dnes je 24.6.2021

Input:

Smlouva o zajištění pracovnělékařských služeb pověřeným poskytovatelem

4.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4
Smlouva o zajištění pracovnělékařských služeb pověřeným poskytovatelem

JUDr. Hana Gutová, JUDr. Anna Janáková

Vzor

Smlouva o zajištění pracovnělékařských služeb
pověřeným poskytovatelem

Poskytovatel pracovnělékařských služeb: ……………………… (identifikační údaje – název, sídlo,

IČO)

Vedená u … soudu v …, pod sp. zn …………… (jedná-li se o PO)

Zastoupený: identifikační údaje fyzické osoby, která za poskytovatele smlouvu podepisuje, pokud smlouvu nepodepisuje fyzická osoby, která je poskytovatelem

Bank. spojení: č. ú. ….. …, vedený u ………….…

Tel. kontakt: ………….… vhodné uvést pro případ, kdy je třeba kontaktovat neprodleně druhou smluvní stranu

E-mail: …………….

(dále jen ,,Poskytovatel'')

Poskytovatel pracovnělékařských služeb: ……………………………….. (identifikační údaje – název, sídlo, IČO):

Vedená u ……… soudu v ………, pod sp. zn …………(jedná-li se o PO)

Zastoupený: identifikační údaje fyzické osoby, která za poskytovatele smlouvu podepisuje, pokud smlouvu nepodepisuje fyzická osoby, která je poskytovatelem

Bank. spojení: č. ú. …………, vedený u …..…

Tel. kontakt: ……..… vhodné uvést pro případ, kdy je třeba kontaktovat neprodleně druhou smluvní stranu

E-mail: …….…

(dále jen ,,Pověřený poskytovatel'')

(společně také jen jako ,,Smluvní strany'')

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 57a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a v souladu s přísl. ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

tuto

smlouvu o zajištění pracovnělékařských služeb pověřeným poskytovatelem.

(dále jen ,,Smlouva'')

I. Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Pověřeného poskytovatele poskytovat pracovnělékařské služby dle čl. II této Smlouvy pro zaměstnance zaměstnavatele - identifikuje název a místo a pracoviště a počet zaměstnanců, které a kteří budou spadat pod toho kterého poskytovatele), a závazek Poskytovatele a poskytování těchto služeb peněžní úhradu dle ceníku v příloze této Smlouvy, to vše za podmínek v této Smlouvě stanovených.

Pověřený poskytovatel tímto potvrzuje, že je odborně způsobilý k poskytování zdravotních služeb v oboru pracovního lékařství / všeobecného praktického lékařství a zavazuje se zajišťovat pracovnělékařské služby podle právních předpisů, zejména dle ZSZS a vyhlášky č. 79/2013 Sb., vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče a dle dalších souvisejících právních předpisů.

II. Rozsah poskytování služeb

Pověřený poskytovatel se zavazuje poskytovat v souladu s touto Smlouvu tyto pracovnělékařské služby: (zde záleží na dohodě stran, jaký rozsah služeb si upraví, uvádíme zde veškeré služby dle ust. § 53 odst. 1 ZSZS)

a) hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví;

b) provádění pracovnělékařských prohlídek, které jsou preventivními prohlídkami;

c) hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci;

d) poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací;

e) školení v poskytování první pomoci;

f) pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce;

(dále jen ,,Služby'').

III. Místo a doba poskytování Služeb

Poskytování Služeb dle čl. II odst. 1 písm. a, b, c Smlouvy (rozsah upravit v návaznosti na předešlý článek Smlouvy) bude poskytováno v ordinaci Pověřeného poskytovatele, a to na adrese: ……………………. v ordinačních hodinách …………………….

V případě plánované dovolené delší než 1 týden (lze upravit odlišně) je Pověřený poskytovatel povinen informovat min. dvacet dní (lze upravit odlišně) před počátkem dovolené Poskytovatele a je povinen si ustanovit zastupujícího lékaře, který bude odborně způsobilý dle čl. I. odst. 2. této Smlouvy.

Poskytování Služeb dle č. II odst. 1 písm. d, e, f Smlouvy bude poskytováno … (periodicita, či ustanovení, že např. školení bude probíhat dle dohody smluvních stran) (opět doporučujeme zcela vycházet ze smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a zaměstnavatelem, aby byly pokryty veškeré pracovnělékařské služby, které poskytovatel musí ze zákona poskytovat a nedocházelo např. k duplicitním ustanovením či naopak k situaci, kdy nebude některá z potřebných služeb dostatečně pokryta)

IV. Zdravotnická dokumentace, předávání informací

Povinnost vedení zdravotnické dokumentace a její uchovávání (elektronickou či listinnou formou) je vhodné mít upraveno stejně, jako je stanoveno ve smlouvě mezi Poskytovatelem a Zaměstnavatelem, zejména z praktického důvodu, kdy následné předávání informací Poskytovatelem Zaměstnavateli bude jednodušší a přehlednější. A také pro větší jistotu Zaměstnavatele, je vhodnější, bude-li vědět, že práva a povinnosti jsou pro Poskytovatele i Pověřeného poskytovatele stanoveny stejně.

