dnes je 14.7.2024

Input:

Účtování mzdových případů

18.1.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

6 Účtování mzdových případů

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům mimo mzdu také celou řadu dalších plnění, které musí správně daňově posoudit a také zaúčtovat. V dalším textu uvádíme základní souvztažnosti, které lze použít při účtování o případech souvisejících se zaměstnanci. Některá zajímavá plnění si znázorníme také na příkladech.

I. Vyúčtování mezd

Účetní případ MD DAL 
Hrubá mzda  521  331  
Sociální pojištění zaměstnance  331  336100  
Zdravotní pojištění zaměstnance  331  336200  
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem  524  336100  
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem  524  336200  
Záloha na daň – předpis  331  342100  
Výplata mzdy zaměstnanci z bankovního účtu  331  221  
Odvod sociálního pojištění OSSZ  336100  221  
Odvod zdravotního pojištění zdravotní pojišťovně  336200  221  
Odvod daně finančnímu úřadu  342100  221  

Při účtování je potřebné vést analytickou evidenci minimálně k účtu 336 – Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění (jak je uvedeno v tabulce), protože pojistné je placeno dvěma institucím (OSSZ a zdravotní pojišťovně). Zdravotní pojištění je většinou potřebné analyticky členit také podle příslušných pojišťoven. Vzniklé náklady z titulu předpisu hrubých mezd (521) a zákonného pojistného (524) jsou daňově účinné. Při uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě, kdy je sleva na dani vyšší než záloha na daň, je zaměstnanci vyplacen daňový bonus. Daňový bonus se účtuje jako pohledávka vůči správci daně a zvýšení dluhu k zaměstnanci.

II. Srážky ze mzdy

Účetní případ MD DAL 
Srážka ze mzdy (např. exekuce, srážka na základě dohody)  331  379  
Odvod  379  221  

Srážky, které zaměstnavatel provádí ze mzdy, snižují jeho dluh vůči zaměstnanci (331) a v této souvislosti vzniká nový dluh k instituci nebo osobě, v jejíž prospěch je nutné srážku odvést (379).

III. Refundace mzdy

Účetní případ MD DAL 
Nárok na refundaci mezd od jiných účetních jednotek  –521  –315  
Vyúčtovaný dluh z titulu refundace mezd  521  325  

Zaměstnavatel má právo požadovat po tom, pro koho byl jeho zaměstnanec uvolněn, náhradu mzdy (refundaci). Jde o náhradu mzdy, kterou zaměstnavatel vyplatil zaměstnanci a odvody pojistného za zaměstnavatele, i když zaměstnanec po dobu uvolnění nepracoval a zaměstnavatel mu poskytl pracovní volno s náhradou mzdy.

IV. Náhrada za škodu způsobenou zaměstnancem (manko, škoda)

Účetní případ MD DAL 
Předpis náhrady škody  335  648, 668  
Úhrada škody zaměstnancem na účet  221  335  

Aktivní účet 335 – Pohledávky za zaměstnancem lze mimo předpisu náhrady za škodu využít také k vyúčtování záloh vyplacených zaměstnancům např. na nákup materiálu, zboží pro zaměstnavatele apod.

V. Nárok zaměstnance na náhradu škody

Účetní případ MD DAL 
Nárok zaměstnance  548  333  

Obecně lze konstatovat, že pokud zaměstnanci vznikne v souvislosti s výkonem práce škoda, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci tuto škodu nahradit. Podmínkou je, aby zaměstnanec dodržel pokyny zaměstnavatele, bezpečnost práce, nebyl pod vlivem alkoholu apod.

VI. Odstupné

Účetní případ MD DAL 
Předpis odstupného  521  333  
Úhrada odstupného zaměstnanci na jeho účet  333  221  

Odstupné je součástí mzdových nákladů a z toho důvodu bude účtováno na straně MD účtové skupiny 52 – Osobní náklady souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi.

VII. Odměny společníků, jednatelů a členů orgánů právnické osoby

Účetní případ MD DAL 
Odměna člena orgánu právnické osoby  523  379, 366  
Zúčtování odměn v roce předcházejícím výplatě v případech, kdy jsou příslušné částky odměn známy  523  383  
Hrubé mzdy společníků z pracovního poměru  522  366  

VIII. Dotace na mzdu z úřadu práce

Účetní případ MD DAL 
Předpis nároku na dotaci  378  346  
Potvrzení poskytnutí dotace  346  648  
Přijetí dotace  221  378  

V této oblasti je nejproblematičtější správné posouzení období, do kterého se má o poskytnutí dotace účtovat. Rozhodující je okamžik, kdy je schvalování dotace v takové fázi, kdy její poskytnutí je nezpochybnitelné.

IX. Naturální mzda (formou poskytnutí vnitropodnikové služby)

Účetní případ MD DAL 
Předpis hrubé mzdy  521  331  
Z toho část mzdy uhrazená formou poskytnutí vnitropodnikové služby  331  např. 586, 585  

Pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou, že část mzdy zaměstnance nebude hrazena v penězích, ale např. formou poskytnutí dohodnuté služby, je možné pro účtování zvolit postup, kdy je částka naturální mzdy do mzdových nákladů aktivována prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (v tomto případě bude účtováno o snížení nákladů ve prospěch uvedeného účtu). Vždy je však nutné, aby zaměstnanec obdržel mzdu také v penězích, a to alespoň ve výši minimální mzdy.

X. Zaměstnanecké benefity

Zaměstnavatel může poskytovat zaměstnanecké benefity na vrub nákladů, čerpáním z fondu nebo ze zisku po jeho zdanění.

Účtování zaměstnaneckých benefitů na vrub nákladů

Účetní případ MD DAL 
Sociální náklady, které jsou daňově účinným nákladem zaměstnavatele  527  321, 325  
Sociální náklady, které nejsou daňově účinným nákladem zaměstnavatele  528  321, 325  
Poskytnutí příspěvku na stravování zaměstnance formou stravenky (např. SYAS) – nákup stravenky  213  211, 221, 321  
Výdej stravenky
  • daňově uznatelný náklad zaměstnavatele

  • plnění nad rámec stanovený ZDP – daňově neuznatelný náklad

  • úhrada zaměstnancem formou srážky ze mzdy

 

527
528
331  

213
213
648  

Příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnance poskytnutý formou stravenky je jedním z nejrozšířenějších benefitů. Toto nepeněžní plnění je u zaměstnance v plné výši osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti. Z hlediska zaměstnavatele je limit pro daňovou účinnost stanoven v ust. § 24 odst. 2 písm. j) ZDP

Čerpání ze sociálního fondu

Účetní případ MD DAL 
Tvorba sociálního fondu ze zisku  431, 428  427  
Čerpání fondu na plnění ve prospěch zaměstnance (např. úhrada rekreací, kulturních nebo sportovních aktivit)  427  325  
Přímé čerpání  427  211, 221  
Poskytnutí návratné zápůjčky zaměstnanci ze sociálního fondu
  • převod příslušné finanční částky

  • dluh zaměstnance z titulu přijaté zápůjčky

 

427
335  

221
427  
Splátka zápůjčky zaměstnancem
  • příjem splátek

  • snižování pohledávky

 

221
427  

427
335  

XI. Účtování o cestovních náhradách

Základní souvztažnosti

Účetní případ MD DAL 
Nákup valut – příjmový pokladní doklad  211  261  
Nákup valut – výpis z účtu nebo výdajový pokladní doklad  261  211, 221  
Poskytnutí zálohy zaměstnanci  335  211  
Vyúčtování pracovní cesty zaměstnancem  512  333  
Zúčtování zálohy  333  335  
Nahrávám...
Nahrávám...