dnes je 22.4.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

28.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2.4.10
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Zaměstnavatel ................................................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ............................................................

vydává tento vnitřní předpis

upravující postup zaměstnavatele při skončení pracovního poměru.

1. Pracovní poměr končí způsoby upravenými v § 48 ZP. Právní jednání, na základě kterých končí pracovní poměr, činí výhradně .......... (statutární orgán nebo vedoucí personálního oddělení).

2. Vedoucí zaměstnanci mohou podávat ................ (komu – vedoucímu personálního oddělení nebo statutárnímu orgánu) podněty na skončení pracovního poměru dohodou se zaměstnanci, které řídí. Podnět se podává zpravidla e-mailem, případně ústně, příslušnému vedoucímu zaměstnanci. V případě ústního podání se sepisuje o podnětu na skončení pracovního poměru dohodou záznam. Podnět na skončení pracovního poměru dohodou se zaměstnancem musí být vedoucím zaměstnancem odůvodněn, případně sděleno, jakým způsobem bude pracovní činnost končícího zaměstnance nadále konána. Příslušný vedoucí zaměstnanec může navrhujícího vedoucího zaměstnance požádat o doplnění skutečností potřebných k posouzení skončení pracovního poměru. Rozhodnutí o podání návrhu zaměstnanci činí........... (statutární orgán nebo vedoucí personálního oddělení). O svém rozhodnutí informuje vedoucího zaměstnance, který podnět podal. V návrhu zaměstnanci na sjednání dohody o skončení pracovního poměru, který se činí písemně, musí být uvedena lhůta, do které se zaměstnanec musí k návrhu na skončení pracovního poměru vyjádřit. Za splnění této povinnosti odpovídá ........... (vedoucí personálního oddělení).

3. Návrh na skončení pracovního poměru výpovědí se zaměstnanci, které řídí, předávají vedoucí zaměstnanci............ (vedoucímu personálního oddělení nebo statutárnímu orgánu) s uvedením důvodu, který je podmínkou možnosti ukončit ze strany zaměstnavatele pracovní poměr výpovědí. O podání výpovědi a posouzení důvodu, aby odpovídal výpovědním důvodům uvedeným v § 52 ZP, rozhoduje ............. (vedoucí personálního oddělení). Vedoucí personálního oddělení odpovídá za to, že výpověď splňuje požadavky kladené na tento způsob ukončení pracovního poměru podle zákoníku práce.

4. Návrh na skončení pracovního poměru okamžitým zrušením se zaměstnanci, které řídí, předávají vedoucí zaměstnanci.................. (vedoucímu personálního oddělení nebo statutárnímu orgánu) s uvedením důvodu, který je podmínkou možnosti ukončit ze strany zaměstnavatele pracovní poměr okamžitým zrušením. O podání okamžitého zrušení a posouzení důvodu, aby odpovídal důvodům uvedeným v § 55 ZP, rozhoduje ............... (vedoucí personálního oddělení). Vedoucí personálního oddělení odpovídá za to, že okamžité zrušení splňuje požadavky kladené na tento způsob ukončení pracovního poměru podle zákoníku práce.

5. Vedoucí personálního oddělení je povinen nejméně 3 týdny před uplynutím zkušební doby tuto informaci písemně, postačí e-mailovou zprávou, sdělit nadřízenému vedoucímu zaměstnanci zaměstnance, s nímž je zkušební doba sjednána. Bezprostředně nadřízený vedoucí zaměstnanec je povinen nejpozději ve lhůtě 1 týdne před uplynutím zkušební doby ............ vedoucímu personálního oddělení (nebo statutárnímu orgánu) předat zhodnocení průběhu zkušební doby a sdělit své stanovisko k dalšímu pokračování pracovního poměru zaměstnance.

6. Vedoucí personálního oddělení je povinen alespoň 1 měsíc před uplynutím sjednané doby trvání pracovního poměru na dobu určitou tuto skutečnost sdělit bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměstnanci. Bezprostředně nadřízený vedoucí zaměstnanec je povinen nejpozději 3 týdny před uplynutím sjednané doby trvání pracovního poměru na dobu určitou sdělit ......... vedoucímu personálního oddělení (nebo statutárnímu orgánu) své stanovisko k dalšímu trvání pracovního poměru, případně k prodloužení či opakování sjednaného pracovního poměru se zaměstnancem. Bezprostředně nadřízený vedoucí zaměstnanec podá také zhodnocení dosavadní pracovní činnosti zaměstnance.

7. Při doručování výpovědi, okamžitého zrušení, zrušení ve zkušební době a dalších písemností týkajících se skončení pracovního poměru s výjimkou dohody podle § 49 ZP se postupuje podle § 334a až 337 ZP. Dohodu o skončení pracovního poměru lze sjednávat i elektronicky podle § 21 ZP za podmínek v tomto ustanovení uvedených.

8. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.

9. Tento předpis nabývá účinnosti dnem: ....................

V .............................. dne..................

....................................................
razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zaměstnance

Komentář:

Zaměstnavatel musí při skončení pracovního poměru postupovat podle převážně kogentní úpravy zákoníku práce, který v § 48 ZP a násl. upravuje možné způsoby skončení pracovního poměru. Stanoví podmínky, za kterých lze ze strany zaměstnavatele pracovní poměr rozvázat a od těchto ustanovení se nelze odchýlit. Zaměstnavatel nemůže ve vnitřním předpisu upravit vlastní pravidla, za kterých pracovní poměry končí, nemůže ani upravit jiný způsob skončení pracovního poměru, než upravuje zákoník práce, protože takový postup pracovněprávní předpisy neumožňují. Pracovní poměr lze rozvázat jen způsoby, které zákoník

Nahrávám...
Nahrávám...