Smluvní strany stanoví, že veškeré informace a listinné dokumenty týkající se poskytování Služeb budou neprodleně druhé Smluvní straně předány elektronickou formou na emailovou adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy a veškeré listinné dokumenty budou neprodleně zaslány na adresy Smluvních stran uvedených v záhlaví. Bude-li třeba informaci sdělit druhé Smluvní straně neprodleně, kontaktují se Smluvní strany telefonicky dle tel. čísla v záhlaví Smlouvy.

V. Seznámení s pracovními podmínkami a riziky na pracovišti

Pověřený poskytovatel, jehož prostřednictvím se zajišťují Služby, bude seznámen s pracovními podmínkami a riziky na pracovišti Zaměstnavatele před zahájením poskytování Služeb a vždy při změně pracovních podmínek nebo rizik na pracovišti dle předchozí dohody Smluvních stran, a před zahájením poskytováním Služeb nejpozději do 3 dnů od podpisu této Smlouvy.

VI. Doba trvání Smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu ….. (např. 5 let) / neurčitou, a to ode dne účinnosti této Smlouvy. (Je-li ujednána smlouva na dobu určitou, je možné vložit tzv. opční ujednání, kdy se smlouva automaticky prodlouží o dalších např. 5 let, nebude-li jednou ze smluvních stran doručena písemná informace, že nemají na dalším trvání Smlouvy zájem min. 2 měsíce před uplynutím trvání Smlouvy.)

Smluvní strany jsou oprávněny toto Smlouvu ukončit písemnou výpovědí i bez uvedení důvodůtříměsíční (lze upravit odchylně, nicméně doporučujeme zachovat nejméně dvouměsíční výpovědní dobu) výpovědní době, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

Pokud Pověřený poskytovatel podstatným způsobem porušuje povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo je opakovaně neplní, je Poskytovatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět a výpovědní doba v tomto případě činí 15 dnů od doručení Pověřenému poskytovateli. (Vhodné stanovit do smlouvy pro případ porušování povinností, kdy by např. tříměsíční výpovědní doba byla dlouhá a nevhodná z důvodu neplnění povinnosti Pověřeného poskytovatele.)

Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany ukončit též písemnou dohodou ke dni v dohodě stanovenému a nebude-li tento den stanoven, ke dni podpisu této dohody oběma Smluvními stranami.

V případě ukončení této Smlouvy z důvodů dle tohoto článku Smlouvy, z důvodu pozastavení/zániku oprávnění k poskytování pracovnělékařských služeb či z jakéhokoliv jiného důvodu, je Pověřený poskytovatel povinen neprodleně předat Poskytovateli veškerou dokumentaci o poskytování Služeb. Nebude-li veškerá dokumentace předána Poskytovateli nejpozději do 5 dnů od skončení trvání této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany pro tento případ smluvní pokutu ve výši … Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se neuplatní v případě, že k předání nemohlo dojít z důvodů na straně Poskytovatele.

VII. Platební podmínky, výše úhrady

Smluvní strany se dohodly na úhradě Služeb dle ceníku tvořícího přílohu č. 1 této Smlouvy. (tento ceník bude upraven dle rozsahu poskytovaných služeb).

Úhrady Služeb se Poskytovatel zavazuje provádět formou pravidelných plateb na základě měsíčních faktur vystavených Pověřeným poskytovatelem, a to vždy nejpozději do 15 dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce, ve kterém byly Služby poskytnuty, a to na účet uvedený v záhlaví této Smlouvy. Doba splatnosti faktury je stanovena na 15 dnů od jejího doručení na adresu / e-mailovou adresu v záhlaví Smlouvy.(Platby je možné provádět jiným způsobem, např. měsíčními zálohami).

Pro případ prodlení Poskytovatele s úhradou faktur dle odst. 2. tohoto článku Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Pověřenému poskytovateli za každý den prodlení částku … Kč / den prodlení.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s právní silou originálu, z nichž po jednom obdrží každá Smluvní strana. Tato Smlouva nahrazuje všechny případné předchozí ústní dohody obsahově související s obsahem této Smlouvy. Smluvní strany stvrzují, že nebyla učiněna žádná ústní vedlejší ujednání.

Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být provedeny v písemné formě, dodatky postupně číslovány a podepsány oběma Smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Smluvní strany výslovně potvrzují, že podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání Smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah podmínek této Smlouvy.

Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se výslovně zavazují nahradit bezodkladně takové ustanovení ustanovením novým, platným a vynutitelným.

Veškeré spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou budou řešeny především smírnou cestou, jinak je stanovena příslušnost soudů České republiky.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Písemnost zaslaná některou smluvní stranou druhé straně se v případě doručování provozovatelem poštovních služeb považuje za doručenou 10. dnem po jejím uložení u provozovatele poštovních služeb, pokud k takovému uložení došlo a není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.

Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech

Nahrávám...
Nahrávám...