Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zdanitelné příjmy

6.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1
Zdanitelné příjmy

Jaroslava Pfeilerová

V ustanovení § 6 odst. 1 ZDP jsou pod písm. a) až d) definovány příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Zdanitelné příjmy, které zde nejsou uvedeny, jsou zahrnuty mezi jiné druhy příjmů podle § 7 až § 10 ZDP.

Pojem Vysvětlení Poznámka, tip, doporučení
Příjmy ze závislé činnosti Jsou to příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního, členského a obdobného poměru, v nichž je poplatník při výkonu práce povinen dbát příkazů plátce. Dále to jsou rovněž příjmy ve formě funkčních požitků. Základním znakem těchto vztahů je, že poplatníci jsou povinni se při výkonu práce řídit příkazy plátce.
§ 6 odst. 1 písm. a) ZDP (body 1 a 2)
Příjmy za práci členů družstev, společníků spol. s r. o., a také komanditistů komanditní společnosti. Uvedené fyzické osoby podléhají dani ze závislé činnosti, i když nejsou povinny se při výkonu práce řídit pokyny plátce příjmů.
§ 6 odst. 1 písm. b) ZDP (body 1 a 3)
Odměny členů orgánů právnických osob a odměny likvidátora. Odměnami členů orgánů právnických osob se rozumí např. odměny představenstva, dozorčí rady, odměny jednatele s. r. o., ředitele obecně prospěšné společnosti nebo ředitele ústavu (§ 405 NOZ). U těchto osob je potřebné pro účely zdanění rozlišit, zda jde o daňového rezidenta (z odměny je odvedena zálohová daň) nebo zda se jedná o nerezidenta (odměna podléhá srážkové dani).
§ 6 odst. 1 písm. c) ZDP (body 1 a 3)
Příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti uvedené v § 6 odst. 1 písm. a) až c) ZDP, bez ohledu na to, zda poplatník pro plátce tuto činnost aktuálně vykonává nebo ne. V těchto případech není důležité, aby příjemce pro plátce vykonával závislou činnost v okamžiku vyplacení konkrétního příjmu. Jde např. o peněžité plnění poskytované po skončení zaměstnání v souvislosti s konkurenční doložkou, o podniková stipendia, o motivační příspěvky budoucím zaměstnancům nebo pojistné plnění od pojišťovny v případě pracovního úrazu apod.
§ 6 odst. 1 písm. d) ZDP

Komentář:

V souvislosti s definicí příjmů ze závislé činnosti je potřebné také připomenout ustanovení § 6 odst. 3 ZDP, podle kterého se za příjmy ze závislé činnosti považují příjmy vyplácené jednorázově nebo pravidelně bez ohledu na to, zda je na ně právní nárok či nikoli, zda je od zaměstnavatele dostává zaměstnanec nebo osoba, na kterou přešlo příslušné právo podle zvláštních předpisů, zda jsou vypláceny nebo připisovány k dobru nebo zda spočívají v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance nebo v jeho prospěch. Příjmem zaměstnance se rozumí i plnění podle odstavce 9 písm. d) a e) ZDP poskytnuté zaměstnavatelem pro rodinného příslušníka zaměstnance.

Z výše uvedeného ustanovení zákona vyplývá:

  • zdanění nepodléhají pouze povinná plnění zaměstnavatele, ale i dobrovolná plnění (např. nadlimitní cestovní náhrady, nadlimitní dary apod.),

  • příslušný zdanitelný příjem nemusí dostat pouze vlastní zaměstnanec, ale i jiná osoba (např. při úmrtí zaměstnance přecházejí práva na jeho manželku nebo děti),

  • pro účely zdanění není důležité, zda bylo příslušné plnění, které podléhá dani ze závislé činnosti, poskytnuto v peněžní nebo v nepeněžní podobě.

Obchodní vedení společnosti (např. výkon funkce jednatele) je ideální provádět na základě smlouvy o výkonu funkce. Nejedná se o pracovněprávní vztah na základě zákoníku práce. Pokud má být tento výkon funkce úplatný, je nutné ve smlouvě odměnu jednatele sjednat. Není-li