dnes je 14.7.2024

Input:

262/2006 Sb., Zákon zákoník práce, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 21. dubna 2006
zákoník práce
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
121/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 5 odst. 5 vkládá slova
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 203 odst. 2 mění písm. a)
294/2008 Sb.
(k 1.10.2008)
vkládá § 93a; mění § 96 odst. 1 písm. a) a § 363 odst. 1; nové přechodné ustanovení
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 192 odst. 1, 2 a 3 a § 347 odst. 4
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 224 odst. 2 písm. a), § 236 odst. 3 písm. a), § 371 odst. 1 a 3, § 386 odst. 2
382/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 48 odst. 3 písm. c)
286/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 5 odst. 5
320/2009 Sb.
(k 14.9.2009)
v § 203 odst. 2 ruší písm. f)
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 192 odst. 1, 2 a 3, nové přechodné ustanovení
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 66 odst. 1, § 76, § 77, § 123, § 192 a § 194; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 48 odst. 3 písm. c)
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 48 odst. 5, § 62 odst. 4, 5 a 7, § 63, § 209 odst. 3, § 312 odst. 2, § 342 odst. 2
180/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění § 5 odst. 5, § 124 odst. 3, § 303 odst. 1 písm. b)
185/2011 Sb.
(k 8.7.2011)
mění, celkem 60 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 303 odst. 1 písm. b) a § 312 odst. 2
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 66 odst. 1, § 76, § 77, § 123 odst. 5 a odst. 6 písm. f), § 192 odst. 1, 5 a 6, § 194; nové přechodné ustanovení
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 323 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
367/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 48 se odst. 5 a mění v § 103 odst. 5
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 16 novelizačních bodů
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
466/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
mění § 109 odst. 3
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 335 odst. 2, 3 a 4 a § 337 odst. 2, 4 a 5
385/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 215 odst. 2 nové písm. i)
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 147 odst. 2
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 147 odst. 1 a § 356 odst. 3
155/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění § 39, § 90 odst. 1, § 330, § 363
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 45 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
101/2014 Sb.
(k 24.6.2014)
mění § 48 odst. 3 písm. c); nové přechodné ustanovení
182/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 365 odst. 2
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 122, § 123, § 136, § 137, § 199 a § 349; nové přechodné ustanovení
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění, celkem 30 novelizačních bodů
298/2015 Sb.
(k 25.11.2015)
mění § 109
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 147 odst. 1 písm. a) a § 356 odst. 3
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 47, § 53 odst. 1 písm. b), § 204 odst. 2 a 3, § 217 odst. 4, § 219 odst. 1
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 303 odst. 1 písm. b) a § 347 odst. 3
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 337 odst. 4 a 5
460/2016 Sb.
(k 28.2.2017)
ruší § 56a a v § 77 odst. 5 a 6
93/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
vkládá v § 319 odst. 3
93/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 319 odst. 3 písm. b)
99/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 201 odst. 3
148/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
mění § 192 odst. 1
202/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění§ 32 a § 94 odst. 2
203/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
ruší slova v § 271b odst. 6 a § 271h odst. 1
206/2017 Sb.
(k 29.7.2017)
mění § 16, § 320a; vkládá nový § 307b
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
vkládá v § 319 odst. 4
292/2017 Sb.
(k 30.9.2017)
mění § 100
310/2017 Sb.
(k 1.6.2018)
mění § 47, § 53 odst. 1, § 192 odst. 1, § 216 odst. 2 a § 219 odst. 1; vkládá § 191a
181/2018 Sb.
(k 1.10.2018)
mění § 271b odst. 3; nové přechodné ustanovení
32/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 66, § 192, § 194, § 271a a § 301a; nová přechodná ustanovení
366/2019 Sb.
(k 1.6.2020)
mění § 391 odst. 2
285/2020 Sb.
(k 30.7.2020)
mění; nová přechodná ustanovení (vyjma bodů 2 a 4)
285/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění; nabývají účinnosti body 2 a 4 přechodných ustanovení
248/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 209 odst. 1
251/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 109
330/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 47, § 53, § 191, § 219 a 363
363/2021 Sb.
(k 1.1.2025)
mění - dosud neuvedeno
358/2022 Sb.
(k 1.12.2022)
mění § 47, § 53, § 54, § 55, § 191, § 198, § 217, § 219, § 309, § 363 a vkládá § 195a
432/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 158 odst. 4
167/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 103 odst. 1 písm. c)
281/2023 Sb.
(k 1.10.2023)
mění; nová přechodná ustanovení
281/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 77, § 92, § 303 a § 363
281/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 413/2023 Sb.
ruší § 93a a § 96 odst. 1 písm. a) bod 3 a mění § 363e
321/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 203 a § 203a
408/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 279, § 308, § 309, § 319, § 330, § 336; vkládá v části třinácté novou hlavu XI; nová přechodná ustanovení
408/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 319a - dosud neuvedeno
412/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 192 a § 303
413/2023 Sb.
(k 28.12.2023)
vkládá § 83a a § 90b; mění § 363
413/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 92
413/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
ruší § 92 odst. 6 - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 1
Tento zákon
a)  upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními,
b)  upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy a podporu vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů. Právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními,
c)  zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) ,
d)  upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a),
e)  upravuje některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění107) a některé sankce za jeho porušení.
§ 1a
(1)  Smysl a účel ustanovení tohoto zákona vyjadřují i základní zásady pracovněprávních vztahů, jimiž jsou zejména
a)  zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance,
b)  uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce,
c)  spravedlivé odměňování zaměstnance,
d)  řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele,
e)  rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace.
(2)  Zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro výkon práce, spravedlivého odměňování zaměstnance, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek.
§ 2
(1)  Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.
(2)  Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.
§ 3
Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy2) . Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.
§ 4
Pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem; nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.
§ 4a
(1)  Odchylná úprava práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné.
(2)  Podle odstavce 1 může dojít k odchylné úpravě smlouvou, jakož i vnitřním předpisem; k úpravě povinností zaměstnance však smí dojít jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
(3)  Od ustanovení uvedených v § 363 je možné se odchýlit jen ve prospěch zaměstnance.
(4)  Vzdá-li se zaměstnanec práva, které mu tento zákon, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis poskytuje, nepřihlíží se k tomu.
§ 4b
(zrušen zák. č. 303/2013 Sb. k 1.1.2014)
§ 5
(1)  Na vztahy vyplývající z výkonu veřejné funkce se tento zákon vztahuje, pokud to výslovně stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní právní předpisy.
(2)  Jestliže je veřejná funkce vykonávána
Nahrávám...
Nahrávám...