dnes je 23.3.2019
Input:

Volby z pohledu zdravotního pojištění

12.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.22.02
Volby z pohledu zdravotního pojištění

Ing. Antonín Daněk

Fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti dle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”), se pro účely zdravotního pojištění považuje za zaměstnance. Volebním orgánem jsou mimo jiné i okrskové volební komise, jejichž členové mají za výkon této funkce nárok na odměnu. Tyto odměny jsou posuzovány jako funkční požitky podle § 6 odst. 10 písm. b) ZDP.

ZÁKONNÁ VÝJIMKA

Zaměstnavatel je povinen platit pojistné na zdravotní pojištění tehdy, jsou-li zaměstnanci zúčtovány příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 ZDP, a dále v případě, kdy zúčtovaný příjem svojí výší povinnost placení pojistného zakládá. Ve vazbě na účast na zdravotním pojištění jsou aktuálně u vybraných skupin zaměstnanců rozhodnými částkami „započitatelného příjmu” hodnoty 2 500 Kč, resp. 10 000 Kč. Ty se bezprostředně dotýkají osob vyjmenovaných v bodech 3. – 6 ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZP”), kdy se jedná především o osoby pracující na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.

ODMĚNY ČLENŮ VOLEBNÍCH KOMISÍ

Pro posuzování odměn členů volebních komisí je ve zdravotním pojištění zásadním ustanovení bodu 7 § 5 písm. a) ZVZP. Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění nepovažují členové okrskových volebních komisí při volbách do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev územních samosprávných celků a členové okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny a při volbě prezidenta republiky. Protože nejsou osoby s těmito příjmy z pohledu zdravotního pojištění považovány za zaměstnance, nepodléhají odměny členů volebních komisí odvodu pojistného na zdravotní pojištění. Přitom nerozhoduje výše odměny, jakož není ani stanovena žádná hranice, do-od které by se pojistné odvádělo či nikoliv.

To znamená, že při všech volbách, které se v České republice konají, nepodléhají příjmy (odměny) členů volebních komisí povinnosti placení pojistného na zdravotní pojištění s odkazem na již zmíněné ustanovení bodu 7 § 5 písm. a) ZVZP. Příslušné úřady tak nepřihlašují tyto osoby u zdravotních pojišťoven jako zaměstnance.

PLNĚNÍ OZNAMOVACÍ POVINNOSTI

Pokud starosta, místostarosta, členové zastupitelstva, příp. členové výborů nebo komise pobírají za svou činnost příjem zdaňovaný podle § 6 ZDP, jsou pro účely zdravotního pojištění považováni za zaměstnance a je třeba splnit vůči příslušné zdravotní pojišťovně oznamovací povinnost a platit pojistné. Vznik a zánik zaměstnání je stanoven v §  8 odst. 2 ZVZP a je odlišný pro uvolněné funkcionáře (písm. f) a neuvolněné funkcionáře (písm. i).

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je dnem skončení zaměstnání u neuvolněných zastupitelů den skončení výkonu funkce a u uvolněných je to den, od něhož jim nenáleží odměna za výkon funkce. V  obou případech jde o den, ve kterém zaniká mandát členů zastupitelstva, a tím je první den konání nových voleb. Dnem skončení zaměstnání členů zastupitelstva je tedy první den voleb.

Jiná situace může nastat u starosty, plní-li úkoly i po uplynutí volebního období (a to až do dne konání ustavujícího