dnes je 22.4.2019
Input:

Změny v posudkové péči od 1. 11. 2017

13.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.24.01
Změny v posudkové péči od 1. 11. 2017

JUDr. Anna Janáková

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, byl s právní účinností od 1. 11. 2017 novelizován, a to i v té části, která upravuje posudkovou péči a lékařské posudky. Podívejme se na nejdůležitější z těchto změn.

VÝPIS ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE A POTVRZENÍ O NEZMĚNĚNÉM STAVU

Na základě novely zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění (dále „ZSZS”) bude možné výpis ze zdravotnické dokumentace pro posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby pro stejný účel nahradit potvrzením o tom, že nebyla od posledního vydání výpisu ze zdravotnické dokumentace zjištěna změna zdravotního stavu („potvrzení o nezměněném zdravotním stavu“), pokud:

  • o výpis požádá stejný poskytovatel, který již dříve vydal lékařský posudek, a

  • nedojde od dříve vydaného výpisu ze zdravotnické dokumentace ke změně zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby.

Zákon stanoví lhůtu pro vydání výpisu ze zdravotnické dokumentace, popřípadě potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, a to nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti. Výpis ze zdravotnické dokumentace nebo potvrzení o nezměněném stavu lze použít pro posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby v době nejdéle 90 dnů ode dne jeho vydání registrujícím poskytovatelem.

ZSZS stanoví, že výpis, popřípadě potvrzení není třeba požadovat, pokud to s ohledem na důvody posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby nebo jiné předložené podklady není nezbytné. Důvody, kdy není třeba požadovat výpis ze zdravotnické dokumentace, popřípadě potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, stanoví prováděcí vyhláška.

LHŮTY U LÉKAŘSKÝCH POSUDKŮ

Lhůta pro vydání lékařského posudku o nemoci z povolání se prodlužuje z 30 pracovních dnů na 45 dnů od žádosti. Pro vydání lékařského posudku pro účely pracovněprávních vztahů a je-li nutné, aby posuzující lékař posoudil, zda dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti k práci bylo způsobeno pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, přičemž účelem posudku není posouzení zdravotní způsobilosti k práci, se stanoví lhůta 45 pracovních dnů od podání žádosti.

POUČENÍ O MOŽNOSTI VZDÁT SE PRÁVA NA PŘEZKOUMÁNÍ POSUDKU

V lékařském posudku musí být vedle poučení o možnosti podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku také poučení o možnosti vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku.

POSUDKOVÝ ZÁVĚR

Posudkový závěr, že posuzovaná osoba je zdravotně nezpůsobilá, lze uvést v lékařském posudku pouze v případě vstupní lékařské prohlídky; v ostatních případech se uvede závěr, že posuzovaná osoba pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci. ZSZS definuje, že dlouhodobým pozbytím zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci se rozumí stabilizovaný zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti zaměstnance významné pro jeho schopnost vykonávat dosavadní práci, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 180 dnů nebo lze předpokládat, že tento zdravotní stav bude trvat déle než 180 dnů a výkon této práce by vážně ohrozil jeho zdraví.

Je-li lékařský posudek vydáván pro účely pracovněprávních vztahů, avšak nikoliv za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci, ale pro určení, zda je onemocnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, pak se v posudkovém závěru o dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti uvede, zda posuzovaná osoba smí, nebo nesmí nadále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání.

ODMÍTNUTÍ PODROBENÍ SE LÉKAŘSKÉ PROHLÍDCE NEBO VYŠETŘENÍ

Jestliže nebyl lékařský posudek vydán, protože se posuzovaná osoba:

  • odmítla podrobit lékařské prohlídce nebo vyšetření, které je její součástí, nebo

  • jestliže se nepodrobila lékařské prohlídce za účelem dalšího posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu ve stanoveném termínu bez uvedení vážného důvodu,

hledí se na ni jako na zdravotně nezpůsobilou osobu, nebo osobu, která dlouhodobě pozbyla zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci, nebo osobu, jejíž zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byl posuzován.

V případě, kdy jde o pravidelně se opakující lékařskou prohlídku a posuzovaná osoba se jí nepodrobila, hledí se na ni jako na osobu zdravotně nezpůsobilou ode dne, kdy končí platnost předchozího lékařského posudku.

Tato koncepce právní fikce „hledí se na ni jako na” usnadňuje definovat právní stav za situace, kdy zaměstnanec řádně nespolupracuje při