Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance - výkon soudních a úředních rozhodnutí, exekuce soudních exekutorů

30.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.2 Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance – výkon soudních a úředních rozhodnutí, exekuce soudních exekutorů

Ing. Olga Krchovová

Jedná se o provádění srážek přednostního a nepřednostního charakteru.

Přednostní pohledávky:

 • pohledávky výživného,

 • pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví,

 • pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy,

 • pohledávky daní a poplatků,

 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění,

 • pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,

 • pohledávky náhrady za příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,

 • pohledávky na dávkách státní sociální podpory,

 • pohledávky na dávkách podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci,

 • pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,

 • pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Ostatní pohledávky mají nepřednostní charakter.

Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec je rozvedený a má dvě děti. Soudem mu bylo do výchovy určeno jedno dítě, na druhé dítě však musí platit výživné. Výživné nařízené rozhodnutím soudu (jedná se o exekuci) platí sám, nikoliv prostřednictvím zaměstnavatele. Zaměstnavatel nyní obdržel rozhodnutí o úhradě nepřednostní pohledávky ve výši 72 500 Kč. Jak musí zaměstnavatel postupovat z hlediska výše nezabavitelné částky a jaká bude výše srážky na nepřednostní pohledávku v měsíci s čistým příjmem 17 356 Kč?

Z hlediska počtu vyživovaných osob je důležité ustanovení § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 595/2006 Sb. Na manžela povinného se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Na dítě, které manželé společně vyživují, se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.

Znamená to, že v uvedeném případě bude nezabavitelná částka rovna součtu nezabavitelné částky na povinného 6 225,33 Kč a nezabavitelné částky na jedno dítě, které s ním žije ve společné domácnosti, tj. ve výši 1 556,33 Kč. Nezabavitelná částka činí v  daném případě:

6 225,33 + 1 556,33 = 7 781,66, zaokr. 7 782 Kč.

Doplňujeme, že i kdyby s ním dítě ve společné domácnosti nežilo, je nutné dítě započítat do nezabavitelné částky proto, že ve prospěch tohoto dítěte není dosud nařízena exekuce na výživné.

Vzhledem k tomu, že bylo vydáno soudní rozhodnutí (exekuce) o placení výživného ve výši 2 000 Kč, měla by být tato povinnost (srážka) zajišťována zaměstnavatelem. Zaměstnavatel by se měl přihlásit neprodleně jako nový plátce a soud je povinen zaslat soudní rozhodnutí zaměstnavateli. Do doby, než obdrží soudní rozhodnutí, je plátce povinen srážku provádět a sražené částky deponovat. Je evidentní, že tato srážka má dřívější pořadí než nepřednostní pohledávka, která byla doručena později. Postup bude následující:

Čistá mzda 17 356 Kč 
Nezabavitelná částka  7 782 Kč  
Zbytek čisté mzdy po odpočtu nezabavitelných částek  9 574 Kč  
Výše čisté mzdy zabavitelná bez omezení  9 574 – 9 338 = 236 Kč  
Výpočet třetin – snížení na dělitelnost třemi  9 338 – 2 = 9 336 Kč  
Výše jednotlivých třetin  9 336 : 3 = 3 112 Kč  
Částka, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení  9 338 Kč  

Poznamenáváme, že zaměstnavateli vzniká povinnost provádět srážky výživného i v případě, je-li zaměstnancem předložena dohoda zaměstnance s druhým rodičem o úhradě výživného uzavřená do konce roku 2013. Jedná se o dohodu uzavřenou dle § 551 zákona č. 40/1964 Sb. S ohledem na přechodná ustanovení jak v zákoníku práce, tak v občanském zákoníku bude zaměstnavatel povinen i nadále takové dohody plně respektovat a provádění takové srážky se bude nadále řídit občanským soudním řádem. Dohody uzavřené mezi rodiči o úhradě výživného od roku 2014 již zaměstnavatel provádět nemusí, pokud nedal předem souhlas s uzavřením takové dohody nebo ji sám se zaměstnancem neuzavřel.

Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávku se srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny podle svého pořadí.

Pro přednostní pohledávku výživného, která má dřívější pořadí nežli nepřednostní pohledávka, máme k dispozici druhou třetinu ve výši: 3 112 Kč.

Ze druhé třetiny zbývá 3 112 – 2 000 = 1 112 Kč.

Jedná se však o zbytek z druhé  třetiny, který vyplatíme povinnému. Pro úhradu nepřednostní pohledávky použijeme celou první třetinu a zbytek mzdy zabavitelné bez omezení, tj. 3 112 + 236 = 3 348 Kč.

Další část nepřednostní pohledávky až do uhrazení celkové výše 72 500 Kč budeme uhrazovat postupně v dalších měsících podle stejného principu.

Kontrola: Zaměstnanci vyplatíme

3 112 (třetí třetina) + 1 112 (zbytek ze druhé třetiny) + 7 782 (nezabavitelná částka) + 2 Kč (snížení na dělitelnost) = 12 008 Kč

Sražené a deponované výživné = 2 000 Kč

Úhrada exekuce nepřednostního charakteru = 3 348 Kč

Čistá mzda = 12 008 + 2 000 + 3 348 = 17 356 Kč

Po doručení exekuce na výživné se deponované částky uvolní ve prospěch věřitele.

Priklad

Příklad 2

Zaměstnanec je rozvedený a v daném měsíci má čistý příjem 17 261 Kč. Platí exekučně výživné na 3 děti, přičemž první bývalé manželce ve výši 2 000 Kč a druhé bývalé manželce 3 000 Kč.

Varianta I – exekuce

Od čistého příjmu se nejprve odečte nezabavitelná částka (viz § 279 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád). Protože je zaměstnanec rozvedený, bude uplatněna nezabavitelná částka pouze na něho ve výši 6 226 Kč.

Neuplatní se nezabavitelné částky na děti, neboť nařízené exekuce se týkají výživného právě ve prospěch těchto dětí. (Podle § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách, se neuplatní nezabavitelná částka na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí, tzv. exekuce, dosud trvá.)

Nezabavitelná částka, která je součtem všech nezabavitelných částek, se zaokrouhlí na celé koruny nahoru  6 225,33, zaokr. 6 226 Kč  
Snížení čisté mzdy o nezabavitelnou část  17 261 – 6 226 = 11 035 Kč  
Částka, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení, činí 9 338 Kč.  11 035 – 9 338 = 1 697 Kč (plně zabavitelná část)  
Snížení na dělitelnost třemi  9 338 – 2 = 9 336 Kč  
Rozdělení na třetiny  9 336 : 3 = 3 112 Kč  
Vzhledem k tomu, že se jedná o výživné, nerozhoduje pořadí srážky a obě srážky se provedou v plné výši, pokud dostačuje zabavitelná výše.