dnes je 20.1.2019
Input:

Upozornění na ukončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou

3.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.26
Upozornění na ukončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Zaměstnavatel (název a sídlo, IČ): ………………………………………………

zastoupený (jméno a příjmení): …………………………………………………...

(dále jen „zaměstnavatel”)

Zaměstnanec

jméno, příjmení: …………………………………………………………………..

bydliště: ……………………………………………………………………………

datum narození: ……………………………………………………………………

číslo o. p.: ………………………………………………………………………….

(dále jen „zaměstnanec”)

Upozornění na ukončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou

Vážená paní, vážený pane,

dne 1. září 2014 byl s Vámi sjednán pracovní poměr na dobu určitou do 31. května 2015 (nebo na dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti p. Ing. Evy Novákové nebo po dobu mateřské dovolené p. Ing. Evy Novákové nebo na dobu konání personálního auditu pro účely získání grantu, na dobu otevření zimního stadionu v sezóně 2014 - 2015 atd.).

Vzhledem k tomu, že uplyne sjednaná doba trvání pracovního poměru (jmenovaná ukončí dočasnou pracovní neschopnost a nastoupí do zaměstnání dne 1. června 2015 nebo jmenovaná ukončí čerpání mateřské dovolené a nastoupí do zaměstnání dne 1. června 2015 nebo dne 31. května 2015 skončí výkon sjednané práce), Váš pracovní poměr sjednaný na dobu určitou, bude ukončen uplynutím sjednané doby. Dne 31. května 2015 se dostavte na personální oddělení

k vyřízení formalit souvisejících s ukončením pracovního poměru.

V …………………… dne ……………

….………………………………………….

podpis oprávněného zaměstnance

zaměstnavatele a razítko zaměstnavatele

Zaměstnanec převzal dne: ………………..

Právní úprava:

§ 39, § 48 odst. 2, § 65 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Komentář:

Zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít pracovní poměr na určitou dobu. V pracovní smlouvě je nutné vymezit dobu, na kterou se pracovní poměr sjednává. Doba určitá může být uvedena konkrétním kalendářním datem, vymezenu dobou (dnů, týdnů, měsíců nebo roků), ale také může být vymezena konáním určitých prací nebo jinou skutečností, např. zástupem za dočasně nepřítomného zaměstnance, např. po dobu mateřské dovolené zaměstnankyně nebo po dobu rodičovské dovolené zaměstnankyně nebo zaměstnance nebo na dobu dočasné pracovní neschopnosti.

Pracovní poměr na dobu určitou vymezený konáním určitých prací je sjednáván zpravidla pro sezónní nebo kampaňové práce (sklizeň, obsluha koupališť apod.). V těchto případech má zaměstnavatel za povinnost upozornit zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň tři dny předem. Nesplnění této upozorňovací povinnosti neovlivní skončení tohoto pracovního poměru faktickým dokončením sjednaných prací nebo ukončením sezóny. Dokončením sjednaných prací tento pracovní poměr skončí, i když není splněna podmínka včasného oznámení předem.

Pracovní poměr sjednaný na určitou dobu končí podle § 48 odst. 2 ZP uplynutím této doby. Je-li pracovní poměr sjednán po konkrétní kalendářní dobu, skončí sjednaným dnem. Pracovní poměr sjednaný po dobu výkonu konkrétních prací skončí jejich vykonáním. Pracovní poměr sjednaný po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti konkrétního zaměstnance skončí posledním dnem trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti. Ke skončení pracovního poměru již není nutné žádné další právní jednání, doba skončení pracovního poměru je oběma stranám známa již při sjednání pracovního poměru. Ačkoliv to zákoník práce s výjimkou sjednání pracovního poměru na dobu konání určitých prací nevyžaduje, je vhodné zaměstnance na ukončení pracovního poměru přiloženým vzorem předem písemně upozornit. Potřebné je to zejména v případě, kdy doba skončení pracovního poměru závisí na sjednané skutečnosti (ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené, pracovní neschopnosti atd.). Nepředání upozornění nezpůsobí, že by pracovní poměr uplynutím sjednané doby neskončil, je tím však sděleno zaměstnanci stanovisko zaměstnavatele, že neuvažuje o prodloužení pracovního poměru na dobu určitou a nemá ani zájem o další zaměstnávání např. změnou pracovního poměru na dobu neurčitou.

Pracovní poměr na dobu určitou může skončit také ostatními způsoby uvedenými v § 48 odst. 1, 3 a 4 ZP. Skutečnost, že se jedná o pracovní poměr sjednaný na dobu určitou, se přitom při využití jiných způsobů ukončení pracovního poměru nijak neprojeví. Pracovní poměr lze ukončit dohodou, zaměstnanec může sám dát výpověď, není ani vyloučeno skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele okamžitým zrušením nebo výpovědí, pokud zaměstnanec např. porušuje povinnosti vyplývající mu z pracovního poměru.

V případě skončení sjednaného pracovního poměru uplynutím doby neplatí ochranné doby upravené v § 53 ZP, protože ty se vztahují výhradně na skončení pracovního poměru výpovědí zaměstnavatele. Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou skončí, i když některá z ochranných dob v den skončení pracovního poměru existuje (např. pracovní neschopnost nebo těhotenství).

Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz