Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující vstup třetích osob do firmy včetně pracovníků kontrolních orgánů

16.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.17
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující vstup třetích osob do firmy včetně pracovníků kontrolních orgánů

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Vnitřní předpis zaměstnavatele

upravující vstup třetích osob do firmy včetně pracovníků kontrolních orgánů

Zaměstnavatel ………….. ………………………………. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený …………..

K zajištění jednotného postupu při vstupu třetích osob k zaměstnavateli vydávám tento

vnitřní předpis

o postupu při vstupu třetích osob k zaměstnavateli

 1. Úprava vstupu třetích osob do objektu zaměstnavatele je součástí fyzické ostrahy objektu zaměstnavatele, jejímž cílem je mimo jiné zabránit vniknutí a vstupu nepovolaných osob do střeženého areálu a předcházet páchání přestupků, trestné činnosti nebo jiného protiprávního jednání.
 2. Vstup zaměstnanců zaměstnavatele je upraven samostatným vnitřním předpisem a tento předpis se na ně nevztahuje.
 3. Objektem zaměstnavatele je areál, v němž je umístěna provozní budova a tovární haly včetně spojovacích cest a parku. Objekt zaměstnavatele pro tento účel je vymezen oplocením areálu.
 4. Vstup do objektu zaměstnavatele osobám odlišným od zaměstnanců a statutárních orgánů zaměstnavatele (dále jen „návštěvy”) je možný výhradně ……………….. (např. branou A).
 5. Návštěvy jsou povinny se při vstupu do objektu zaměstnavatele zaregistrovat na recepci předložením identifikačního dokladu, prokazatelně se seznámit s návštěvním řádem zaměstnavatele a uvést, které osoby u zaměstnavatele navštíví.
 6. Vstup třetích osob do objektu zaměstnavatele a jejich pohyb je povolen pouze osobám, které doloží, případně prokáží důvod návštěvy. Třetím osobám je vstup povolen výhradně s doprovodem.
 7. Návštěvy mohou vstoupit do objektu zaměstnavatele pouze za pracovním účelem. Soukromé návštěvy zaměstnanců v objektu zaměstnavatele nejsou povoleny. K návštěvě za jiným než pracovním účelem je vymezena hovorna v recepci. Zaměstnanci recepce jsou však povinni zaregistrovat i tyto osoby.
 8. Recepční (příp. pracovník ostrahy) zapíše návštěvu do knihy návštěv a vydá návštěvě návštěvnickou ID kartu a návštěva podepíše seznámení s návštěvním řádem (zahrnuje BOZP a souhlas se zpracováním osobních údajů).
 9. Do knihy návštěv se zapisuje čitelně jméno návštěvy, datum a hodina vstupu a odchodu návštěvy, číslo návštěvnické ID karty a podpis návštěvy s potvrzením o seznámení podle bodu 8.
 10. Recepční telefonicky informuje o návštěvě navštěvovanou osobu; je-li osob více, recepční uvědomí první z navštívených osob.
 11. První navštívená osoba je zapsána do identifikačního systému jako „Cíl návštěvy” a odpovídá za bezpečnost návštěvy po celou dobu jejího pobytu v objektu zaměstnavatele.
 12. Návštěvy si vyzvedávají na recepci navštívení zaměstnanci.
 13. Návštěvy se pohybují v objektu zaměstnavatele pouze s doprovodem, jsou povinny nosit na viditelném místě přidělenou ID kartu a respektovat pokyny uvedené v návštěvním řádu zaměstnavatele.
 14. Při odchodu od zaměstnavatele je návštěva povinna vrátit ID kartu.
 15. Návštěvy mohou s doprovodem navštívit všechna pracoviště zaměstnavatele s výjimkou těchto: …………………………………………………………………………………………………………………
 16. Oprávněnost vstupu do objektu zaměstnavatele kontrolují zaměstnanci ostrahy, kteří k tomu využívají technických prostředků, např. bezpečnostní rám či ruční detektor kovů.
 17. Návštěva je povinna se podrobit kontrole bezpečnostním rámem za účelem, zda nevnášejí do střeženého objektu zbraně, nože nebo jiné nebezpečné předměty.
 18. Při registraci a kontrole návštěv musí být dodržena ochrana osobnosti podle § 81 NOZ. Podle § 81 NOZ požívají ochrany práva osobnosti, zejména na život a důstojnost člověka, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.
 19. Zaměstnanci záchranných a ozbrojených složek, kteří provádějí neodkladný zásah, mají volný vstup do objektu zaměstnavatele.
 20. Pravidla vstupu do objektu se vztahují i na pracovníky kontrolních orgánů, např. zaměstnance inspektorátu práce, ČSSZ, veřejných zdravotních pojišťoven, finančních úřadů apod. Tyto návštěvy se musí prokázat oprávněním ke kontrole, vstup do objektu zaměstnavatele jim však nesmí být odepřen. V ostatním se postupuje podle stanovených pravidel.
 21. Zjistí-li recepční nebo ostraha při vstupu návštěvy nebo v průběhu registrace či kontroly na vstupním rámu jakýkoliv nestandardní postup, neprodleně to oznámí …..………(uvést příslušného odpovědného vedoucího zaměstnance).
 22. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupen na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem ……......................

…………………………………………..

razítko