dnes je 29.2.2024

Input:

Daňové zvýhodnění na vyživované děti

2.3.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 12 minut

3.11.3 Daňové zvýhodnění na vyživované děti

Ing. Olga Krchovová

Od roku 2015 má poplatník nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě v závislosti na počtu dětí žijících s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU a EHP.

Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se, mimo výjimky stanovené zákonem, dohromady.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě s průkazem ZTP/P se zvyšuje na dvojnásobek.

Daňové zvýhodnění 2018–2020 2018–2021 
Na jedno dítě  15 204 Kč  1 267 Kč  
Na druhé dítě  19 404 Kč  1 617 Kč  
Na třetí a každé další dítě  24 204 Kč  2 017 Kč  

.

 Roční výše Měsíční výše 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 
Daňový bonus – minimální výše  100 Kč  100 Kč  100 Kč  50 Kč  50 Kč  50 Kč  
Daňový bonus – maximální výše  60 300 Kč  60 300 Kč  zrušena  5 025 Kč  5 025 Kč  5 025 Kč  
Výše zdanitelného příjmu pro uplatnění daňového bonusu  alespoň 80 100 Kč  alespoň 87 600 Kč  alespoň 91 200 Kč  alespoň 6 675 Kč  alespoň 7 300 Kč  alespoň 7 600 Kč  

Poplatník, který vyživuje více dětí, rozhoduje o tom, které dítě bude první, které druhé, které třetí. Pro zjednodušení jsme zavedli pojem „pozici dítěte” (na jedno dítě pozice 1, na druhé dítě pozice 2, na třetí a další dítě pozice 3). V průběhu zdaňovacího období je možné provést změnu pozice dítěte. Zpětnou změnu pozice dítěte může poplatník uplatnit jen v rámci daňového přiznání.

Priklad

Příklad 1

Poplatník vyživuje 4 děti, které uplatňuje u svého zaměstnavatele.

Daňové zvýhodnění na děti činí:

 Aktuální výše daňového zvýhodnění 2021 
1. dítě  1 267 Kč  
2. dítě  1 617 Kč  
3. dítě  2 017 Kč  
4. dítě  2 017 Kč  
Celkem  6 918 Kč  

Vyživuje-li děti v jedné domácnosti více poplatníků, musí se mezi sebou dohodnout o pozici dětí, přičemž není rozhodující věk dětí. Do úhrnného počtu však nelze započítat například dítě zletilé, které se již nepřipravuje soustavně na budoucí povolání, dítě družky z dřívějšího vztahu, vnouče, jehož rodiče mají dostatečné příjmy apod. Musí se tedy jednat o vyživované dítě, které je v přímém vztahu k poplatníkovi (vlastní dítě, vnuk, osvojenec či dítě v péči nahrazující péči rodičů, anebo dítě druhého z manželů nebo partnerů podle zákona o registrovaném partnerství), příp. se může jednat o nárok odvozený od nároku manžela či manželky (např. dítě svěřené do péče nahrazující péči rodičů jednomu z manželů).

Priklad

Příklad 2 – změna pozice dítěte

V domácnosti žijí 3 nezletilé děti a rodiče se dohodnou, že 2 děti bude uplatňovat otec, jedno dítě bude uplatňovat matka.

Musí se též dohodnout na pozici dětí. Například tak, že otec uplatní pozici 1 a 2. Matka uplatní pozici 3. Změna ve způsobu uplatňování daňového zvýhodnění (tzv. změna pozice dítěte) v průběhu roku je možná, budou-li znovu předloženy předepsané doklady, a to ve mzdových účtárnách obou poplatníků a změnové tabulky provedeny do Prohlášení poplatníka. Po uplynutí zdaňovacího období je možné změnu pozice dětí provést zpětně jen v rámci daňového přiznání obou poplatníků.

Priklad

Příklad 3 – vyplňování tiskopisů

Manželé Součkovi vyživují společně 4 nezletilé děti a rozhodnou se, že 2 děti uplatní každý z nich. V Prohlášení poplatníka musí být u každého z nich uvedeny všechny děti ve společné domácnosti. Otec bude uplatňovat děti s pozicí 1 a 2, matka další dvě děti, které mají pozici 3.

V Prohlášení otce bude uvedeno:

Jméno Příjmení Rodné číslo Uplatňuji nárok ve výši  
Jana  Součková   1  
Jitka  Součková   2  
Karel  Souček   N  
Jiří  Souček   N  

V Prohlášení matky bude uvedeno:

Jméno Příjmení Rodné číslo Uplatňuji nárok ve výši  
Jana  Součková   N  
Jitka  Součková   N  
Karel  Souček   3  
Jiří  Souček   3  

V potvrzení od zaměstnavatele otce bude uvedeno:

Jméno Příjmení Rodné číslo Uplatňuje nárok ve výši  Od kalendářního měsíce/roku 
Jana  Součková   1  1/2021  
Jitka  Součková   2  1/2021  
Karel  Souček   N  1/2021  
Jiří  Souček   N  1/2021  

V potvrzení od zaměstnavatele matky bude uvedeno:

