Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vypovězení plné moci

19.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.33
Vypovězení plné moci

JUDr. Věra Bognárová

 

Vzor

Vypovězení plné moci

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený ………………………………………

a

Zaměstnanec …………………………… (jméno a příjmení), narozen dne ………………… číslo OP ………………….. trvale bytem ………………….…

Věc:

Vypovězení plné moci k jednání v pracovněprávním sporu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem jméno, příjmení ……….. bydliště ………………..

Vážení,

 

dne ………. jsem Vám předložil plnou moc ze dne …………….., kterou mi k zastupování v pracovněprávním sporu, který vznikl mezi Vámi a zaměstnancem …………… ohledně…………………………., udělil Váš zaměstnanec ………………..

Tímto Vám oznamuji, že jsem zaměstnanci (jméno, příjmení) ……………….. plnou moc, kterou mi dne ……….. udělil, vypověděl. Nadále tak nejsem jeho zmocněncem.

 

V ..................... dne ...................

.........................................

podpis zmocněnce

Právní úprava:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  • § 436 až § 449 NOZ

Komentář:

Zastoupení není upraveno zákoníkem práce, a proto se i na zastoupení v pracovněprávních vztazích na základě § 4 ZP použije občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb. Společná úprava pro všechny formy zastoupení je obsažena v § 436 až § 440 NOZ, smluvní zastoupení, které je v pracovněprávních vztazích nejčastější, je upraveno v § 441 až § 449 NOZ.

Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec. Ten, kdo plnou moc uděluje, se označuje jako zmocnitel. Zastoupení na základě smluvního ujednání je dohodou, kterou si dvě strany sjednávají pravidla, za kterých k zastoupení dojde. Pro plnou moc je nejvýznamnější vymezení rozsahu zástupčího oprávnění. Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Plnou mocí se prokazuje zmocněnec vůči ostatním osobám a prokazuje jim, že může určité právní jednání učinit. Plná moc slouží také jako důkaz o tom, že mezi zmocněncem a zmocnitelem došlo k dohodě o zastoupení. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, musí mít plná moc písemnou formu. Z této úpravy plyne, že plná moc pro jednotlivé právní jednání může být i ústní. Pro pracovněprávní vztahy by však i při zastoupení při jednotlivém právním jednání měla být plná moc činěna vždy písemně. Zákoník práce v některých případech vyžaduje výslovně písemnou plnou moc, např. při převzetí mzdy či platu, a to i za jediný kalendářní měsíc, a plná moc udělená ústně proto zaměstnavatele k ničemu nezavazuje.

Zmocnění zanikne především vykonáním právního jednání, na které bylo zastoupení omezeno. To platí např.