dnes je 14.7.2024

Input:

Náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty

5.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

3.4.2
Náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty

Ing. Karel Janoušek

Pro účely stanovení náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty (PHM) se podle § 158 odst. 4 ZP použije údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem EU uvedený v technickém průkazu nebo osvědčení o registraci použitého vozidla. Ze zápisu v technickém průkazu však musí být jednoznačně zřejmé, že jde o údaj o kombinované spotřebě podle norem EU. Samotné označení údaje číslem normy EU ještě neznamená, že o kombinovanou spotřebu jde. Řešení je proto třeba hledat v příslušné normě.

Je-li v technickém průkazu vozidla v kolonce Spotřeba paliva uvedena např. norma 93/116/ES, 1999/100/ES, 2004/3/ES, 2007/46/ES, 715/2007/ES, EU 692/2008, příp. norma, kterou se tyto normy novelizují anebo doplňují (např. normy EU 566/2011, EU 459/2012, EU 630/2012, EU 195/2013, EU 136/2014, EU 2015/45, EU 2016/427, EU 2016/646, EU 2017/1151, EU 2017/1347, EU 2018/1832), je tam uvedený třetí údaj o spotřebě tzv. kombinovaná (smíšená) spotřeba, která se pro výpočet náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty použije. Uvedené normy mohou být v technickém průkazu uvedeny také v podobě bez zkratky ES nebo EU, případně mohou mít i označení EC apod., anebo mohou mít i za číslem normy uvedeno nějaké písmeno.

Pokud údaj o kombinované spotřebě v technickém průkazu není, vypočte se spotřeba PHM vozidla aritmetickým průměrem ze všech údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu.

V novějších technických průkazech vydávaných do konce roku 2023 je uveden pouze jeden údaj o spotřebě, který je tak nutno k uvedenému účelu použít. V nových osvědčeních o registraci vozidla vydávaných od roku 2024 se uvádí také jen jeden údaj o spotřebě, a to v kolonce V.8 Kombinovaná spotřeba paliva, který se k uvedenému účelu použije.

Není-li v technickém průkazu vozidla ani v novém osvědčení o registraci vozidla, které zaměstnanec na pracovní cestě na žádost zaměstnavatele použil, uveden žádný údaj o spotřebě PHM, musí zaměstnanec podle § 158 odst. 4 ZP předložit zaměstnavateli technický průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla shodného typu se shodným obsahem válců, ve kterém je alespoň jeden údaj o spotřebě PHM uveden.

Použití údaje o spotřebě vozidla z jiného dokladu než je technický průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla, je vzhledem k dikci ustanovení § 158 odst. 4 ZP nepřípustné. Nelze tedy ani použít případné potvrzení výrobce či akreditovaného dovozce, údaj o spotřebě uvedený v návodu k používání vozidla, ani údaj z informačního letáku s údaji o spotřebě vozidla vystaveného prodejcem vozidel podle vyhlášky č. 245/2005 Sb., o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel apod. Důvodem je to, že podle § 158 odst. 4 ZP je zaměstnanec povinen v uvedeném případě doložit spotřebu vozidla technickým průkazem nebo osvědčením o registraci vozidla shodného typu se shodným obsahem válců. Spotřebu vozidla tedy nelze doložit žádným jiným dokladem než technickým průkazem nebo osvědčením o registraci vozidla.

Příklad 1 – výpočet náhrady jízdních výdajů za soukromý automobil

Zaměstnanec použil na základě žádosti zaměstnavatele svůj osobní automobil. V jeho technickém průkazu je mj. jako palivo uveden benzín BA 95 B, spotřeba 9,8/5,1/ 6,8 l/100 km a norma EU 2016/646W. Celkem zaměstnanec ujel na pracovní cestě 183 km, doklad o ceně PHM nepředložil. Jak se vypočte náhrada jízdních výdajů za použití tohoto soukromého osobního automobilu?

Zaměstnanci v tomto případě podle § 157 odst. 3 ZP přísluší základní náhrada (ZN) a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty (NPHM).

Základní náhrada se stanoví jako součin sazby základní náhrady a ujeté vzdálenosti, tj.

ZN = SZN x km = 5,60 × 183 = 1 024,80 Kč.

Náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty (NPHM) se zjistí jako součin kombinované spotřeby podle norem EU uvedené v technickém průkazu vozidla (není-li tam, pak průměrné spotřeby), ujeté vzdálenosti a zaměstnancem doložené ceny PHM dokladem, z něhož je patrná souvislost s pracovní cestou. Nemá-li zaměstnanec takový doklad, pak cenou z vyhlášky MPSV platné pro příslušné období. Norma EU 2016/646W uvedená v technickém průkazu vozidla je normou, která novelizuje normu ES 692/2008 a tedy třetí údaj o spotřebě uvedený v technickém průkazu v kolonce Spotřeba paliva, je údajem o kombinované spotřebě, který je nutno k výpočtu NPHM použít.

NPHM = S × km × C = 6,8 : 100 × 183 × 38,20 = 475,36 Kč.

Celková výše náhrady jízdních výdajů tak činí:

ZN + NPHM = 1 024,80 + 475,36 = 1 500,16 Kč.

Tato nezaokrouhlená částka se uvede ve vyúčtování cestovních náhrad, sečte se ostatními druhy cestovních náhrad, odečte se záloha poskytnutá zaměstnanci na uvedenou pracovní cestu, rozdíl (doplatek nebo přeplatek) se zaokrouhlí na celé Kč směrem nahoru a poskytne zaměstnanci (vyplatí z pokladny, převede na jeho účet nebo vypořádá jiným způsobem).

Příklad 2 – používání LPG

Zaměstnanec použil na základě požadavku zaměstnavatele jako dopravní prostředek na pracovní cestě svůj osobní automobil. Vozidlo má v technickém průkazu uvedenu jako pohonnou hmotu benzín BA 95 B a z údajů je zřejmé, že průměrná spotřeba činí 6,77 l/100 km (kombinovaná spotřeba podle norem EU v technickém průkazu uvedena není). V části "úřední záznamy" technického průkazu je uvedeno, že vozidlo je přestavěno také na používání LPG. Zaměstnanec při vyúčtování cestovních náhrad uvedl, že na pracovní cestě ujel celkem 620 km, doklad o nákupu PHM nedoložil. Lze stanovit výši náhrady za spotřebované PHM s použitím průměrné ceny benzínu uvedené ve vyhlášce MPSV?

Náhrada výdajů za spotřebované PHM se stanoví jako součin průměrné spotřeby použitého vozidla zjištěné z technického průkazu vozidla (není-li v technickém průkazu uvedena kombinovaná spotřeba), počtu kilometrů ujetých vozidlem na pracovní cestě a ceny pohonné hmoty.

Kdo používá anebo někdy používal vozidlo přestavěné na LPG, zcela jistě ví (i když někdy tvrdí něco jiného), že skutečná průměrná spotřeba LPG je asi o 10 % vyšší než skutečná průměrná spotřeba benzínu. Zjednodušeně řečeno a bez podrobnějšího technického zdůvodnění to vyplývá především z toho, že výhřevnost LPG a benzínu je přibližně stejná.

S mírnou nepřesností tak lze náhradu výdajů za spotřebované PHM (LPG) v uvedených případech stanovit jako součin těchto 3 údajů:

  • spotřeba benzínu zjištěná z údajů uvedených v technickém průkazu vozidla,

  • počet kilometrů ujetých vozidlem na pracovní cestě,

  • cena LPG v Kč/litr uvedená na dokladu plnicí

Nahrávám...
Nahrávám...