Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při uzavírání dohod o odpovědnosti

24.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.4
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při uzavírání dohod o odpovědnosti

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Vnitřní předpis zaměstnavatele

upravující postup při uzavírání dohod o odpovědnosti

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ………………………………

vydává tento

vnitřní předpis upravující postup při uzavírání dohod o odpovědnosti.

Tento vnitřní předpis upravuje práce, při nichž jsou zaměstnancům svěřovány hodnoty k vyúčtování, postup při uzavírání dohod o odpovědnosti a zajišťování inventarizace.

Vnitřní předpis se vztahuje na výkon práce v základních pracovněprávních vztazích, tj. v pracovním poměru a v právních vztazích vzniklých na základě dohody o provedení práce a pracovní činnosti.

Práce, při kterých jsou zaměstnanci svěřovány hodnoty k vyúčtování, jsou………………………. (např.: pokladní, skladník, řidič, obchodní zástupce, asistentka ředitele, prodavač a další….).

Pro výkon těchto prací se jako požadavek stanoví sjednání dohody o odpovědnosti podle § 252 ZP.

Je-li zaměstnanec přijímám do pracovněprávního vztahu na výkon práce uvedený v bodě 3, je nutné dohodu o odpovědnosti sjednat současně se sjednáním pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti. Dochází-li v průběhu trvání pracovněprávního vztahu ke změně v druhu sjednané práce a zaměstnanci budou svěřovány hodnoty k vyúčtování, je nutné dohodu o odpovědnosti sjednat současně při sjednání dohody o změně pracovněprávního vztahu. Nebude-li zaměstnanec ochoten dohodu o odpovědnosti sjednat, ke sjednání nebo změně pracovněprávního vztahu nedojde.

Za splnění této povinnosti odpovídá………………… (uvést oprávněného zaměstnance zaměstnavatele).

Dohoda o odpovědnosti smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku. Do dosažení tohoto věku nesmí být zaměstnancům mladším 18 let svěřovány hodnoty k vyúčtování.

Za splnění této povinnosti odpovídá…….. (uvést oprávněného zaměstnance zaměstnavatele).

Na pracovištích, kde pracuje více zaměstnanců s přístupem ke stejným hodnotám, se sjednává dohoda o odpovědnosti se všemi zaměstnanci (společně zavázaní zaměstnanci). Při sjednání dohod o odpovědnosti se postupuje podle bodu 4.

Předmětem dohody o odpovědnosti jsou hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu a s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. Jedná se peníze, zboží, a to jak určené k prodeji v obchodě, včetně velkoobchodního prodeje, nebo ve skladu, ale také při přepravě (dovozu), zásoby materiálu, ochranných pracovních prostředků, apod., ceniny, známky, kolky, vratné obaly, přepravky, vstupenky, jízdní lístky, bloky na pohonné hmoty apod.

Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli nahradit schodek na hodnotách, které mu byly svěřeny při podpisu dohody o odpovědnosti, jakož i za všechny hodnoty, které převezme v budoucnosti. Zaměstnanec je povinen učinit vše potřebné k zabránění schodku na svěřených hodnotách, vést a předkládat potřebné doklady a výkazy osobě určené v dohodě odpovědnosti.

Zaměstnavatel je povinen vytvořit zaměstnanci podmínky potřebné k zajištění ochrany svěřených hodnot. Za splnění této povinnosti odpovídá…….. (uvést oprávněného zaměstnance zaměstnavatele).

Inventarizace musí být provedena:

 • při uzavření dohody o odpovědnosti,

 • při zániku dohody o odpovědnosti,

 • při převedení zaměstnance na jinou práci, nebo na jiné pracoviště,

 • při výkonu jiné práce,

 • při přeložení,

 • při skončení pracovního poměru.

Za splnění této povinnosti odpovídá……..,……….. (uvést oprávněného zaměstnance zaměstnavatele).

Při společné odpovědnosti musí být inventarizace provedena :

 • při uzavření dohod o odpovědnosti za svěřené hodnoty se všemi společně zavázanými zaměstnanci - při zániku závazku ze všech těchto dohod,

 • při výkonu jiné práce,

 • při převedení na jinou práci nebo na jiné pracoviště nebo přeložení všech společně zavázaných zaměstnanců,

 • při změně na pracovním místě vedoucího zaměstnance nebo jeho zástupce,

 • na žádost kteréhokoliv ze společně zavázaných zaměstnanců při změně v jejich kolektivu, popřípadě při odstoupení některého z nich od dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty. Za splnění této povinnosti odpovídá…………… (uvést oprávněného zaměstnance zaměstnavatele).

