Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Souběžné příjmy z pohledu zdravotního pojištění

10.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8
Souběžné příjmy z pohledu zdravotního pojištění

Ing. Antonín Daněk

Pojem Vysvětlení Poznámka, tip, doporučení
Zaměstnání u jednoho zaměstnavatele Má-li osoba pouze jedno zaměstnání, pak musí zaměstnavatel přihlédnout k tomu, aby byl při odvodu pojistného dodržen minimální vyměřovací základ (pokud tato povinnost ze zákona vyplývá). V případě více zaměstnání, vykonávaných souběžně u jednoho zaměstnavatele, se každý pracovněprávní vztah posuzuje samostatně.
Zaměstnání u více zaměstnavatelů Nejčastěji se vyskytující varianty:

Příjem v hlavním i v dalším zaměstnání je v každém z těchto zaměstnání vyšší než minimální mzda
Pojistné se odvádí ve výši 13,5 % ze zúčtovaného hrubého příjmu zaměstnance.


Příjem v hlavním zaměstnání 20.000 Kč, v dalším zaměstnání 4.500 Kč
V dalším zaměstnání se neprovádí dopočet do minimálního vyměřovacího základu, pojistné se odvádí ze skutečně dosaženého příjmu. „Vedlejší” zaměstnavatel musí mít k dispozici potvrzení od „hlavního” zaměstnavatele, že tento za zaměstnance odvádí alespoň minimální zákonné pojistné.


Příjem zaměstnance činí v jednom zaměstnání 9.500 Kč a ve druhém zaměstnání 4.000 Kč
Každý zaměstnavatel odvede pojistné ze skutečné výše příjmu, ať už se na zaměstnance vztahuje povinnost odvodu pojistného ze zákonného minima či nikoliv. Potvrzení o odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu totiž nemůže vystavit žádný ze zaměstnavatelů.
Zaměstnavatel musí vždy zvážit další postup v případě, když je vyměřovací základ zaměstnance nižší než minimální vyměřovací základ, což je od 1. 1. 2018 částka 12.200 Kč.
Příjem zaměstnance činí v jednom zaměstnání 6.000 Kč a ve druhém zaměstnání 4.000 Kč
Pokud se na zaměstnance vztahuje povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu, provede zaměstnancem pověřený zaměstnavatel dopočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu 12.200 Kč.
Vystavování potvrzení o výši příjmu zaměstnance Aby zaměstnavatel postupoval při plnění zákonných povinností důsledně v souladu se zákonem, musí v některých specifických situacích buď:
  • vystavit pro jiného zaměstnavatele potvrzení o výši dosaženého příjmu svého zaměstnance v příslušném kalendářním měsíci, případně potvrdit skutečnost, že za zaměstnance je odváděno pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu nebo

  • naopak musí mít k dispozici potvrzení o výši příjmu zaměstnance od jiného zaměstnavatele (resp. o odvodu pojistného alespoň ze zákonného minima) z toho důvodu, aby nemusel provádět dopočet do minimálního vyměřovacího základu 12.200 Kč, nýbrž aby mohl odvádět pojistné ze skutečné výše příjmu.

Každé vystavované potvrzení musí být založeno ve mzdové evidenci zaměstnavatele u příslušného zaměstnance, neboť slouží jako rozhodný doklad pro výpočet výše pojistného a jeho předložení je kontrolními orgány vyžadováno.Na základě tohoto potvrzení pak zaměstnavatel nemusí provádět dopočet do minimálního vyměřovacího základu (nebo případně i do poměrné části minimálního vyměřovacího základu), ale pojistné odvádí ze skutečné výše příjmu.

Komentář:

Souběžné příjmy a minimální vyměřovací základ

Jak zaměstnavatel postupuje v případě, když hrubý příjem zaměstnance nedosahuje ani v jednom ze zaměstnání minimální mzdy, avšak úhrn příjmů tuto výši přesahuje? Na zaměstnance se vztahuje povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

V této souvislosti je zapotřebí konstatovat, že při takových příjmech je v příslušném kalendářním měsíci zajištěn odvod pojistného ze zákonného minima. Vyměřovacím základem pro placení pojistného je v tomto případě u každého zaměstnavatele skutečně dosažený příjem, minimální vyměřovací základ zde nemusí být respektován. Pro kontrolu ze strany zdravotní pojišťovny je však nutné mít k dispozici veškeré materiály, dokladující příjmy v daném rozhodném období, tj. zejména doklad o zúčtované hrubé mzdě u jiného zaměstnavatele. Takový postup musí při odvodu pojistného uplatnit oba (všichni) zaměstnavatelé. Za dané situace je tedy nutností průběžná spolupráce obou (všech) zaměstnavatelů, neboť u žádného zaměstnavatele nelze vystavit výše popisované potvrzení o tom, že by za zaměstnance odváděl pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Význam vystavovaného potvrzení

Potvrzení o výši příjmu u jiného zaměstnavatele vyžaduje ten zaměstnavatel, u něhož zúčtovaný příjem zaměstnance nedosahuje zákonného minima. Pokud zaměstnanec předloží zaměstnavateli, u kterého je jeho příjem nižší než minimální vyměřovací základ (minimální mzda), potvrzení o tom, že