dnes je 29.2.2024

Input:

Daňové zvýhodnění na vyživované děti

14.2.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

3.11.3 Daňové zvýhodnění na vyživované děti

Ing. Olga Krchovová

Od roku 2015 má poplatník nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě v závislosti na počtu dětí žijících s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU a EHP.

Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se, mimo výjimky stanovené zákonem, dohromady.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě s průkazem ZTP/P se zvyšuje na dvojnásobek.

 Roční výše Měsíční výše 
Daňové zvýhodnění 2018–2020 2021–2023 2018–2021*) 2022–2023 
Na jedno dítě  15 204 Kč  15 204 Kč  1 267 Kč  1 267 Kč  
Na druhé dítě  19 404 Kč  22 320 Kč  1 617 Kč  1 860 Kč  
Na třetí a každé další dítě  24 204 Kč  27 840 Kč  2 017 Kč  2 320 Kč  

*) Dne 28. 7. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 285/2021 Sb., podle kterého se zvýšily částky daňového zvýhodnění na druhé dítě a třetí a další děti. Zvýšené částky se použily již pro zdaňovací období roku 2021, avšak pouze v rámci ročního zúčtování či daňového přiznání. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 se používaly částky platné před touto novelou (tedy 1 617 Kč na druhé dítě a 2 017 Kč na třetí dítě a další děti).

 Roční výše Měsíční výše 
2021 2022 2023 2021 2022 2023 
Daňový bonus – minimální výše  100 Kč  100 Kč  100 Kč  50 Kč  50 Kč  50 Kč  
Daňový bonus – maximální výše  60 300 Kč  zrušena  zrušena  5 025 Kč  5 025 Kč  zrušena  
Výše zdanitelného příjmu pro uplatnění daňového bonusu  alespoň 91 200 Kč  alespoň 97 200 Kč  alespoň 103 800 Kč  alespoň 7 600 Kč  alespoň 8 100 Kč  alespoň 8 650 Kč  

Poplatník, který vyživuje více dětí, rozhoduje o tom, které dítě bude první, které druhé, které třetí. Pro zjednodušení jsme zavedli pojem "pozici dítěte" (na jedno dítě pozice 1, na druhé dítě pozice 2, na třetí a další dítě pozice 3). V průběhu zdaňovacího období je možné provést změnu pozice dítěte. Zpětnou změnu pozice dítěte může poplatník uplatnit jen v rámci daňového přiznání.

Priklad

Příklad 1

Poplatník vyživuje 4 děti, na které uplatňuje u svého zaměstnavatele daňové zvýhodnění.

Měsíční daňové zvýhodnění na 4 děti = 1 267 + 1 860 + 2 320 + 2 320 = 7 767 Kč.

Vyživuje-li děti v jedné domácnosti více poplatníků, musí se mezi sebou dohodnout o pozici dětí, přičemž není rozhodující věk dětí. Do úhrnného počtu však nelze započítat například dítě zletilé, které se již nepřipravuje soustavně na budoucí povolání, dítě družky z dřívějšího vztahu, vnouče, jehož rodiče mají dostatečné příjmy apod. Musí se tedy jednat o vyživované dítě, které je v přímém vztahu k poplatníkovi (vlastní dítě, vnuk, osvojenec či dítě v péči nahrazující péči rodičů, anebo dítě druhého z manželů nebo partnerů podle zákona o registrovaném partnerství), příp. se může jednat o nárok odvozený od nároku manžela či manželky (např. dítě svěřené do péče nahrazující péči rodičů jednomu z manželů).

Priklad

Příklad 2 – změna pozice dítěte

V domácnosti žijí 3 nezletilé děti a rodiče se dohodnou, že 2 děti bude uplatňovat otec, jedno dítě bude uplatňovat matka.

Musí se též dohodnout na pozici dětí. Například tak, že otec uplatní pozici 1 a 2. Matka uplatní pozici 3. Změna ve způsobu uplatňování daňového zvýhodnění (tzv. změna pozice dítěte) v průběhu roku je možná, budou-li znovu předloženy předepsané doklady, a to ve mzdových účtárnách obou poplatníků a změnové tabulky vyplněny v Prohlášení poplatníka. Po uplynutí zdaňovacího období je možné změnu pozice dětí provést zpětně jen v rámci daňového přiznání obou poplatníků.

Priklad

Příklad 3 – vyplňování tiskopisů

Manželé Součkovi vyživují společně 4 nezletilé děti a rozhodnou se, že 2 děti uplatní každý z nich. V Prohlášení poplatníka musí být u každého z nich uvedeny všechny děti ve společné domácnosti. Otec bude uplatňovat děti s pozicí 1 a 2, matka další dvě děti, které mají pozici 3.

