dnes je 15.12.2018
Input:

Zdravotní pojištění a komunikace s plátci pojistného

19.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.22.03
Zdravotní pojištění a komunikace s plátci pojistného

Ing. Antonín Daněk

V České republice funguje informační systém datových schránek od 1. července 2009, a jelikož jsou zdravotní pojišťovny orgány veřejné moci, týká se tato forma komunikace mj. i jejich úřední činnosti.

DATOVÉ SCHRÁNKY A JEJICH VÝHODY

Datové schránky zcela zásadním způsobem změnily v uplynulých letech způsob doručování a odesílání, neboli přijímání a podávání úředních dokumentů. Cestou datových schránek tak lze zasílat dokumenty v elektronické podobě i zdravotním pojišťovnám a také je v této podobě od nich i přijímat. Fakticky se tím nahrazuje klasický způsob doručování písemností v listinné podobě. Podle zákona jsou orgánům veřejné moci a určitým skupinám právnických a podnikajících fyzických osob zřízeny datové schránky automaticky ze zákona, ostatním pak na základě jejich žádosti, jak je dále rozebráno.

Mezi nesporné výhody datových schránek patří především:

 • bezplatné zřízení a používání (ušetření nákladů na poštovné),

 • rychlost, tedy prakticky okamžité doručení příslušného sdělení adresátovi,

 • průkaznost – odeslanou zprávu lze uložit a následně kdykoli prokázat, jaký text byl odeslán,

 • komunikace ze strany plátce či pojištěnce přes internet odkudkoli a kdykoli bez ohledu na úřední hodiny příslušné zdravotní pojišťovny.

INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK

Datová schránka je jako elektronické úložiště určena k doručování orgány veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci a dodávání dokumentů právnických osob, fyzických osob a podnikajících fyzických osob.

Zřizovatelem a správcem datových schránek je Ministerstvo vnitra. Podle toho, zda se jedná o datovou schránku zřízenou ze zákona nebo na základě podané žádosti, rozlišujeme datové schránky orgánu veřejné moci, právnické osoby, fyzické osoby a podnikající fyzické osoby.

Provozovatelem informačního systému datových schránek je držitel poštovní licence.

Podívejme se nyní blíže na podmínky zřízení datové schránky pro tyto uvedené subjekty.

DATOVÁ SCHRÁNKA ORGÁNU VEŘEJNÉ MOCI

Tomuto orgánu zřídí datovou schránku Ministerstvo vnitra bezodkladně po jeho vzniku, v případě notářů a soudních exekutorů bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence. Další datové schránky orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo bezplatně na žádost tohoto orgánu do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

DATOVÁ SCHRÁNKA PRÁVNICKÉ OSOBY

Datovou schránku právnické osoby zřídí ministerstvo bezplatně právnické osobě zřízené zákonem (například některé vysoké školy), právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku (družstva, obchodní společnosti), organizační složce podniku zahraniční právnické osoby, zapsané v obchodním rejstříku, a to bezodkladně po jejím vzniku, resp. po zapsání do obchodního rejstříku.

DATOVÁ SCHRÁNKA FYZICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

Datovou schránku podnikající fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně advokátovi, daňovému poradci a insolvenčnímu správci bezodkladně poté, jakmile obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence. U ostatních fyzických osob není komunikace prostřednictvím datových schránek ze zákona povinná. Chtějí-li tyto osoby tento kanál využívat, musejí si podat žádost (viz dále), kdy tato žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby nebo podnikající fyzické osoby.

Datovou schránku fyzické osoby lze na žádost zřídit jak českým občanům, tak cizincům. Datovou schránku podnikající fyzické osoby lze na žádost zřídit jak podnikatelům registrovaným v České republice, tak i zahraničním podnikajícím fyzickým osobám. Každá taková osoba má nárok na zřízení pouze jedné datové schránky.

LHŮTA TŘÍ PRACOVNÍCH DNŮ

Mimo subjektů, kterým je zřízena datová schránka bezodkladně (viz výše), zřídí ministerstvo na žádost datovou schránku do 3 pracovních dnů fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo ostatním právnickým osobám, například nadacím, ústavům, spolkům, společenství vlastníků, příspěvkovým organizacím apod.

ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

Jakmile se Ministerstvo vnitra dozví z příslušné evidence o vzniku nového subjektu, kterému se zřizuje datová schránka ze zákona, zřídí mu ji bezodkladně, aniž by byl tento subjekt povinen o její zřízení žádat. O zřízení datové schránky pak mohou žádat fyzické či právnické osoby výše uvedené, kdy žádost lze podat:

 • osobně na Czech POINTu (například na pobočkách pošty, u městských úřadů, u notáře),

 • písemně v listinné podobě Ministerstvu vnitra s úředně ověřeným podpisem,

 • na Ministerstvo vnitra elektronicky, s uznaným elektronickým podpisem.

K přístupu do datové schránky fyzické osoby je oprávněna osoba, pro kterou byla zřízena, tedy její držitel. Tato oprávněná osoba však může k přístupu do „své” datové schránky zmocnit i jinou (pověřenou) osobu, a to v rozsahu jí stanoveném.

DORUČOVÁNÍ DO DATOVÉ SCHRÁNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Dokument (datová zpráva) zaslaný zdravotní pojišťovně do její datové schránky je doručen okamžikem dodání. Pro doručování

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz