dnes je 2.10.2022

Input:

Zaměstnanec a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění

10.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.16.04
Zaměstnanec a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je odvádět pojistné za zaměstnance ve prospěch té zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnanec pojištěn. Proto dotaz na příslušnost zaměstnance ke zdravotní pojišťovně by měl být ze strany zaměstnavatele (personalisty, resp. mzdové účetní) formulován jako jeden z prvních, zpravidla je tato informace součástí údajů uváděných v dotazníku. V této souvislosti není na škodu zaměstnance upozornit, že pokud by se v průběhu zaměstnání rozhodl změnit zdravotní pojišťovnu (standardně k 1. 1. nebo k 1. 7. kalendářního roku), nejedná se v tomto případě o jeho soukromou záležitost, nýbrž do osmi dnů je povinen oznámit tuto změnu i svému zaměstnavateli. Aby se zamezilo případným nesrovnalostem či nedorozuměním, je zaměstnavatel povinen písemně potvrdit zaměstnanci přijetí jeho sdělení ve věcech výše uvedených, jak vyplývá z ustanovení § 12 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZP").

Přihlášením zaměstnance dává zaměstnavatel zdravotní pojišťovně na vědomí, že se za něj od příslušného data stává plátcem pojistného. K tomuto účelu slouží na tiskopisu Hromadné oznámení zaměstnavatele kód "P", používaný standardně u zaměstnanců s trvalým pobytem na území České republiky.

OZNAMOVACÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE A ŘEŠENÍ POJISTNÉHO VZTAHU

Za den nástupu zaměstnance do zaměstnání se u pracovního poměru (včetně pracovního poměru sjednaného podle cizích právních předpisů) považuje den, ve kterém zaměstnanec nastoupil do práce. Dodržení tohoto postupu je totiž důležité nejen pro zaměstnavatele, ale i pro samotného zaměstnance. Pokud by nastala situace, kdy by zaměstnavatel oznamovací povinnost nesplnil, mohlo by se u pojištěnce objevit časové období, které by se z hlediska řešení jeho pojistného vztahu jevilo jako nekryté a zdravotní pojišťovna by se pak v dané věci obracela nikoli na zaměstnavatele, ale přímo na pojištěnce, u kterého by se reálně mohl objevit problém v souvislosti s řešením pojistného vztahu.

PŘIHLAŠOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ U PRACOVNÍ SMLOUVY A U DOHOD

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. c) a § 36 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZP"), se v případě pracovního poměru považuje za den nástupu zaměstnance do zaměstnání den, který je takto uveden v pracovní smlouvě. Jelikož lze jako den nástupu do práce sjednat i den pracovního klidu, považuje se pro účely zdravotního pojištění za den nástupu zaměstnance do zaměstnání den vzniku pracovního poměru uvedený v pracovní smlouvě. To znamená, že například v případě sjednání pracovního poměru od 1. 5. 2022 vzniká účast na zdravotním pojištění tímto dnem a k tomuto datu přihlašuje zaměstnavatel zaměstnance u zdravotní pojišťovny – bez ohledu na to, který den zaměstnanec skutečně začne pracovat.

Plnění oznamovací povinnosti za zaměstnance pracujícího na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce je zakotveno v ustanovení § 8 odst. 2 písm. d) ZVZP. V souladu s tímto ustanovením přihlašuje zaměstnavatel zaměstnance u zdravotní pojišťovny ke dni, ve kterém poprvé po uzavření dohody začal zaměstnanec vykonávat sjednanou práci, a odhlašuje dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla příslušná dohoda sjednána. Zaměstnavatel přihlašuje u dohod osobu jako zaměstnance tehdy, pokud příjem:

  • dohodu o provedení práce převyšuje 10 000 Kč,

  • dohodu o pracovní činnosti činí alespoň 3 500 Kč.

Pouze tyto částky příjmu zakládají u příslušných dohod povinnost platit pojistné včetně přihlašování (a odhlašování) těchto osob jako zaměstnanců. Ve zdravotním pojištění se pro účel vzniku zaměstnání sčítají v rámci rozhodného období kalendářního měsíce příjmy z více dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele. Zdůrazňuji, že pokud se jedná u téhož zaměstnavatele o stejný typ dohody, pak se sčítají všechny příjmy.

Pokud v případě trvající dohody poklesne příjem pod uvedenou "rozhodnou částku", musí být osoba jako zaměstnanec na příslušný kalendářní měsíc odhlášena.

VÍCE KÓDŮ U ZAMĚSTNANCE

Přijímá-li zaměstnavatel zaměstnance s nárokem na zařazení do "státní kategorie", oznamuje zdravotní pojišťovně nejen nástup zaměstnance do zaměstnání, ale i skutečnost, že za tohoto zaměstnance je současně plátcem pojistného i stát. Kupříkladu se jedná o nástup studenta během studia na brigádu v období prázdnin, anebo i do trvalejšího zaměstnání (kódy "P" a "G"), nebo zaměstnání poživatele důchodu (kódy "P" a "D"), případně zaměstnání ženy na rodičovské dovolené nebo osoby pobírající rodičovský příspěvek (kódy "P" a "M").

K nástupu zaměstnance vedeného na úřadě práce jako uchazeče o zaměstnání použije zaměstnavatel současně kódy "P" a "I", podmínkou je příjem do poloviny minimální mzdy. Podotýkáme, že v rámci tohoto tzv. nekolidujícího zaměstnání již nelze sjednávat dohody o provedení práce.

Pokud však končí zaměstnání například poživatel některého z důchodů, použije zaměstnavatel pouze kód "O", kterým oznámí ukončení zaměstnání.

ZAMĚSTNANCI ZE ZAHRANIČÍ

Čeští zaměstnavatelé jako právnické nebo fyzické osoby mohou zaměstnávat osoby:

  • ze států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), ze Švýcarska nebo také ze Spojeného království ve smyslu koordinačních nařízení Evropské unie č. 883/2004 a 987/2009 - dále jen "členský stát", nebo

  • z  tzv. třetích zemí.

Zaměstnanci z členského státu – kód "E"

Kód "E" použije zaměstnavatel namísto kódu "P" pro první přihlášení zaměstnance bez trvalého pobytu na území ČR, občana členského státu. Do místa vyčleněného pro číslo pojištěnce se uvede pohlaví (M, Z) a datum narození. Má-li zaměstnanec nezaopatřené rodinné příslušníky (manželka, děti), upozorní jej zaměstnavatel na povinnost jejich přihlášení ke zdravotnímu pojištění v České republice.

Další nástup do zaměstnání – kód "A"

Funkce kódu "A" spočívá v jeho použití v případech, kdy se tímto kódem zaměstnavatel přihlašuje u zdravotní pojišťovny k platbě pojistného za své zaměstnance – občany členského státu. Kódu "A" se používá při druhém a dalším nástupu do zaměstnání u zaměstnance z členského státu. Pouze pro první přihlášení takového zaměstnance se použije kód "E", vygeneruje (přidělí) se číslo pojištěnce, avšak při každém dalším přihlášení se pak používá kódu "A". Další oznámení tak již zaměstnavatel provádí pod přiděleným číslem pojištěnce.

Cizinci z "třetích" zemí

Kódu "C" se používá při prvním přihlášení zaměstnance – cizince ze země mimo členský stát, který nemá trvalý pobyt na území ČR.

MINIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD

Za "normálních" okolností odvádí zaměstnavatel pojistné na zdravotní pojištění za své zaměstnance nejméně z minimálního vyměřovacího základu (minimální mzdy) 16 200 Kč při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc. Tato podmínka platí pro zaměstnance, na kterého

Nahrávám...
Nahrávám...