Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Žádost zaměstnance o souhlas se zvýšením kvalifikace studiem

20.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.4
Žádost zaměstnance o souhlas se zvýšením kvalifikace studiem

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Žádost zaměstnance o souhlas se zvýšením kvalifikace studiem

 

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo,

Věc:

Žádost zaměstnance o souhlas se zvýšením kvalifikace studiem

Vážení,

pracuji u Vás na základě pracovní smlouvy jako……………

Mám zájem zvýšit si kvalifikaci formou studia na …………….. ve studijním programu na ………………, které se bude konat v době od ………… do …………. u (označit subjekt, u kterého studium za účelem zvýšení kvalifikace bude prováděno).

Podle mého názoru je možné kvalifikaci, kterou studiem získám, využít při činnosti, kterou zaměstnavatel v rámci plnění svých úkolů zajišťuje.

Žádám proto o souhlas se zvyšováním kvalifikace formou shora uvedeného studia. Vaše stanovisko k této žádosti mi sdělte do jednoho měsíce od doručení této žádosti.

Za kladné vyřízení žádosti děkuji.

V ..................... dne ...................

.........................................

podpis zaměstnance

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 231 ZP

  • § 232 ZP

  • § 234 ZP

Komentář:

Zvyšování kvalifikace je změna hodnoty kvalifikace, rozumí se jím také její získání nebo rozšíření. Pro účely zákoníku práce je však zvyšováním kvalifikace pouze takové studium, vzdělávání, školení nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele. Účast na školení, studiu nebo jiné formě přípravy, v níž má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce, která je v souladu potřebou zaměstnavatele, je překážkou na straně zaměstnance, zasahuje-li do pracovní doby. Podle § 205 ZP přísluší zaměstnanci při zvyšování kvalifikace pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu v minimálním rozsahu upraveném § 232 ZP.

Zaměstnavatel může žádosti zaměstnance buď vyhovět, a souhlas s jeho studiem dát, anebo souhlas udělit nemusí. Při volbě varianty musí zaměstnavatel posoudit, zda zvýšenou kvalifikaci zaměstnance potřebuje a zda ji pro splnění svých činnosti po jejím dosažení využije. Zaměstnavatel musí posuzovat především ekonomický přínos zvyšování kvalifikace, protože pokud