Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Solidární zvýšení daně u zálohy

31.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.6 Solidární zvýšení daně u zálohy

Ing. Olga Krchovová

Solidární zvýšení daně u zálohy je upraveno v § 38ha ZDP.

  1. Při výpočtu podle § 38h odst. 2 ZDP se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy.
  2. Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi
    1. příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a
    2. 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (v roce 2017 činí 29 979 × 4 = 119 916 Kč).
  3. Mzdový list musí za každý kalendářní měsíc obsahovat částku odpovídající rozdílu podle odstavce 2.
Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec dosáhl v lednu 2018 mzdy ve výši 180 500 Kč. Poplatník učinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů, uplatňuje základní slevu na poplatníka, základní slevu na invaliditu (doloženo rozhodnutím o přiznání důchodu) a daňové zvýhodnění na 1 dítě. Poplatník má pouze 1 dítě, doložil potvrzení od zaměstnavatele manželky, že manželka daňové zvýhodnění neuplatňuje.

Daňový základ  180 500 × 1,34 = 241 870 Kč  
Záloha daně  241 900 × 15 % = 36 285 Kč  
Solidární zvýšení daně  180 500 – 119 916 (4násobek průměrné mzdy) = 60 584 Kč
60 584 x 7 % = 4 240,88 Kč  
Záloha daně celkem  36 285 + 4 240,88 = 40 525,88, zaokr. 40 526 Kč  
Základní sleva  2 070 Kč  
Sleva na invaliditu I. stupně  210 Kč  
Daňové zvýhodnění na 1 dítě  1 267 Kč  
Záloha daně po slevách  36 979 Kč  Poplatník je povinen podat daňové přiznání, pokud v rámci zdaňovacího období vznikla solidární daň, tj. poplatník měl zdanitelné příjmy vyšší než 1 438 992 Kč.

Na mzdovém listě se uvádí rozdíl mezi zdanitelným příjmem a čtyřnásobkem průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění (pro rok 2018 jde o částku = 4 × 29 979 = 119 916 Kč).

Na mzdovém listu se dále uvádí datum nástupu zaměstnance do zaměstnání a údaje o provedeném ročním zúčtování za předchozí zdaňovací období. Ve mzdovém listě za rok 2018 se uvedou údaje o provedeném ročním zúčtování za rok 2017. U daňového nerezidenta se uvádí též datum ukončení zaměstnání.

Priklad

Příklad 2

Výpočet zakladu daně u zaměstnance s měsíčním hrubým příjmem 190 000 Kč, který po celý rok 2018 pracoval u jednoho zaměstnavatele.

Zdanitelný příjem se vždy zvyšuje o pojistné na zdravotní pojištění, protože byl zrušen maximální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění. Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení v roce 2018 činí 1 438 992 Kč. Solidární zvýšení zálohy činí 7 % z rozdílu mezi zdanitelným příjmem a částkou 119 916 Kč.

 Jediný zaměstnavatel  Hrubá mzda v Kč  Pojistné placené na ZP zaměstnavatelem 9 %  Pojistné placené na SZ zaměstnavatelem 25 % Daňový základ v Kč Záloha daně
15 % 
Solidární zvýšení zálohy 7 % Záloha celkem 
1.  Za každý měsíc od ledna do července  190 000  17 100  47 500   254 600   38 190   (190 000 – 119 916 =  70 084
70 084 x 7% = 4 905,88, zaokr. 4 906  
43 096  
2.  Celkem za leden až červenec
(7 x řádek č. 1)  
1 330 000  119 700  332 500   1 782 200   267 330   34 342  301 672  
3.  Měsíc srpen  190 000  17 100  
Pojistné jen z částky do MVZ, tj. 1 438 992 – 1 330 000 = 108 992
108 992 x 25 % =  27 248  
190 000 + 17 100 + 27 248 =  234 348   35 160  190 000 – 119 916 =  70 084
70 084 x 7 % = 4 925,88, zaokr. 4 906  
40 066  
4.  Za každý měsíc od září do prosince  190 000  17 100  0   207 100   31 065   190 000 – 119 916 = 70 084
70 084 x 7 % = 4 905,88, zaokr. 4 906  
35 971  
5.  Celkem za září až prosinec  760 000  68 400  0   828 400   124 260   4 906 x 4 = 19 624  143 884  
6.  Celkem za rok
(řádek 2 + 3 + 5)  
2 280 000 205 200 359 748 2 844 948 426 750 58 872 485 622 

Zaměstnanec musí podat daňové přiznání, protože v rámci zdaňovacího období roku 2018 činil jeho zdanitelný příjem více než 1 438 992 Kč.

Priklad

Příklad 3 – výpočet zakladu daně a solidárního zvýšení zálohy daně v případě 2 plátců

Zaměstnanec s měsíčním příjmem 170 000 Kč u prvního zaměstnavatele ukončil zaměstnání k 31. 7. 2018. Ke druhému zaměstnavateli nastoupil dne 1. 8. 2018, kde měl příjem 180 000 Kč měsíčně.

Maximální vyměřovací základ se zjišťuje u každého zaměstnavatele samostatně. Maximální vyměřovací základ pro sociální zabezpečení v roce 2018 činí 1 438 992 Kč.

 I. zaměstnavatel  Hrubá mzda v Kč  Pojistné placené na ZP zaměstnavatelem 9 %  Pojistné placené na SZ zaměstnavatelem 25 % Daňový základ pro výpočet zálohy v Kč 
1.  Za každý měsíc od ledna do července   170 000   15 300   42 500   227 800   
2.  Celkem za období leden až červenec
(7x řádek č. 1)   
1 190 000   107 100   297 500   1 594 600   
 II. zaměstnavatel