Jméno Příjmení Rodné číslo Uplatňuje nárok ve výši  Od kalendářního měsíce/roku 
Jana  Součková   N  1/2021  
Jitka  Součková   N  1/2021  
Karel  Souček   3  1/2021  
Jiří  Souček   3  1/2021  

Poznamenáváme, že pokud nedochází ke změně v pozicích dítěte, není nutné pro každý kalendářní rok vydávat potvrzení pro druhého zaměstnavatele nové, pokud vydané potvrzení nebylo časově omezeno.Daňové zvýhodnění u druha a družky

U druha a družky je nutné pro určení společně hospodařící domácnosti nejdříve vypořádat „děti společné” (které jsou vyživovanými u obou poplatníků) a následně uplatnit nárok na děti, které jsou vyživovanými pouze pro jednoho z poplatníků (druha/družku), tzn. děti, na které nemůže uplatnit nárok na daňové zvýhodnění druhý z poplatníků.

U druha (obdobně u družky) nelze pro účely uplatnění daňového zvýhodnění v rámci jedné společně hospodařící domácnosti posuzovat děti, které má druh společně s družkou (které jsou u něj vyživované jako děti vlastní) dohromady s dětmi, které má družka z dřívějšího vztahu, tedy na které může podle § 35c odst. 6 ZDP uplatnit daňové zvýhodnění pouze ona sama. U druha (obdobně u družky) se ale dohromady posuzují nejen děti, které má společně s družkou (s druhem), ale i děti, které má z dřívějšího vztahu, pokud s nimi nadále žijí ve společně hospodařící domácnosti.

Priklad

Příklad 4 – druh a družka vyživující jejich společné děti

Druh a družka mají dvě děti „společné”.

Musí se dohodnout, který z nich daňové zvýhodnění na děti společné uplatní, resp. zda si daňové zvýhodnění na tyto dvě děti rozdělí. Také se musí dohodnout, na které z nich uplatní pozici 1 a na které pozici 2.

Druh má ale v téže společně hospodařící domácnosti ještě další dvě vyživované děti (z dřívějšího vztahu), které má na základě soudního rozhodnutí v trvalé péči, které se posuzují u něj dohromady s dětmi, které má společně s družkou.

Na tyto děti může uplatnit daňové zvýhodnění pouze on a ve výši stanovené na třetí a každé další dítě, tedy jeho děti mají pozici 3.

Priklad

Příklad 5 – druh a družka vyživující jak společné děti, tak děti z dřívějších vztahů

Druh (pan Srp) s družkou (paní Malá) mají 2 děti společné a dále s nimi žije jedno dítě druha a jedno dítě družky, které jsou u nich v trvalé péči.

Společné děti:

 • Jana – pozice 1 (dítě společné)

 • Jitka – pozice 2 (dítě společné)

 • Ondřej (dítě druha) – pozice 3

 • Karel (dítě druha) – pozice 3

 • Tomáš (dítě družky) – pozice 3

Není uzavřeno manželství, proto si může uplatnit každý z nich daňové zvýhodnění jen na své dítě a na děti společné jen jeden z nich (bude záležet na jejich rozhodnutí). To znamená, že:

 • pan Srp si může uplatnit daňové zvýhodnění na Ondřeje a Karla,

 • paní Malá si může uplatnit daňové zvýhodnění na Tomáše a

 • jeden z nich (záleží na jejich rozhodnutí) si může uplatnit daňové zvýhodnění na Janu, na kterou bude náležet daňové zvýhodnění ve výši stanovené „na jedno dítě” – pozice 1, a na Jitku s pozicí 2, nebo každý z nich uplatní daňové zvýhodnění na jedno dítě např. paní Malá na Janu – pozice 1, a pan Srp na Jitku – pozice 2 nebo paní Malá na Jitku – pozice 2 a pan Srp na Janu – pozice 1.

V případě, že by paní Malá nepracovala, nelze uplatnit daňové zvýhodnění na Tomáše, neboť ten není u pana Srpa vyživovaný podle § 35c odst. 6 ZDP.

Priklad

Příklad 6 – druh a družka vyživující jak společné děti, tak děti z dřívějších vztahů

Druh (pan Srp) s družkou (paní Malá) mají 1 dítě společné a dále s nimi žije jedno dítě druha a jedno dítě družky, které jsou u nich v trvalé péči.

Společné děti:

 • Jana (dítě společné) – pozice 1

 • Ondřej (dítě druha) – pozice 2

 • Karel (dítě druha) – pozice 3

 • Tomáš (dítě družky) – pozice 2

Není uzavřeno manželství, proto si může uplatnit každý z nich daňové zvýhodnění jen na své dítě a na děti společné jen jeden z nich (bude záležet na jejich rozhodnutí). To znamená, že:

 • pan Srp si může uplatnit daňové zvýhodnění na Ondřeje a Karla,

 • paní Malá si může uplatnit daňové zvýhodnění na Tomáše a

 • jeden z nich (záleží na jejich rozhodnutí) si může uplatnit daňové zvýhodnění na Janu, na kterou bude náležet daňové zvýhodnění ve výši stanovené „na jedno dítě” – pozice 1.

V případě, že by paní Malá nepracovala, nelze uplatnit daňové zvýhodnění na Tomáše, neboť ten není u pana Srpa vyživovaný podle § 35c odst.

Nahrávám...
Nahrávám...