dnes je 2.6.2020

Input:

Upozornění na ukončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou

3.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.26
Upozornění na ukončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Zaměstnavatel (název a sídlo, IČ): ………………………………………………

zastoupený (jméno a příjmení): …………………………………………………...

(dále jen „zaměstnavatel”)

Zaměstnanec

jméno, příjmení: …………………………………………………………………..

bydliště: ……………………………………………………………………………

datum narození: ……………………………………………………………………

číslo o. p.: ………………………………………………………………………….

(dále jen „zaměstnanec”)

Upozornění na ukončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou

Vážená paní, vážený pane,

dne 1. září 2014 byl s Vámi sjednán pracovní poměr na dobu určitou do 31. května 2015 (nebo na dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti p. Ing. Evy Novákové nebo po dobu mateřské dovolené p. Ing. Evy Novákové nebo na dobu konání personálního auditu pro účely získání grantu, na dobu otevření zimního stadionu v sezóně 2014 - 2015 atd.).

Vzhledem k tomu, že uplyne sjednaná doba trvání pracovního poměru (jmenovaná ukončí dočasnou pracovní neschopnost a nastoupí do zaměstnání dne 1. června 2015 nebo jmenovaná ukončí čerpání mateřské dovolené a nastoupí do zaměstnání dne 1. června 2015 nebo dne 31. května 2015 skončí výkon sjednané práce), Váš pracovní poměr sjednaný na dobu určitou, bude ukončen uplynutím sjednané doby. Dne 31. května 2015 se dostavte na personální oddělení

k vyřízení formalit souvisejících s ukončením pracovního poměru.

V …………………… dne ……………

….………………………………………….

podpis oprávněného zaměstnance

zaměstnavatele a razítko zaměstnavatele

Zaměstnanec převzal dne: ………………..

Právní úprava:

§ 39, § 48 odst. 2, § 65 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Komentář:

Zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít pracovní poměr na určitou dobu. V pracovní smlouvě je nutné vymezit dobu, na kterou se pracovní poměr sjednává. Doba určitá může být uvedena konkrétním kalendářním datem, vymezenu dobou (dnů, týdnů, měsíců nebo roků), ale také může být vymezena konáním určitých prací nebo jinou skutečností, např. zástupem za dočasně nepřítomného zaměstnance, např. po dobu mateřské dovolené zaměstnankyně nebo po dobu rodičovské dovolené zaměstnankyně nebo zaměstnance nebo na dobu dočasné pracovní neschopnosti.

Pracovní poměr na dobu určitou vymezený konáním určitých prací je sjednáván zpravidla pro sezónní nebo kampaňové práce (sklizeň, obsluha koupališť apod.). V těchto případech má zaměstnavatel za povinnost upozornit zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň tři dny předem. Nesplnění této upozorňovací povinnosti neovlivní skončení tohoto pracovního poměru faktickým dokončením sjednaných prací nebo ukončením sezóny. Dokončením sjednaných prací tento pracovní poměr skončí, i když není splněna podmínka včasného oznámení předem.

Pracovní poměr sjednaný na určitou dobu končí podle § 48 odst. 2 ZP uplynutím této doby. Je-li pracovní poměr sjednán po konkrétní kalendářní dobu, skončí sjednaným dnem. Pracovní poměr sjednaný po dobu výkonu konkrétních prací skončí jejich vykonáním. Pracovní poměr sjednaný po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti konkrétního zaměstnance skončí posledním dnem trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti. Ke skončení pracovního poměru již není nutné žádné další právní jednání, doba skončení pracovního poměru je oběma stranám známa již při sjednání pracovního poměru. Ačkoliv to zákoník práce s výjimkou sjednání pracovního poměru na dobu konání určitých prací nevyžaduje, je vhodné zaměstnance na ukončení pracovního poměru přiloženým vzorem předem písemně upozornit. Potřebné je to zejména v případě, kdy doba skončení pracovního poměru závisí na sjednané skutečnosti (ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené, pracovní neschopnosti atd.). Nepředání upozornění nezpůsobí, že by pracovní poměr uplynutím sjednané doby neskončil, je tím však sděleno zaměstnanci stanovisko zaměstnavatele, že neuvažuje o prodloužení pracovního poměru na dobu určitou a nemá ani zájem o další zaměstnávání např. změnou pracovního poměru na dobu neurčitou.

Pracovní poměr na dobu určitou může skončit také ostatními způsoby uvedenými v § 48 odst. 1, 3 a 4 ZP. Skutečnost, že se jedná o pracovní poměr sjednaný na dobu určitou, se přitom při využití jiných způsobů ukončení pracovního poměru nijak neprojeví. Pracovní poměr lze ukončit dohodou, zaměstnanec může sám dát výpověď, není ani vyloučeno skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele okamžitým zrušením nebo výpovědí, pokud zaměstnanec např. porušuje povinnosti vyplývající mu z pracovního poměru.

V případě skončení sjednaného pracovního poměru uplynutím doby neplatí ochranné doby upravené v § 53 ZP, protože ty se vztahují výhradně na skončení pracovního poměru výpovědí zaměstnavatele. Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou skončí, i když některá z ochranných dob v den skončení pracovního poměru existuje (např. pracovní neschopnost nebo těhotenství).

Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními