Nejnovější
Nejčtenější
 
Praktické informace - Slovníky
- A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U Ú V Z Ž Ř


Párové porovnávání - r Paarvergleich, r paarweise Vergleich

Participace zaměstnanců na řízení podniku - e betriebliche Mitbestimmung, e Mitbestimmung, e Unternehmensmitbestimmung , e Partizipation an der Leitung

Péče o pracovníky - e Personalbetreuung

Penále - e Strafe, s Strafgeld, e Strafgebühr

Peněžitá pomoc v mateřství - e Geldhilfe während der Mutterschaft

Peněžní odměna / odměňování - e Geldvergütung, e Entlohnung, e monetäre Leistung der Organisation, e monetäre Belohnung / Entlohnung

Penzijní fond - r Rentenfonds

Penzijní věk - s Rentenalter

Penzionování pracovníků - e Pensionierung der Mitarbeiter

Penzumová mzda - r Pensumlohn

Personál - s Personal, e Belegschaft

Personalista - r Personalreferent

Personalistika - e Personalarbeit, s Personalwesen, e Personalwirtschaft

Personální administrativa - e Personalverwaltung, e Personalarbeit, e Personaladministration

Personální audit - r Personalaudit

Personální činnosti - pl. personalwirtschaftliche Funktionen, e Personalfunktionen

Personální evidence - e Personalerfassung, e Personalkartei

Personální funkce - pl.personalwirtschaftliche Funktionen, e Personalfunktionen

Personální informační systém - s Personalinformationssystem, e Personalinformationswirtschaft

Personální leasing - s Personalleasing, e Personalüberlassung, e Leiharbeit, s Personalleasing

Personální marketing - s Personalmarketing

Personální plánování - e Personalplanung

Personální politika - e Personalpolitik

Personální práce - e Personalarbeit, s Personalwesen, e Personalwirtschaft

Personální rozvoj (pracovníků) - e Personalentwicklung

Personální řízení - s Personalmanagement, s Personalwesen

Personální služby - pl. personalwirtschaftliche Dienste, pl. Personaldienste

Personální strategie - e Personalstrategie

Personální útvar - e Personalabteilung, e Personalverwaltung

Perspektivní odhad lidských zdrojů - e perspektische Schätzung der menschlichen Ressourcen/des menschlichen Potentials

Pevný důchodový věk - s festgesetzte Rentenalter, s Pensionsalter

Placené faktory - pl. bezahlte Faktoren

Plán - r Plan

Plán kariéry - r Karriereplan

Plán následnictví / nástupnictví - r Nachfolgeplan

Plán postupu - r Ablaufplan

Plán produktivity - r Produktivitätsplan

Plánování cílů - e Zielplanung, e Festlegung der Zielvorgaben

Plánování kariéry - e Karriereplanung, e Laufbahnplanung

Plánování lidských zdrojů - e Personalplanung, e Planung der Humanquellen, e Planung der menschlichen Quellen

Plánování následnictví / nástupnictví - e Nachfolgeplanung

Plánování personálního rozvoje pracovníků - e Planung der Personalentwicklung, e Personalentwicklungsplanung

Plánování potřeby pracovníků - e Personalbedarfsplanung, e Planung des Personalbedarfs

Plánování práce - e Arbeitsplanung

Plánování pracovníků - e Personalplanung, e Personalbestandsplanung

Plánování vzdělávání / rozvoje (pracovníků) - e Ausbildungsplanung, e Weiterbildungsplanung, e Fortbildungsplanung, e Planung der Personalentwicklung

Plánování získávání a výběru pracovníků - e Planung von der Personalbeschaffung und -auswahl

Plat - s Gehalt, r Lohn

Plat (mzda) odrážející výkon - r Leistungslohn

Platební neschopnost - e Zahlungsunfähigkeit, e Insolvenz

Platová (mzdová) struktura - e Gehaltstruktur, e Lohnstruktur

Platová (mzdová) stupnice - e Gehaltskala, e Lohnskala

Platové (mzdové) rozpětí - e Gehaltsspanne, e Lohnspanne, e Einkommensspanne, e Bandbreite der Gehälter

Platové stupně / třídy - e Gehaltsgruppen, e Vergütungsgruppen

Plná moc - e Vollmacht

Plný pracovní úvazek - e Vollzeitarbeit

Pobídkové (výkonové) mzdové formy - e Leistungslohnformen, e Anreizformen

Pobídkové odměny - e Angebotsvergütung

Pobídkový systém (odměňování) - s Leistungsentgeltsystem, s Anreizemtlohnsystem

Podíl / účast na výkonu - r Leistungsanteil, e Leistungsbeteiligung

Podíl / účast na výnosu - r Ertragsanteil, e Ertragsbeteiligung

Podíl / účast na výsledcích hospodaření - r Ergebnisbeteiligung, e Ergebnisbeteiligung

Podíl / účast na zisku - r Gewinnanteil, e Gewinnbeteiligung

Podnikání - s Unternehmen, e Unternehmung, e Unternehmertätigkeit, e Unternehmungstätigkeit

Podnikatel - r Unternehmer

Podniková dovolená - e Betriebsferien, r Betriebsurlaub, e Werksferien

Podniková kultura - e Betriebskultur

Podniková kultura - e Betriebskultur, e Organisationskultur, e Unternehmenskultur

Podniková rada - r Betriebsrat

Podniková sociální politika - e betriebliche Sozialpolitik

Podniková sociální práce - e betriebliche Sozialarbeit

Podnikové klima - s Betriebsklima, s Organisationsklima

Podnikové starobní zabezpečení - e betriebliche Altersversorgung, e betriebliche Altervorsorge

Podnikové stravování - e Betriebsverpflegung, e Belegschaftsverpflegung, e Ernährungsfürsorge

Podnikové vzdělávání - e betriebliche Bildungsarbeit, e betriebliche Bildung

Podnikový důchod - s betriebliche Ruhegeld (rak.), e Betriebsrente (něm.)

Podpora v nezaměstnanosti - s Arbeitslosengeld, e Arbeitslosenunterstützung

Podřízený - r Untergeordnete

Pohovor (rozhovor) - s Gespräch, s Interview

Pohovor 1 + 1 - s duale Vorstellungsgespräch, s Vorstellungsgespräch unter vier Augen

Pohovor před komisí / panelem - s Board-Interview

Pohovor s odcházejícím pracovníkem - s Abgangsgespräch, s Austrittsinterview,s Abgangsinterview

Pohovor s propouštěným pracovníkem - s Entlassungsgespräch

Pohyb pracovníků - e Personalbewegung(en), e Mobilität, r Arbeitsplatzwechsel, r Positionswechsel, e Personalveränderungen

Pohyblivá složka mzdy - e bewegliche Lohnkomponente

Pohybová studie - e Bewegungsstudie, s Bewegungsstudium

Pojistné - r Versicherungsbeitrag

Pokrytí potřeby pracovníků - e Personalbedarfsdeckung

Pokuta - e Strafe, e Geldstrafe

Politika odměňování - e Vergütungspolitik, e Entlohnungspolitik

Politika podpory zaměstnanosti - e Arbeitsförderungspolitik

Politika výběru pracovníků - e Personalbeschaffungspolitik

Politika vzdělávání/rozvoje pracovníků - e Personalbildungspolitik / e Personalentwicklungspolitik

Popis činnosti / práce - e Tätigkeitsbeschreibung

Popis pracovního místa - e Arbeitsplatzbeschreibung, e Stellenbeschreibung, e Positions- und Aufgabenbeschreibung

Posilování pravomocí - s Empowerment

Postupný odchod do důchodu - e gleitende Pensionierung

Postupový diagram - s Ablaufdiagramm, s Flow Chart

Potřeba práce - r Arbeitsanfall

Potřeba pracovníků - r Personalbedarf, e Personalanforderung

Potřeba vzdělávání (pracovníků) - r Weiterbildungsbedarf, r Fortbildungsbedarf, r Ausbildungsbedarf

Povaha (člověka) - e Persönlichkeit, r Charakter

Povaha (práce) - e Art der Arbeit

Pověření úkolem / pravomocí - e Delegierung, e Beauftragung mit einer Aufgabe

Povinné rozdělení - e Verteilungsvorgabe, e obligatorische Verteilung

Povinnosti pracovního místa - pl.Arbeitspflichten des Arbeitsplatzes

Povinnosti pracovníků - pl. Arbeitspflichten des Arbeitnehmers, e Dienstleistungsplicht des Arbeitsnehmers

Povolání - r Beruf

Povolení k pobytu - e Aufenthaltsgenehmigung

Povolení k zaměstnání - e Arbeitserlaubnis

Povýšení pracovníka/povyšování pracovníků - e Beförderung, s Avancement, e Personalbeförderung

Pozdní docházka - e Unpünklichkeit, e Verspätung

Pozorování - e Beobachtung

Požadavky práce - e Arbeitsanforderungen

Požadavky pracovního místa - e Arbeitsplatzanforderungen, s Anforderungsprofil des Arbeitsplatzes, e Anforderungsstruktur des Arbeitsplatzes, e Arbeitsanforderungen des Arbeitsplatzes, e Anforderungskriterien des Arbeitsplatzes

Práce - e Arbeit

Práce na částečný úvazek - e Kurzarbeit, e Teilzeitarbeit, e Teilzeitbeschäftigung

Práce na plný úvazek - e Vollbeschäftigung

Práce přesčas - e Überstundenarbeit, e Mehrarbeit

Práce v úkolu - e Stücklohnarbeit, e Akkordarbeit

Práceschopný věk - s erwerbsfähige Alter

Pracoviště - r Arbeitsplatz, e Arbeitsstätte, e Arbeitstelle

Pracovní cest - e Dienstreise

Pracovní den - r Arbeitstag

Pracovní doba - e Arbeitszeit

Pracovní chování - s Arbeitsverhalten, s Leistungsverhalten

Pracovní kázeň - e Arbeitsdisziplin

Pracovní migrace - e Arbeitskräfteabwanderung, e Abwanderung der Arbeitsnehmer, e Arbeitskräfteübersiedlung, e Übersiedlung der Arbeinehmer

Pracovní místo / funkce - r Arbeitsplatz, e Stelle

Pracovní morálka - e Arbeitsmoral

Pracovní motivace - e Leistungsmotivation

Pracovní neschopnost - e Arbeitsunfähigkeit

Pracovní norma - e Arbeitsnorm, s Arbeitssoll

Pracovní ovzduší - s Betriebsklima

Pracovní podmínky - e Arbeitsbedingungen, e Leistungsbedingungen

Pracovní pohotovost - e Arbeitsbereitschaft

Pracovní poměr - s Arbeitsverhältnis

Pracovní poměr Hlavní - s Haupt-Arbeitsverhältnis (erstes)

Pracovní poměr vedlejší - s Zweit-Arbeitsverhältnis, s nebenberufliches Arbeitsverhältnis

Pracovní postup - s Arbeitsverfahren, r Arbeitsablauf, e Arbeitsfolge, r Arbeitsgang, r Arbeitsvorgang

Pracovní posudek - s Arbeitszeugnis

Pracovní právo - s Arbeitsrecht

Pracovní prostředí - e Arbeitsmilieu, e Arbeitsumwelt

Pracovní příležitosti - s Arbeitsangebot, s Jobangebot

Pracovní režim - s Arbeitszeitmodell

Pracovní řád - e Arbeitsordnung, e Betriebsordnung

Pracovní schopnost - e Arbeitsfähigkeit, e Arbeitskondition, e Leistungsfähigkeit

Pracovní síla - e Arbeitskraft, e Arbeitskräfte (mn. č.)

Pracovní skupina - e Arbeitsgruppe

Pracovní směna - e Arbeitsschicht

Pracovní smlouva - r Arbeitsvertrag,

Pracovní smlouva na dobu neurčitou - r unbefristete Arbeitsvertrag

Pracovní smlouva na dobu určitou - r befristete Arbeitsvertrag

Pracovní spor - r Arbeitskonflikt

Pracovní studie - e Arbeitsstudie

Pracovní týden - e Arbeitswoche

Pracovní úkol - e Arbeitsaufgabe

Pracovní úraz - r Arbeitsunfall, r Betriebsunfall

Pracovní volno - e Arbeitsruhe

Pracovní výkon - e Arbeitsleistung, e Leistung, r Arbeitsvollzug

Pracovní vztahy - pl. Arbeitsbeziehungen

Pracovní zatížení / zátěž - e Arbeitsbelastung

Pracovní zkušenosti - pl. Arbeitserfahrungen

Pracovníci na částečný úvazek - e Teilzeitkräfte

Pracovníci na plný úvazek - e Vollzeitkräfte

Pracovník - r Arbeiter, r Mitarbeiter

Pracovník se změněnou pracovní schopností - r behinderte Arbeitnehmer

Pracovník ve zkušební době - r Arbeiter / r Angestellte auf Probezeit

Pravidla pro výběr pracovníků - pl. Auswahlrichtlinien

Pravomoc - e Rechtsbefugnis, e Rechtskompetenz

Praxe (v případě pracovníka) - e Erfahrung(en), e Praxis

Predikční validizace / validita - e prädiktive Validierung / Validität

Prediktory (úspěšného výkonu práce) - pl. Prädiktoren

Prémie - e Prämie

Prémie za včasné splnění úkolu - e Terminprämie, e Termineinhaltungsprämie

Prémiová mzda - r Prämienlohn

Prezentace zaměstnání - e Präsentation der Beschäftigung, e Vorstellung der Beschäftigung

Proces učení - r Lernprozess

Produktivita práce - e Arbeitsproduktivität

Produktivní věk - s erwerbsfähige Alter

Profesně - kvalifikační mobilita - e berufs- und qualifikationsabhängige Mobilität

