 písm. a), § 21 odst. 7 a příloha č. 7)  
9 26.1.2022 15 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie 1.2.2022  
8 26.1.2022 14 Nález Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 1/20 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, v přechodných ustanoveních čl. II zákona č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů  
7 21.1.2022 13 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2022
1.1.2023 (čl. I bod 5)  
7 21.1.2022 12 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022  
6 21.1.2022 11 Vyhláška o stanovení náležitostí a způsobu zpracování pohotovostního plánu v oblasti regulace cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře a invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu 1.2.2022 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
6 21.1.2022 10 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 142/2015 Sb., o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě  
5 19.1.2022 9 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně  
5 19.1.2022 8 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících 1.7.2022  
4 19.1.2022 7 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 8. ledna 2022  
4 19.1.2022 6 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy 1.2.2022  
3 19.1.2022 5 Nález Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 18/21 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 8 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 45 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů  
2 14.1.2022 4 Nález Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 20/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, eventuálně některých jeho ustanovení  
1 6.1.2022 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 528/2021 Sb.  
1 6.1.2022 3 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně  
1 6.1.2022 2 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 1.7.2022  
1 6.1.2022 1 Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku 1.7.2022  
Daňový kalendář
únor 2022
PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28      
 
Nejbližší daňová povinnost:
29.2.2024 - podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku (využívající "dovozní režim") za zdaňovací období leden

Další povinnosti tohoto dne...
PaM profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
29.2.2024 - podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku (využívající "dovozní režim") za zdaňovací období leden

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 28.2.2024
 1 EUR25,35 CZK (+0,02)
 1 USD23,44 CZK (+0,11)
 1 GBP29,63 CZK (+0,04)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY15,57 CZK (+0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba6,25 % platnost od 9.2.2024
Diskontní sazba5,25 % platnost od 9.2.2024
Lombardní sazba7,25 % platnost od 9.2.2024
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...