dnes je 29.2.2024

Input:

Hlavní změny ve zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti od 1. 1. 2021

25.1.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

2021.02.03.01
Hlavní změny ve zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti od 1. 1. 2021

Ing. Ivan Macháček

Následující řádky nabízí podrobný pohled na rozhodující změny v zákonu o daních z příjmů účinné od 1. 1. 2021 na základě zákona č. 609/2020 Sb., které se vztahují na poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

ZRUŠENÍ SUPERHRUBÉ MZDY

S účinností od 1. 1. 2021 dochází u zaměstnanců při jejich zdanění daní z příjmů ke zrušení tzv. superhrubé mzdy. Ruší se zvýšení základu daně z příjmů ze závislé činnosti o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel (33,8 % z hrubé mzdy zaměstnance). Z toho důvodu dochází ke zrušení obsáhlého textu uvedeného v § 6 odst. 12 ZDP a zůstává v tomto odstavci pouze text, stanovící, že základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti. Daň z příjmů ze závislé činnosti (resp. měsíční záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti) se tak počínaje měsícem leden 2021 počítá jenom z hrubé mzdy zaměstnance, tedy z výrazně menší částky, než tomu bylo při výpočtu daně ze superhrubé mzdy.

K obdobné úpravě došlo v § 6 odst. 13 ZDP a dále došlo v § 6 ZDP ke zrušení odstavce 14 a 15 ZDP.

V souvislosti se zrušením superhrubé mzdy se upravuje ustanovení § 38h odst. 1 ZDP, týkající se vybírání a placení záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Nové znění uvádí, že plátce daně vypočte zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ze základu pro výpočet zálohy. Tato záloha se spravuje jako daň podle daňového řádu. Základem pro výpočet zálohy je úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, s výjimkou příjmu, který není předmětem daně, který je od daně osvobozen nebo z něhož je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Základ pro výpočet zálohy do 100 Kč se zaokrouhlí na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru.

ZAVEDENÍ DVOU SAZEB DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

Nově jsou v ustanovení § 16 ZDP obsaženy dvě sazby daně z příjmů fyzických osob, a to:

a) 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a

b) 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy.

Daň se vypočte ze základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně a o odčitatelné položky od základu daně a zaokrouhleného na celá sta Kč dolů, a to jako součet součinů příslušné části takového základu daně a sazby pro tuto část základu daně.

Zvýšená sazba daně 23 % nahrazuje dosavadní solidární zvýšení daně ve výši 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 ZDP a dílčího základu daně podle § 7 ZDP a 48násobkem průměrné mzdy (dosavadní znění § 16a ZDP).

Výše průměrné mzdy pro účely uplatnění druhé zvýšené sazby daně vyplývá pro rok 2021 z nařízení vlády č. 381/2020 Sb. Všeobecný vyměřovací základ za rok 2019 činí 34 766 Kč, přepočítací koeficient 1,0194, takže průměrná mzda za rok 2019 činí 34 766 Kč x 1,0194 = 35 441 Kč.

Do částky základu daně 48 x 35 441 Kč = 1 701 168 Kč se použije sazba daně ve výši 15 %, nad tuto výši základu daně se použije sazba daně 23 %. U příjmů zaměstnance v přepočtu na 1 měsíc, půjde v roce 2021 o hraniční částku měsíční hrubé mzdy 141 764 Kč. Nad tuto výši je nutno počítat měsíční zálohu na daň se sazbou daně 23 %.

V § 16a ZDP je obsažen výpočet daně pro samostatný základ daně. Uvádí se zde, že sazba daně pro samostatný základ daně činí 15 %. Daň se vypočte jako součin samostatného základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů a sazby daně pro tento základ daně.

Způsob výpočtu daně je obsažen v novém ustanovení § 16ab ZDP. Daň poplatníka se vypočte jako součet daně podle § 16 ZDP snížené o slevy na dani a daně podle §16a ZDP. Pokud je daňový bonus podle § 35c odst. 3 ZDP vyšší nebo roven dani podle § 16a ZDP, sníží se o tuto daň daňový bonus a daň poplatníka se rovná nule. Pokud je daňový bonus podle § 35c odst. 3 ZDP nižší než daň podle § 16a ZDP, daňový bonus je roven nule a daň poplatníka se rovná dani podle § 16a ZDP snížené o daňový bonus podle § 35c odst. 3 ZDP.

V novém znění § 38h odst. 2 ZDP se uvádí, že sazba zálohy činí 15 % pro část základu pro výpočet zálohy do 4násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu pro výpočet zálohy přesahující 4násobek průměrné mzdy. Záloha se vypočte jako součet součinů příslušné části základu pro výpočet zálohy a sazby zálohy pro tuto část základu pro výpočet zálohy.

S ohledem na zrušení solidárního zvýšení daně dochází ke zrušení stávajícího § 38g odst. 4 ZDP (týká se povinnosti podat daňové přiznání poplatníkem, u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně) a ke zrušení § 38ha ZDP (týká se solidárního zvýšení daně u zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti).

Zatímco solidární zvýšení daně se vztahovalo pouze na příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) a dílčí základ daně ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP), pak nová progresivní sazba daně 23 % se vztahuje na celkový základ daně z příjmů fyzické osoby přesahující 48násobek měsíční průměrné mzdy. Jedná se o celkový základ daně, jehož součástí jsou i dílčí základy daně z kapitálového majetku, z nájmu a z ostatních příjmů.

ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍ SLEVY NA DANI NA POPLATNÍKA

Zákonem č. 609/2020 Sb. dochází ke zvýšení i základní daňové slevy na poplatníka, která od roku 2008 zůstávala stejná navzdory inflaci i růstu mezd. V § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP se zvyšuje základní sleva na dani na poplatníka z dosavadních 24 840 Kč:

  • na částku 27 840 Kč pro rok 2021,

  • a na částku 30 840 Kč pro rok 2022.

PŘÍKLADY ŘEŠENÍ ZDANĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ 2021 - 2020

Uvedeme si několik příkladů výpočtu čisté mzdy s porovnáním roku 2021 s rokem 2020 u zaměstnance s různě vysokou měsíční hrubou mzdou. Pro zjednodušení výpočtu a rozsahu tabulky nebudeme uvažovat s žádným odpočtem nezdanitelné části základu daně a ze slev na dani zohledníme pouze zvýšení základní slevy na dani na poplatníka.

Příklad č. 1

Zaměstnanec má měsíční hrubou mzdu 20 000 Kč a učinil u zaměstnavatele prohlášení k dani.

  Měsíce 2020 (v Kč)   Měsíce 2021(v Kč)  
Výše hrubé mzdy   20 000   20 000  
Pojistné hrazené zaměstnavatelem (33,8 %)   6 760   6 760  
Superhrubá mzda po zaokrouhlení na stovky   26 800   zrušena  
Daň 15 %   4 020   3 000  
Základní sleva na dani na poplatníka   2 070   2 320  
Pojistné hrazené zaměstnancem (11 %)   2 200   2 200  
Čistá mzda   15 850   17 120  
Rozdíl – měsíční úspora 2021     1 270  

Příklad č. 2

Zaměstnanec má měsíční hrubou mzdu 35 000 Kč a učinil u zaměstnavatele prohlášení k dani.

  Měsíce 2020 (v Kč)   Měsíce 2021(v Kč)  
Výše hrubé mzdy   35 000   35 000  
Pojistné hrazené zaměstnavatelem (33,8 %)   11 830   11 830  
Superhrubá mzda po zaokrouhlení na stovky   46 900   zrušena  
Daň 15 %   7 035   5 250  
Základní sleva na dani na poplatníka   2 070   2 320  
Pojistné hrazené zaměstnancem (11 %)   3 850   3 850  
Čistá mzda   26 185   28 220  
Rozdíl – měsíční úspora 2021     2 035  

Příklad č. 3

Zaměstnanec má měsíční hrubou mzdu 50 000 Kč a učinil u zaměstnavatele prohlášení k dani.

  Měsíce 2020 (v Kč)   Měsíce 2021(v Kč)  
Výše hrubé mzdy   50 000   50 000  
Pojistné hrazené zaměstnavatelem (33,8 %)   16 900   16 900  
Superhrubá mzda po zaokrouhlení na stovky   66 900   zrušena  
Daň 15 %   10 035   7 500  
Základní sleva na dani na poplatníka   2 070   2 320  
Pojistné hrazené zaměstnancem (11%)   5 500   5 500  
Čistá mzda   36 535   39 320  
Rozdíl – měsíční úspora 2021     2 785  

Příklad č. 4

Zaměstnanec má měsíční hrubou mzdu 80 000 Kč a učinil u zaměstnavatele prohlášení k dani.

  Měsíce 2020 (v Kč)   Měsíce 2021(v Kč)  
Výše hrubé mzdy   80 000   80 000  
Pojistné hrazené zaměstnavatelem (33,8 %)   27 040   27 040  
Superhrubá mzda po zaokrouhlení na stovky   107 100   zrušena  
Daň 15 %   16 065   12 000  
Základní sleva na dani na poplatníka   2 070   2 320  
Pojistné hrazené zaměstnancem (11 %)   8 800   8 800  
Čistá mzda   57 205   61 520  
Rozdíl – měsíční úspora 2021     4 315  

Příklad č. 5

Zaměstnanec má měsíční hrubou mzdu 100 000 Kč a učinil u zaměstnavatele prohlášení k dani.

  Měsíce 2020 (v Kč)   Měsíce 2021(v Kč)  
Výše hrubé mzdy   100 000   100 000  
Pojistné hrazené zaměstnavatelem (33,8 %)   33 800   33 800  
Superhrubá mzda po zaokrouhlení na stovky   133 800   zrušena  
Daň 15 %   20 070   15 000  
Základní sleva na dani na poplatníka   2 070   2 320  
Pojistné hrazené zaměstnancem (11 %)   11 000   11 000  
Čistá mzda   71 000   76 320  
Rozdíl – měsíční úspora 2021     5 320  

Příklad č. 6

Manažer má měsíční hrubou mzdu 150 000 Kč a učinil u zaměstnavatele prohlášení k dani.

  Měsíce 1-11/2020(v Kč)   Měsíce 1-11/2021(v Kč)  
Výše hrubé mzdy   150 000   150 000  
Pojistné hrazené zaměstnavatelem (33,8 %)   50 700   50 700  
Superhrubá mzda   200 700   zrušena  
Daň 15 %   30 105   21 270  
Solidární zvýšení daně   746,20   zrušeno  
Daň 23 % z částky nad 141 764 Kč   neexistuje   1 886  
Celková daň po zaokrouhlení   30 852   23 156  
Základní sleva na dani na poplatníka   2 070   2 320  
Pojistné hrazené zaměstnancem (11 %)   16 500   16 500  
Čistá mzda   104 718   112 664  
Rozdíl – měsíční úspora 2021     7 946  

Rok 2020

  1. Maximální roční vyměřovací základ pro výpočet pojistného na sociální pojištění
Nahrávám...
Nahrávám...