Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Srážky ze mzdy

30.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10 Srážky ze mzdy

Ing. Olga Krchovová

Pojetí čisté mzdy při provádění srážek ze mzdy

Zásadní změnu v pojetí čisté mzdy při provádění srážek ze mzdy přinesl judikát Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 852/2011-A-10 ze dne 11. 5. 2012 týkající se čisté mzdy pro účely srážek ze mzdy, který uvádí, že daňový bonus není součástí zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti a je zvláštním plněním poskytovaným poplatníkovi státem a provádění srážek ze mzdy neovlivňuje.

Nový postup pro postižení daňového bonusu se objevuje v souvislosti s judikátem VSPH č. 241/2013 ze dne 18. 3. 2013.

Poplatník daně z příjmů fyzických osob má podle ustanovení § 35c ZDP nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti. Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než jeho daňová povinnost, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Daňový bonus nelze dle rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č. j. 3 VSOL 852/2011 ze dne 11. 5. 2012 započítávat do čisté mzdy povinného pro účely srážek ze mzdy povinného. Avšak s ohledem na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 3. 2013 č. j. 1 VSPH 241/2013 jej lze postihnout jako jinou peněžitou pohledávku ve smyslu ustanovení § 312 a násl. OSŘ ve spojení s ustanovením § 52 zákona č. 120/2001 Sb. (exekučního řádu).

Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí judikoval, že daňový bonus není dávkou určenou k výživě dítěte, ale je pouze nástrojem daňové optimalizace. Jelikož daňový bonus je příjmem povinného a zároveň se nejedná o plnění, které by bylo uvedeno v § 299 OSŘ a jež by bylo vyloučeno z exekučního postihu, je daňový bonus postihován jako jiná peněžitá pohledávka povinného za jeho zaměstnavatelem. Daňový bonus se ve prospěch takové exekuce srazí celý.

Vzhledem ke skutečnosti, že na provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky se nevztahují ustanovení o nezabavitelné částce, srazí se daňový bonus na základě exekučního příkazu k provedení exekuce dle § 312 OSŘ přikázáním jiné peněžité pohledávky celý. Na exekuční příkaz dle § 312 OSŘ přikázáním jiné peněžité pohledávky se nevztahuje pořadí, které získaly jednotlivé pohledávky při srážkách ze mzdy dle ustanovení § 276 až 302 OSŘ. Bude-li tedy plátci mzdy doručena exekuce na daňový bonus dle § 312 OSŘ, bude srážka daňového bonusu provedena podle tohoto exekučního příkazu neprodleně. Pokud však soudní exekutor této možnosti nevyužije, provádí se exekuční srážka z čisté mzdy snížené o daňový bonus.

Dále je nutné upozornit na to, že exekuční srážky mají své pořadí a stejně tomu je i u exekucí dle § 312 OSŘ přikázáním jiné peněžité pohledávky. Pokud zaměstnání končí, je nutné v zápočtovém listě v případě obou druhů exekucí tuto skutečnost vyznačit, tedy uvést samostatné pořadí exekucí na mzdu a samostatné pořadí exekucí dle § 312 OSŘ.

Daňový bonus je zapotřebí odlišit od přeplatku na dani z ročního zúčtování záloh, který je považován za jiný příjem povinného (viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č. j. 1 VSPH 241/2013-B-50) a je tedy nutné s přeplatkem zálohy daně z ročního zúčtování nakládat jako se mzdou, neboť soud dospěl k závěru, že kladný rozdíl poskytnutých záloh na daň z příjmu a skutečné částky daně z příjmu lze srážet v rámci exekuce, a tedy i v rámci oddlužení.

V rámci ročního zúčtování (RZ) však mohou nastat 3 varianty, které ovlivní postup při exekuční srážce.

1. V rámci RZ se provádí jen roční zúčtování zálohy, protože zaměstnanec neměl po celé zdaňovací období daňové bonusy. Pak veškerý přeplatek je součástí čisté mzdy a exekucí nutně musí podléhat.

2. V rámci RZ se provádí:

  • roční zúčtování zálohy, například + 15 000 Kč,

  • roční zúčtování daňového bonusu + 3 000 Kč,

  • Kompenzace vzniklých rozdílů + 18 000 Kč.

  • Pro účely exekuce se nepřihlédne k daňovému bonusu a do čisté mzdy se započte jen roční zúčtování zálohy, tedy jen 15 000 Kč.

3. V rámci RZ se provádí:

  • roční zúčtování zálohy, například + 15 000 Kč,

  • roční zúčtování daňového bonusu –2 000 Kč,

  • Kompenzace vzniklých rozdílů + 13 000 Kč.

  • Pro účely exekuce se nepřihlédne k daňovému bonusu (–2 000 Kč) a do čisté mzdy se započte jen kompenzační rozdíl, tedy jen 13 000 Kč. Důvodem je