dnes je 3.3.2021

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při krácení dovolené

22.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.5
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při krácení dovolené

JUDr. Věra Bognárová

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při krácení dovolené

Zaměstnavatel …………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený …………

vydává tento vnitřní předpis

upravující postup při krácení dovolené.

 1. Tento předpis stanoví postup zaměstnavatele při krácení dovolené podle § 223 ZP.
 2. Dovolená za kalendářní rok se krátí za doby zameškané v období od 1. 1. do 31. 12. konkrétního kalendářního roku, za který se dovolená poskytuje. Ke krácení dovolené dochází za podmínky, že zaměstnanci právo na dovolenou za kalendářní rok vzniklo.
 3. Dovolená podle § 212 ZP se krátí pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce. Zameškané doby se sečítají v celém kalendářním roce bez ohledu na důvod jejich zameškání. Za výkon práce se považují kromě výkonu práce i doby uvedené v § 348 ZP s výjimkami upravenými v § 216 odst. 2 ZP. Za dobu výkonu práce se pro účely dovolené považují výhradně důležité osobní překážky v práci, které jsou uvedeny v příloze k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., dočasná pracovní neschopnost, která vznikne v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a mateřská dovolená (také rodičovská dovolená muže v tomto rozsahu). Dočasná pracovní neschopnost z obecných důvodů, ošetřování nemocného člena rodiny, karanténa, rodičovská dovolená ženy a u muže rodičovská dovolená v rozsahu jejího čerpání u matky, jsou doby zameškané.
 4. Dovolená se krátí za dobu zameškanou před čerpáním dovolené i po jejím vyčerpání s výjimkou dovolené vyčerpané před nástupem rodičovské dovolené v rozsahu rodičovské dovolené matky dítěte (§ 196 ZP), kterou nelze z důvodu později zameškané doby krátit (§ 217 odst. 5 ZP).
 5. Zaměstnanci, který zameškal práci pro výkon trestu odnětí svobody, se za každých 21 takto zameškaných pracovních dnů krátí dovolená za kalendářní rok o 1/12. Stejně se krátí dovolená pro vazbu, došlo-li k pravomocnému odsouzení zaměstnance nebo byl-li zaměstnanec obžaloby zproštěn, popř. bylo-li proti němu trestní stíhání zastaveno jenom proto, že není za spáchaný trestný čin trestně odpovědný nebo že mu byla udělena milost, anebo že trestný čin byl amnestován.
 6. Zaměstnavatel může krátit zaměstnanci dovolenou za kalendářní rok (její poměrnou část), dovolenou za odpracované dny a dodatkovou dovolenou za neomluveně zameškanou směnu (pracovní den). Neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se pro toto krácení dovolené sečítají. O neomluveném zameškání zaměstnavatel podle § 348 odst. 3 ZP rozhoduje po pojednání s odborovou organizací. Za předložení rozhodnutí k projednání odborové organizaci odpovídá ………..( vedoucí personálního odboru). Za neomluveně zameškanou směnu se dovolená krátí o jeden až tři dny za každou zameškanou směnu.
 7. O krácení dovolené a jeho rozsahu za neomluveně zameškanou směnu rozhoduje ………… (vedoucí personálního odboru) na návrh vedoucího zaměstnance nadřízeného zaměstnanci, který pracovní směnu zameškal.
 8. Při krácení dovolené pro zameškanou dobu podle bodu 3 tohoto vnitřního předpisu nebo pro neomluveně zameškanou dobu podle bodu 6 tohoto vnitřního předpisu musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce dvou týdnů. Tato povinnost se nevztahuje na poměrnou část dovolené a při krácení dovolené podle bodu 5. tohoto vnitřního předpisu.
 9. Za krácení dovolené podle tohoto předpisu odpovídá …………… ( vedoucí personálního odboru).
 10. Jestliže došlo ke krácení dovolené, je zaměstnanec povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za zkrácenou část dovolené. Není-li povinnost splněna dobrovolně, má zaměstnavatel právo provést i bez souhlasu zaměstnance srážku z příjmů z pracovněprávního vztahu podle § 147 odst. 1 písm. e) ZP. Za vrácení vyplacené náhrady mzdy odpovídá …………. ( vedoucí personálního odboru).
 11. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.
 12. Tento předpis nabývá účinnosti dnem: ………………..

……..……………………………………….

razítko zaměstnavatele a podpis

oprávněného zástupce

Komentář:

V případech a v rozsahu uvedeném v § 223 ZP je zaměstnavatel oprávněn dovolenou zkrátit a zaměstnanec tím právo na zkrácenou dovolenou ztrácí. Ke krácení dovolené tak dochází pouze za podmínky, že zaměstnanci právo na dovolenou za kalendářní rok vzniklo.

Dovolená za kalendářní rok se krátí za doby zameškané v období od 1. 1. do 31. 12. konkrétního kalendářního roku, za který se dovolená poskytuje. Dovolená se krátí pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce. Jednotlivé zameškané doby se

Nahrávám...
Nahrávám...