dnes je 29.5.2022

Input:

§ 10-10a ZoVZP - Oznamovací povinnost

11.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.10
§ 10–10a ZoVZP – Oznamovací povinnost

Ing. Antonín Daněk

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (ZoVZP)

  • § 8 – povinnost platit pojistné

  • § 12 písm. b) – povinnost zaměstnance sdělit zaměstnavateli příslušnost ke zdravotní pojišťovně

  • § 44b – pokuty ukládané zdravotní pojišťovnou

 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (ZPVZP)

  • § 22 – kontrola placení pojistného


Komentář
Komentář

K § 10

Odstavec 1

Toto zákonné ustanovení zdůrazňuje zaměstnavateli povinnost hlásit všechny změny, resp. rozhodné skutečnosti, zásadně vždy do osmi dnů od jejich vzniku. Nedodržení této lhůty zakládá nárok pojišťovny na uplatnění sankčního postihu vůči zaměstnavateli s možností uložení pokuty (viz dále).

Přihlášením zaměstnance sděluje zaměstnavatel zdravotní pojišťovně, že od data uvedeného na přihlášce začíná za tohoto zaměstnance platit pojistné. Pokud zaměstnanec včas neoznámí svému zaměstnavateli změnu zdravotní pojišťovny v průběhu zaměstnání, jak je povinen podle § 12 písm. b) ZoVZP, dostane zaměstnavatele do situace, kdy tento po určitou dobu odvádí pojistné jiné zdravotní pojišťovně, než té, u které je zaměstnanec skutečně pojištěn. Pak je jen otázkou času, kdy buď zdravotní pojišťovna v rámci výkonu své kontrolní činnosti, nebo sám zaměstnavatel tuto novou skutečnost zjistí.

Jakmile zaměstnavatel zjistí, že mu zaměstnanec neoznámil (nebo opožděně oznámil) změnu zdravotní pojišťovny, musí neprodleně učinit následující:

 • na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele sdělit kódem „P” zaměstnancově nové zdravotní pojišťovně, od kterého data (zpětně) je povinen platit zdravotní pojišťovně za zaměstnance pojistné a současně se odhlásit od platby pojistného u bývalé zdravotní pojišťovny kódem ”O”;

ve vlastním zájmu (a de facto i v zájmu zaměstnance – viz dále) urychleně dořešit doplacení celkové dlužné částky pojistného správné zdravotní pojišťovně, neboť existující dlužné pojistné zakládá nárok zdravotní pojišťovny na penále, přičemž zdravotní pojišťovna je povinna vyměřené penále plošně vymáhat vůči všem plátcům pojistného. Do konce roku 2021 činila sazba penále 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zákonem č. 286/2021 Sb. se od 1. 1. 2022 stanoví výše penále podle předpisů práva občanského o výši úroku z prodlení.

 • požádat o vrácení přeplatku pojistného zaměstnancovu bývalou zdravotní pojišťovnu, případně lze vyrovnání vzniklého přeplatku vyřešit v následujícím měsíci (měsících) snížením odváděné částky pojistného o výši přeplatku – o tomto způsobu řešení přeplatku je vhodné zdravotní pojišťovnu informovat;

 • za měsíce, ve kterých tak zpětně dochází ke změně v úhrnu vyměřovacích základů, v částce pojistného i v počtu zaměstnanců, podat dotčeným zdravotním pojišťovnám opravné Přehledy o platbě pojistného zaměstnavatele.

Neplacením pojistného „správné” zdravotní pojišťovně vzniká zaměstnavateli u zdravotní pojišťovny penále. Pokud zdravotní pojišťovna případně podané žádosti o prominutí penále nevyhoví, nebo jí vyhoví pouze částečně, může zaměstnavatel uplatňovat takto vzniklou škodu vůči zaměstnanci. Zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci nebo bývalém zaměstnanci úhradu penále, které zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny.

Nenahlásí-li zaměstnavatel skutečnost rozhodnou pro vznik povinnosti státu platit za zaměstnance pojistné (např. neoznámí nástup ženy na mateřskou dovolenou, přiznání některého z důchodů zaměstnanci apod.), přichází příslušná zdravotní pojišťovna za každou takovou osobu o měsíční platbu pojistného státem.

Ukončení studentské brigády

Pokud student například končí brigádu (anebo i zaměstnání) a nadále pokračuje ve studiu, oznámí zaměstnavatel zdravotní pojišťovně ukončení pracovního poměru kódem „O”. V těchto případech nepoužívá kód „F”, kterým by de facto ukončil evidenci pojištěnce v kategorii osob, za které je plátcem pojistného stát. Z praktického hlediska slouží kód „F” k oznámení ukončení nezaopatřenosti, například v souvislosti s tzv. posledními prázdninami. Kdyby student úspěšně maturoval v květnu, v dalším studiu by již nepokračoval a následně by nastoupil do zaměstnání od 1. července, mohl by zaměstnavatel použít kód „F” k datu 30. 6. Primárně by měl oznámení o ukončení nezaopatřenosti podat zdravotní pojišťovně sám pojištěnec, protože 30. 6. ještě není zaměstnancem zaměstnavatele. V případě nástupu do zaměstnání v červenci kdykoli po datu 1. 7. by byl zdravotní pojišťovně oznámen zaměstnavatelem kód „F” k 31. 7., protože zaměstnání netrvalo po celý kalendářní měsíc červenec.

Absence kódu na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele

Je pravdou, že pro některé skutečnosti neexistuje na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele příslušný kód, kdy se například jedná ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) ZoVZP o:

 • osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni závislosti II, III a IV,

 • osoby mladší 10 let ve stupni závislosti I, které jsou závislé na péči jiné osoby,

 • osoby pečující o tyto osoby.

Oznámení skutečnosti, že se zaměstnanec stal osobou pečující o závislou osobu, si může řešit sám zaměstnanec i s ohledem na skutečnost, že na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele není pro tento účel určený kód. Kdyby tuto skutečnost (na základě zaměstnancova oznámení) sděloval zdravotní pojišťovně zaměstnavatel, pak by měl vhodným a srozumitelným způsobem popsat nárok zaměstnance zařazení do této „státní” kategorie s přiložením kopie příslušného dokladu, případně v dané věci kontaktovat zdravotní pojišťovnu.

Přihlašování osob ze zahraničí

V souvislosti se členstvím ČR v Evropské unii platí ve vazbě na zaměstnávání osob při použití kódů „A”, „E” a „C” následující:

 • kód „A” – v podmínkách VZP ČR (u ostatních zdravotních pojišťoven se postupuje obdobně) se prostřednictvím tohoto kódu přihlašuje zaměstnavatel k platbě pojistného za svého zaměstnance – občana z členského státu. Tento kód se však použije při druhém a dalším nástupu do

Nahrávám...
Nahrávám...