Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Společná ustanovení zákoníku práce k DPČ a DPP

23.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.10.2 Společná ustanovení zákoníku práce k DPČ a DPP

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 77 ZP – vymezení toho, co se z právní úpravy pro výkon práce zaměstnancem v pracovním poměru nevztahuje na práci konanou dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

 

2012–2013   2014–30. 9. 2015   1. 10. 2015–27. 2. 2017   od 28. 2. 2017  
ZP neumožňoval rozvázat pracovněprávní vztah založený dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce někomu jinému než zaměstnanci nebo zaměstnavateli.    Zákonný zástupce nezletilého zaměstnance mladšího 16 let může okamžitě zrušit jeho dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, a to za stejných podmínek jako pracovní poměr.    Právní úprava zrušena novelou ZP č. 460/2016 Sb. Zákonný zástupce dotčené oprávnění již nemá.  
U výpovědi nebo okamžitého zrušení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (výslovně jen dohody o pracovní činnosti) nebyla zmíněna předepsaná forma.   Pro výpověď nebo okamžité zrušení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se vyžaduje zásadně písemná forma, jinak se k nim nepřihlíží (jsou právně bezvýznamná).  
Při úvaze o jednostranném zrušení dohody o provedení práce se zaměstnavatel nemohl opřít o nějaké ustanovení zákoníku práce. O způsobech zrušení pracovněprávního vztahu založeného dohodou o provedení práce se ZP vůbec nezmiňoval.   Způsoby zrušení, a to již obou dohod, se staly součástí společného ustanovení § 77 odst. 4 ZP.  

Komentář:

Pravidlo o maximální délce výkonu práce 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích bylo ve vztahu k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr doplněno proto, aby bylo výslovně vyloučeno, že zaměstnanci činní na základě těchto dohod budou vykonávat práci v délce, která odporuje i zásadám BOZP.

Stejně jako u všech jednostranných právních jednání vedoucích ke skončení pracovního poměru, tak i pro výpověď nebo okamžité zrušení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je výslovně předepsána písemná forma s tím, že její nedodržení vede k právní bezvýznamnosti takového právního jednání (nepřihlíží se k němu, nemá právních účinků, prostě se nestalo, je jen „zdánlivé”).

Právní úprava obsažená v ZP neznala do 30. 9. 2015 výslovnou zákonnou možnost dát výpověď z dohody o provedení práce (ZP tuto možnost uváděl toliko ve vztahu k dohodě o pracovní činnosti). Vypovědět tento pracovněprávní vztah bylo možné jen na základě ujednání přímo v dohodě o provedení práce samotné, nebo za podmínek dle ustanovení § 1998 NOZ.

Po novele ZP s účinností od 1. 10. 2015 se způsoby zrušení obou dohod staly součástí jeho společného ustanovení § 77 odst. 4. Nebyl-li sjednán (jiný) způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo