dnes je 29.5.2022

Input:

§ 11 ZoVZP - Práva pojištěnce

12.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.11
§ 11 ZoVZP – Práva pojištěnce

Ing. Antonín Daněk

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

  • § 10 – oznamovací povinnost

  • § 13 – podmínky poskytování hrazených služeb

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách


Komentář
Komentář

Jedním ze základních práv občanů, pojištěnců českého systému veřejného zdravotního pojištění, je právo na výběr zdravotní pojišťovny, pokud ZoVZP nestanoví jinak. S účinností od 1. 9. 2015 jsou podmínky pro určení příslušnosti ke zdravotní pojišťovně a změnu zdravotní pojišťovny uvedeny v § 11a ZoVZP.

Vojáci v činné službě s výjimkou vojáků v záloze povolaných k vojenskému cvičení nebo službě v operačním nasazení a žáci vojenských škol, kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, jsou pojištěni u Vojenské zdravotní pojišťovny.

Další práva pojištěnce

Kromě výše zmíněného práva na výběr zdravotní pojišťovny má pojištěnec dále právo na:

 • výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky (dále jen „poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce;

 • časovou a místní dostupnost hrazených služeb poskytovaných smluvními poskytovateli příslušné zdravotní pojišťovny;

 • na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem, přičemž poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby přijmout od pojištěnce žádnou úhradu;

 • léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely bez přímé úhrady, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely hrazené ze zdravotního pojištění a předepsané v souladu s tímto zákonem; to platí i v případech, kdy poskytovatel lékárenské péče nemá se zdravotní pojišťovnou pojištěnce dosud uzavřenou smlouvu;

 • poskytnutí zdravotní péče hrazené v rozsahu a za podmínek stanovených ZoVZP související s onemocněními s velmi nízkým výskytem v populaci ve smyslu přímo použitelného právního předpisu Evropské unie (tzv. „vzácná onemocnění“), včetně léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, hrazených podle tohoto zákona;

 • poskytnutí informací od zdravotní pojišťovny o jemu poskytnutých hrazených službách;

 • podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním;

 • vystavení dokladu o zaplacení regulačního poplatku;

 • uhrazení částky přesahující limit pro doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely podle § 16b ZoVZP zdravotní pojišťovnou ve lhůtě podle § 16b odst. 2.

Má-li pojištěnec za to, že mu nejsou poskytovány hrazené služby v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., může podat stížnost podle zákona o zdravotních službách. Jedná se o právo dané zákonem, tudíž záleží výhradně na vůli pojištěnce, zda tohoto svého práva využije.

Průkaz pojištěnce

Občan má rovněž právo na bezplatné vydání průkazu pojištěnce (i dalšího průkazu v případě jeho odcizení, ztráty apod.), který slouží zároveň jako Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health Insurance Card – EHIC). Na základě tohoto českého průkazu má občan za stanovených podmínek nárok na poskytnutí hrazených služeb na území České republiky podle zákona č. 48/1997 Sb., a na poskytnutí nezbytné zdravotní péče na území států s působností koordinačních nařízení Evropské unie, kdy se jedná o státy Evropské unie včetně Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a také Spojeného království podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 včetně prováděcího nařízení č. 987/2009.

Dne 22. 4. 2014 nabyly účinnosti změny zákona č. 48/1997 Sb., které implementují do českého

Nahrávám...
Nahrávám...