V Prohlášení otce bude uvedeno:

Jméno Příjmení Rodné číslo Uplatňuji nárok ve výši  
Jana  Součková   1  
Jitka  Součková   2  
Karel  Souček   N  
Jiří  Souček   N  

V Prohlášení matky bude uvedeno:

Jméno Příjmení Rodné číslo Uplatňuji nárok ve výši  
Jana  Součková   N  
Jitka  Součková   N  
Karel  Souček   3  
Jiří  Souček   3  

V potvrzení od zaměstnavatele otce bude uvedeno:

Jméno Příjmení Rodné číslo Uplatňuje nárok ve výši  Od kalendářního měsíce/roku 
Jana  Součková   1  1/2023  
Jitka  Součková   2  1/2023  
Karel  Souček   N  1/2023  
Jiří  Souček   N  1/2023  

V potvrzení od zaměstnavatele matky bude uvedeno:

Jméno Příjmení Rodné číslo Uplatňuje nárok ve výši  Od kalendářního měsíce/roku 
Jana  Součková   N  1/2023  
Jitka  Součková   N  1/2023  
Karel  Souček   3  1/2023  
Jiří  Souček   3  1/2023  

Pokud nedochází ke změně v pozicích dítěte, není nutné pro každý kalendářní rok vydávat potvrzení pro druhého zaměstnavatele nové, pokud vydané potvrzení nebylo časově omezeno.Daňové zvýhodnění u druha a družky

U druha a družky je nutné pro určení společně hospodařící domácnosti nejdříve vypořádat "děti společné" (které jsou vyživovanými u obou poplatníků) a následně uplatnit nárok na děti, které jsou vyživovanými pouze pro jednoho z poplatníků (druha/družku), tzn. Děti, na které nemůže uplatnit nárok na daňové zvýhodnění druhý z poplatníků.

U druha (obdobně u družky) nelze pro účely uplatnění daňového zvýhodnění v rámci jedné společně hospodařící domácnosti posuzovat děti, které má druh společně s družkou (které jsou u něj vyživované jako děti vlastní) dohromady s dětmi, které má družka z dřívějšího vztahu, tedy na které může podle § 35c odst. 6 ZDP uplatnit daňové zvýhodnění pouze ona sama. U druha (obdobně u družky) se ale dohromady posuzují nejen děti, které má společně s družkou (s druhem), ale i děti, které má z dřívějšího vztahu, pokud s nimi nadále žijí ve společně hospodařící domácnosti, u každého však samostatně.

Priklad

Příklad 4 – druh a družka vyživující jejich společné děti

Druh a družka mají dvě děti "společné" a druh též děti z dřívějšího vztahu.

Musí se dohodnout, který z nich daňové zvýhodnění na děti společné uplatní, resp. zda si daňové zvýhodnění na tyto dvě děti rozdělí. Také se musí dohodnout, na které z nich uplatní pozici 1 a na které pozici 2.

Druh má ale v téže společně hospodařící domácnosti ještě další dvě vyživované děti (z dřívějšího vztahu), které má na základě soudního rozhodnutí v trvalé péči, které se posuzují u něj dohromady s dětmi, které má společně s družkou.

Na tyto děti může uplatnit daňové zvýhodnění pouze on a ve výši stanovené na třetí a každé další dítě, tedy jeho děti mají pozici 3.

Priklad

Příklad 5 – druh a družka vyživující jak společné děti, tak děti z dřívějších vztahů

Druh (pan Srp) s družkou (paní Malá) mají 2 děti společné a dále s nimi žije jedno dítě druha a jedno dítě družky, které jsou u nich v trvalé péči.

Společné děti:

 • Jana – pozice 1 (dítě společné)

 • Jitka – pozice 2 (dítě společné)

 • Ondřej (dítě druha) – pozice 3

 • Karel (dítě druha) – pozice 3

 • Tomáš (dítě družky) – pozice 3

Není uzavřeno manželství, proto si může uplatnit každý z nich daňové zvýhodnění jen na své dítě a na děti společné jen jeden z nich (bude záležet na jejich rozhodnutí). To znamená, že:

 • pan Srp si může uplatnit daňové zvýhodnění na Ondřeje a Karla,

 • paní Malá si může uplatnit daňové zvýhodnění na Tomáše a

 • jeden z nich (záleží na jejich rozhodnutí) si může uplatnit daňové zvýhodnění na Janu, na kterou bude náležet daňové zvýhodnění ve výši stanovené "na jedno dítě" – pozice 1, a na Jitku s pozicí 2, nebo každý z nich uplatní daňové zvýhodnění na jedno dítě např. paní Malá na Janu – pozice 1, a pan Srp na Jitku – pozice 2 nebo paní Malá na Jitku – pozice 2 a pan Srp na Janu – pozice 1.

V případě, že by paní Malá nepracovala, nelze uplatnit daňové zvýhodnění na Tomáše, neboť ten není u pana Srpa vyživovaný podle § 35c odst. 6 ZDP.

Priklad

Příklad 6 – druh a družka vyživující jak společné děti, tak děti z dřívějších vztahů

Druh (pan Srp) s družkou (paní Malá) mají 1 dítě společné a dále s nimi žije jedno dítě druha a jedno dítě družky, které jsou u nich v trvalé péči.

Společné děti:

 • Jana (dítě společné) – pozice 1

 • Ondřej (dítě druha) – pozice 2

 • Karel (dítě druha) – pozice 3

 • Tomáš (dítě družky) – pozice 2

Není uzavřeno manželství, proto si může uplatnit každý z nich daňové zvýhodnění jen na své dítě a na děti společné jen jeden z nich (bude záležet na jejich rozhodnutí). To znamená, že:

 • pan Srp si může uplatnit daňové zvýhodnění na Ondřeje a Karla,

 • paní Malá si může uplatnit daňové zvýhodnění na Tomáše a

 • jeden z nich (záleží na jejich

Nahrávám...
Nahrávám...