Profesní mobilita - e Berufsmobilität, r Berufwechsel

Profil (obsah) povolání - s Berufsbild

Programová mzda - r Programmlohn

Prohlubování kvalifikace - e Fortbildung

Prohlubování obsahu práce - e Arbeitsbereicherung, s Job Enrichment, e Aufgabenbereicherung, e Tätigkeitsbereicherung

Projektové týmy - pl. Projektteams

Propouštění / propuštění pracovníků (z práce) - e Entlassung, e Personalentlassung, e Personalfreisetzung, e Personalfreistellung, e Personalanpassung

Propouštění pracovníků z důvodu nadbytečnosti - r Personalabbau, e betriebsbedingte Entlassung, e Zwangsentlasung

Propustit zpráce - entlassen aus der Arbeit

Propuštění bez výpovědi - e fristlose Kündigung, e fristlose Entlassung

Propuštění s výpovědí - e Entlassung mit Auslauffrist, e fristgemäße Entlassung, e fristgerechte Entlassung, e fristgerechte Kündigung

Prostoj - e Haltezeit, r Stillstand

Prostorová mobilita - r Wohnortwechsel

Provizní mzda - e Provision, r Provisionslohn

Průměrný výdělek - r Durchschnittsverdienst

Průzkum trhu práce - e Arbeitsmarktforschung

Pružná (klouzavá) pracovní doba - e flexible Arbeitszeit, e Gleitarbeitszeit, e gleitende Arbeitszeit, e Gleitzeitarbeit

Pružný důchodový věk (systém) - e flexible Pensionierung, r flexible Ruhestand, e gleitende Pensionierung, r gleitende Ruhestand

Pružný pracovní den - r variable Arbeitstag

Pružný pracovní režim - s variable Arbeitszeitmodell, e variable Arbeitszeit, e variable Arbeitszeitregelung

Pružný pracovní týden - e variable Arbeitswoche

Přebytek pracovníků - r Personalüberhang

Předčasné penzionování, předčasný odchod do důchodu - vorzeitiger Ruhestand, e Frühpensionierung, e vorzeitige Pensionierung

Přednáška - r Vortrag, r Lehrvortrag

Přednáška spojená s diskusí - s Lehrgespräch

Představitel odborů - r Gewerkschaftsvertreter

Předvýběr (uchazečů) - e Vorauswahl, e Durchsicht

Překážky v práci - pl. Arbeitshindernisse, pl. Arbeitsbehinderungen

Přemístění (pracovníka do jiné lokality) - e Relocation, e Mitarbeiterverlegung, e Mitarbeiterversetzung

Přeřazení (pracovníka na nižší funkci) - e (vertikale) personelle Umgruppierung, e (vertikale) Versetzung, Umsetzung

Přesčas - e Überstunde

Přesčasová práce - e Überstundenarbeit

Přestávky v práci - pl. Ruhepausen

Přeškolení / přeškolování - e Umschulung

Převedení (pracovníka na jinou práci) - e (horizontale) personelle Versetzung, e (horizontale) Versetzung, Umsetzung

Přezaměstnanost - e personelle Überbesetzung

Přezkoumání mezd a platů v podniku - e Lohn- und Gehaltsüberprüfung

Přezkoumání pracovního výkonu - e Leistungsbeurteilung, e Leistungsüberprüfung

Příjem - s Einkommen

Přijetí, jmenování pracovníka - e Einstellung, e Anstellung, e Eingliederung

Přijímání pracovníků - e Personaleinstellung, e Personalanwerbung, e Personalanstellung

Příležitostná práce - e Gelegenheitsarbeit

Příležitostný pracovník - r Gelegenheitsarbeiter

Případová studie/metoda případových studií - e Fallstudie / e Fallmethode

Příplatek - e Entgeltzulage, e Zulage, r Zuschlag

Příplatek k časové mzdě za pracovní výkon - e Leistungszulage zum Zeitlohn

Příplatek za práci přesčas - r Überstundenzuschlag

Příplatky za práci v noci, o nedělích a o svátcích - pl. Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge

Příprava na povolání - e berufliche Vorbereitung, e Berufsausbildung, e berufliche Ausbildung, e Berufsbildung, e berufliche Bildung

Připravenost pracovat - e Arbeitsbereitschaft, e Leistungsbereitschaft, e Leistungsfähigkeit

Přírodní prostředí - e natürliche Umgebung

Psychologická smlouva - r psychologischer Vertrag

Psychologické testy - pl. psychologische Tests, pl. Psychotests

Psychometrické testy - pl. psychometrische Tests