dnes je 14.7.2024

Input:

Dvojí základ daně u nerezidenta

28.3.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

3.11.5 Dvojí základ daně u nerezidenta

Ing. Olga Krchovová

Priklad

Příklad – člen orgánu právnické osoby – daňový nerezident, který současně vykonává práci

Zaměstnanec je občan z Rakouska, kde nevykonává žádnou činnost (nemá doklad A 1 z Rakouska). V ČR pracuje u zaměstnavatele ve funkci manažera obchodní činnosti na základě uzavřeného pracovního poměru a současně je členem dozorčí rady akciové společnosti (je členem statutárního orgánu). Sjednaná mzda činí 48 500 Kč měsíčně a poskytovaná odměna za funkci činí 14 700 Kč měsíčně. Zaměstnanec (daňový nerezident) učinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů.

Z příjmů za výkon práce na základě pracovního poměru bude odvedena zálohová daň a uplatněna základní sleva na poplatníka (je učiněno Prohlášení). Z odměny člena statutárního orgánu musí být odvedena srážková daň bez ohledu na výši této odměny a bez ohledu na učiněné Prohlášení poplatníka daně z příjmů, protože se jedná o daňového nerezidenta.

Obdobně by se postupovalo i v případě, kdyby Rakušan byl jednatelem s. r. o. a ještě by měl uzavřen pracovní poměr (dohodu o pracovní činnosti) na nekolidující funkci (např. operátor skladování, správce objektu atd.).

S Rakouskem je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, a proto bude uplatněna srážková daň ve výši 15 %.


Plátce daně musí předkládat finančnímu úřadu měsíční hlášení o srážkové dani daňových nerezidentů členů statutárních orgánů a orgánů právnických osob. Lhůta pro měsíční hlášení je do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy vznikla daňová povinnost (např. za únor do 31. 3., za březen do 30. 4. atd.). Správce daně může v odůvodněných případech na žádost plátce zprostit zaměstnavatele povinnosti podávat toto hlášení.

Daňový subjekt je tedy povinen oznámit příjmy vyplácené daňovému nerezidentovi, které podléhají srážkové dani. Od 1. 4. 2019 je tato úprava přesunuta do nového ustanovení § 38da ZDP a současně je oznamovací povinnost rozšířena na příjmy osvobozené od daně z příjmů nebo na základě příslušného ujednání ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění. Výjimku tvoří osvobozené příjmy vyplacené nerezidentovi, které za kalendářní měsíc ve svém úhrnu nepřesáhnou 300 000 Kč. Nesplnění této povinnosti se posuzuje jako nesplnění

Nahrávám...
Nahrávám...