Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Žádost o starobní důchod

23.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1
Žádost o starobní důchod

JUDr. Vladimír Voříšek

Pro hladký průběh řízení o žádosti o starobní důchod je vhodné zhruba rok před plánovaným datem podání žádosti o důchod požádat Českou správu sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ”) o informativní osobní list důchodového pojištění; tuto žádost stačí podat neformálním dopisem, v němž je nutné uvést rodné číslo (samozřejmě kromě jména, příjmení a adresy, kam má být doklad zaslán; u žen se doporučuje uvést všechna příjmení užívaná v průběhu života). Z tohoto dokladu bude zřejmé, o jakých dobách důchodového pojištění má ČSSZ u žadatele záznamy, a tedy o kterých chybějících si má opatřit doklady – podrobnější informace mu podá OSSZ. Ostatně – o uvedený doklad může požádat bezplatně každý jednou za kalendářní rok.

Žádosti o všechny druhy důchodů sepisuje OSSZ příslušná podle místa trvalého bydliště žadatele; lze ji účinně podat nejdříve 4 měsíce přede dnem, od kterého občan žádá důchod přiznat.

Rozhodnutí o přiznání důchodu je nutno vydat do 90 dnů od zahájení řízení. Tato lhůta se však prodlužuje o doby:

a) nutné k provedení dožádání u jiného správního orgánu, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny;

b) po kterou se došetřují rozhodné skutečnosti u zaměstnavatelů a dalších právnických nebo fyzických osob, správních úřadů, cizozemských nositelů nemocenského, důchodového, zdravotního nebo úrazového pojištění (zabezpečení), a o dobu, kterou orgán sociálního zabezpečení stanovil tomu, kdo podání učinil, k odstranění nedostatků podání.

ČSSZ (popř. jiný orgán sociálního zabezpečení) kromě rozhodnutí vydává i oznámení o výplatě, v němž je uvedeno, za jakou dobu, v jaké výši a kdy bude poukázán doplatek důchodu za dobu od přiznání výplaty do dne bezprostředně předcházejícího dni zahájení pravidelné měsíční výplaty, a od kdy bude zařízena pravidelná měsíční výplata (hotovostní nebo na účet – podle přání žadatele).

Od 1. ledna 2010 již není podmínkou pro přiznání výplaty důchodu jakýkoliv pracovněprávní úkon, pokud jde o všechny druhy důchodů, s výjimkou jediného typu, a to tzv. předčasného starobního důchodu (a i v jeho případě jen do dosažení důchodového věku). Znamená to, že jen pro přiznání důchodu (právě jen s touto jedinou výjimkou) není třeba pracovní poměr či jiný druh pracovního zapojení končit, měnit apod.

Povinnosti zaměstnavatele

K žádosti o důchod zaměstnavatel nic nepřipravuje, protože ji nesepisuje zaměstnavatel, nýbrž OSSZ.

Zaměstnavatel (tj. zpravidla mzdová účetní) však je povinen do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu OSSZ sepisující žádost o důchod, sdělit písemně této správě, zda

a) provádí z příjmu žadatele o důchod srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkurz u nebo dohody o srážkách z důchodu uzavřené podle občanského zákoníku, označení toho, kdo toto rozhodnutí vydal, a číslo jednací tohoto