Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Srážky k oddlužení při tzv. osobním bankrotu

30.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.5 Srážky k oddlužení při tzv. osobním bankrotu

Ing. Olga Krchovová

Fyzická osoba může podat návrh na povolení oddlužení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (IZ). Jakmile je zahájeno insolvenční řízení a má-li zaměstnanec nařízenou exekuci, musí plátce od roku 2014 ve srážce pokračovat a sraženou částku nesmí odesílat věřiteli. Deponovanou částku zašle po vydání rozhodnutí o konkurzu insolvenčnímu správci. Je-li vydáno rozhodnutí o oddlužení splátkovým kalendářem, rozhoduje o deponovaných částkách insolvenční správce společně s dlužníkem. Pokud insolvenční správce nařídí, aby byly deponované částky vyplaceny dlužníkovi, je nutné mít takové rozhodnutí podložené úředním dokladem (elektronicky s elektronickým podpisem, do datové schránky nebo doručenkou do vlastních rukou).

Žádné jiné srážky s výjimkou zákonných (srážka daní a pojistného), nesmí plátce provádět. Je-li zahájeno insolvenční řízení u zaměstnance, který nemá nařízenou exekuci, nelze provádět žádnou srážku. Insolvenční soud je povinen dle § 101 IZ do 2 hodin po zahájení insolvenčního řízení zveřejnit vyhlášku o zahájení řízení v insolvenčním rejstříku. Insolvenční rejstřík je veřejně přístupná databáze, kde se plátce mzdy dozví, bylo-li zahájeno insolvenční řízení. V souladu s § 424 IZ je vyhláška o zahájení insolvenčního řízení doručena zveřejněním v insolvenčním rejstříku.

Dnem doručení rozhodnutí o schválení oddlužení formou splátkového kalendáře (viz § 406 IZ – insolvenční soud doručí rozhodnutí do vlastních rukou také plátci mzdy dlužníka) musí zaměstnavatel provádět srážku ze mzdy ve stejném rozsahu, v jakém se provádějí srážky přednostního charakteru při výkonu rozhodnutí (exekuci), není-li v rozhodnutí o oddlužení stanoveno jinak. Rozhodnutí o oddlužení se zveřejňuje v insolvenčním rejstříku. Okamžikem zveřejnění je plátce povinen respektovat vydané rozhodnutí, i když mu není rozhodnutí zasláno.

Od roku 2014 je zaměstnavatel oprávněn pohledávku zajištěnou dohodou o srážce ze mzdy přihlásit v rámci insolvenčního řízení, nechce-li o pohledávku nadobro přijít.  Od roku 2014 již není možné, aby zaměstnavatel po dobu insolvenčního řízení prováděl srážky na základě dohody.

Priklad

Příklad 1

V insolvenčním rejstříku se dne 15. 6. zveřejní vyhláška o zahájení insolvenčního řízení na osobu, která je naším zaměstnancem. U tohoto zaměstnance zaměstnavatel dosud prováděl dvě srážky, z toho první nepřednostní a druhou přednostní. Současně evidoval ještě další srážky, které byly v pořadí. Dnem zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení bude v exekučních srážkách pokračovat, ale sražené částky bude deponovat na účtu. Dne 20. 8. je doručeno do datové schránky rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře s tím, že je uvedeno provádět srážky v rozsahu dle občanského soudního řádu (přednostní srážka). Zaměstnavatel se bude řídit pokynem insolvenčního správce: buď odešle deponované částky, které srazil od zahájení IŘ do vydání rozhodnutí o oddlužení na účet insolvenčního správce (deponované částky se tak stávají součástí insolvenční podstaty), nebo deponované částky vrátí dlužníkovi (zde je však nutné mít písemný doklad o takovém rozhodnutí správce). Je-li vydáno rozhodnutí o konkurzu, odešlou se deponované částky bez zbytečného odkladu