Při vzniku schodku na svěřených hodnotách zjistí ……………….. (uvést oprávněného zaměstnance zaměstnavatele), kdo za škodu odpovídá a zda jsou splněny předpoklady odpovědnosti zaměstnance za škodu. Současně se stavoví výše škody, kterou je odpovědný zaměstnanec povinen uhradit.

Výši požadované náhrady škody je zaměstnavatel se zaměstnancem povinen projednat a písemně

mu ji oznámit zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že je zaměstnanec povinen ji nahradit. Za splnění této povinnosti odpovídá……………. (uvést oprávněného zaměstnance zaměstnavatele).

Výši požadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu její náhrady, s výjimkou náhrady nepřesahující 1 000 Kč, je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací. Za splnění této povinnosti odpovídá……………… (uvést oprávněného zaměstnance zaměstnavatele).

Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem: ……......................

…………………………………………..

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zaměstnance

Komentář:

Zákoník práce rozlišuje povinnost zaměstnance nahradit škodu, která je způsobena při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na majetku zaměstnavatele tak, že je rozlišena tzv. zvláštní odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem a tzv. obecná odpovědnost. Rozdíl mezi zvláštní odpovědnosti a odpovědností obecnou spočívá v různých předpokladech pro vznik odpovědnostního vztahu. Předpokladem odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách je uzavřená dohoda o odpovědnosti. Zvláštní odpovědnost se na straně zaměstnance projevuje zpravidla i neomezeným rozsahem náhrady škody. Teprve pro případ, že nejsou dány předpoklady pro uplatnění zvláštní odpovědnosti, uplatní se pro škodní případ odpovědnost obecná podle ustanovení § 250 ZP a násl. Zaměstnavatel musí pro uplatnění příslušné odpovědnosti nejprve posoudit, z jakého důvodu škoda vznikla, a pokud se jedná o škodu zvláštní, uplatňuje jí přednostně. Obecná odpovědnost se použije pro případ, že se nejedná o žádnou zvláštní odpovědnost

Zákoník práce upravuje pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli tři druhy zvláštní odpovědnosti, a to odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody upravenou v § 251 ZP, dále odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat v § 252 ZP, a odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů v § 255 ZP.

Předpoklady pro odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách jsou tři. Prvým je platně uzavřená dohoda o odpovědnosti na způsobilý předmět, druhým předpokladem je vznik škody ve formě schodku na svěřených hodnotách a třetím je zavinění zaměstnance, které se předpokládá (tedy nemusí se dokazovat). Podmínkou uzavření platné dohody o odpovědnosti je, aby mezi účastníky byl pracovněprávní vztah. Dohodu je možné uzavřít ve všech třech pracovněprávních vztazích, které zákoník práce upravuje, tzn., je možné ji sjednávat i při sjednání dohody o provedení práce i dohody o pracovní činnosti. Podstatným obsahem dohody o odpovědnosti je závazek zaměstnance, že přebírá odpovědnost za svěřené hotovosti, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které je povinen vyúčtovat. Pokud tyto hodnoty nevyúčtuje, odpovídá za vzniklý schodek. V dohodě tak musí být vymezeny hodnoty, za které zaměstnanec přebírá odpovědnost, podmínkou platnosti dohody však není provedení inventarizace hodnot, za které má zaměstnanec zodpovídat. Pro zaměstnavatele však neprovedení inventarizace znamená, že musí jinými důkazními prostředky doložit stav hodnot, za které zaměstnanec převzal odpovědnost, a také tu skutečnost, že ke schodku došlo.

Předmětem dohody o odpovědnosti jsou hodnoty, příkladmo uvedené v ustanovení § 252 odst. 1 ZP, jako je hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné. Podstatnou vlastností všech těchto hodnot je to, že zaměstnanec je povinen tyto hodnoty vyúčtovat. Jedná se tedy o hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu a s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. Nejde-li o takové hodnoty, nemohou být předmětem dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty (což je například inventář kanceláře, stolní počítač, motorové vozidlo zaměstnavatele). Způsobilým předmětem dohody o odpovědnosti jsou