dnes je 24.6.2021

Input:

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb

4.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3
Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb

JUDr. Anna Janáková

Vzor

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb

Poskytovatel pracovnělékařských služeb: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, identifikační údaje - název, sídlo, zastoupení, IČO, bankovní spojení, číslo účtu, (dále jen „poskytovatel“), zastoupený: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, identifikační údaje fyzické osoby, která za poskytovatele smlouvu podepisuje, pokud smlouvu nepodepisuje fyzická osoba, která je poskytovatelem

a

Zaměstnavatel: ………………………… identifikační údaje - název, sídlo, zastoupení, IČO, bankovní spojení, číslo účtu,  (dále jen „příkazce“) zastoupený: …………………… identifikační údaje fyzické osoby, která za příkazce smlouvu podepisuje, pokud smlouvu nepodepisuje fyzická osoba, která je podnikatelem

uzavírají

podle § 54 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., a ust. § 2636 zákona č. 89/2012 Sb. a následujících tuto

smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.

I.

 Účel smlouvy 

Předmětem uzavírané smlouvy je poskytování pracovnělékařských služeb ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, poskytovatelem příkazci a zaměstnancům příkazce a uchazečům o zaměstnání u příkazce, žákům a studentům v souvislosti s praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou (dále jen: „pracovníci příkazce“).

II.

Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je stanovení podmínek, za kterých budou poskytovány:

1. pracovnělékařské služby v rozsahu: zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce;

2. další dohodnuté služby ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (zcela záleží na dohodě mezi smluvními stranami; může se jednat například o vydávání zdravotních průkazů pracovníkům příkazce, nabídka provádění sezónních očkování pracovníkům příkazce nebo nabídka zdravotních služeb registrujícího praktického lékaře pracovníkům příkazce anebo jiné nadstandardní služby);

3. některé součásti pracovnělékařských služeb prostřednictvím jiného tzv. pověřeného poskytovatel PLS (pokud na tom mají strany zájem, tento záměr uvedou a specifikují).

III.

Zdravotní služby preventivní

1. Preventivní pracovnělékařské prohlídky, včetně hodnocení zdravotního stavu pracovníků příkazce a hodnocení vlivu pracovní činnosti a pracovního prostředí a pracovních podmínek na jejich zdraví bude prováděno v ordinaci poskytovatele: …………………………. identifikační údaje ordinace nebo příslušného zdravotnického zařízení, kde se ordinace nachází, v ordinačních hodinách určených pro pracovníky příkazce: …………………. dny a hodiny určené pro pracovníky příkazce.

2. V době nepřítomnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb delší než jeden týden, poskytovatele v jeho ordinaci zastupuje poskytovatel zdravotních služeb, který splňuje předpoklady k poskytování pracovnělékařských služeb, stanovený poskytovatelem a předem oznámený příkazci.

3. Poskytovatel provádí pracovnělékařské prohlídky podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče a jiných právních předpisů, stanovujících podmínky zdravotní způsobilosti k práci a činnostem.

4. Příkazce předá do jednoho týdne od podpisu této smlouvy poskytovateli seznam pracovníků příkazce s informacemi o charakteru jejich práce, kategorii práce, pracovním zařazení a datech posledně provedených pracovnělékařských prohlídek Může být dále dohodnuto: Příkazce bude provádět aktualizaci tohoto seznamu a předávat ji poskytovateli, například každý měsíc.

5. Poskytovatel zpracuje do jednoho měsíce od podpisu smlouvy termínový plán periodických prohlídek pracovníků (nejde o povinnost vyplývající z právních předpisů, ale o dohodnutou spolupráci výhodnou pro obě strany), podle kterého bude příkazce své pracovníky k pracovnělékařským prohlídkám vysílat.

IV.

Poradenství a školení

1. Poskytovatel poskytuje příkazci poradenské služby zejména v otázkách (podle druhu činnosti u příkazce):

a) identifikace nebezpečí a hodnocení zdravotních rizik práce a zařazování prací do kategorií podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví;

b) výběru technických, technologických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výběru osobních ochranných pracovních prostředků;

c) zpracování opatření příkazce pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně či jiná vážná nebezpečí (ust. § 102 odst. 6 ZP);

d) návrhů opatření k nápravě v případě zjištění závad, které mohou vést u zaměstnanců k poškození zdraví;

e) ergonomie včetně fyziologie práce, psychologie práce, režimu práce a odpočinku, stanovení výkonových norem, při úpravách pracovních míst;

f) problematiky pitného režimu a poskytování ochranných nápojů;

g) pracovní rehabilitace a úpravě pracovních míst pro pracovníky příkazce, kteří mají zdravotní postižení;

h) projektování, výstavbě a rekonstrukci pracovišť a dalších podnikových zařízení, při zavádění nových technologií, látek a postupů, z hlediska jejich vlivu na pracovní podmínky a zdraví zaměstnanců;

i) výcviku a výchově zaměstnanců v oblasti ochrany a podpory zdraví při práci, správných pracovníků návyků a při rekvalifikaci zaměstnanců nezpůsobilých vykonávat dosavadní práci;

j) provádění školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci a zpracování návrhu vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro zaměstnavatele.

2. Poskytovatel zajišťuje poskytování poradenství zejména:

a) účastí na příslušných jednáních organizovaných příkazcem, na které je pozván;

b) zpracováním písemného stanoviska k písemným materiálům předložených příkazcem;

c) poskytnutím konzultace vedoucím zaměstnancům příkazce;

d) zpracováním vlastních podnětů na základě vlastních zjištění při poskytování pracovnělékařských služeb;

e) poskytováním informací pracovníkům příkazce o možném negativním vlivu pracovních podmínek při pracovnělékařských prohlídkách (např. o faktorech ovlivňující plodnost, těhotenství, kvalitu mléka u kojících matek apod.).

3. Služby poradenství budou poskytovány operativně po dohodě s příkazcem.

4. Poskytovatel navrhne do 1 měsíce po uzavření této smlouvy příkazci návrh vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci (včetně počtu a obsahu lékárniček první pomoci, kterými budou vybavena pracoviště příkazce) a v pravidelných intervalech (dohodnutých s příkazcem, např. jednou ročně) bude svůj návrh revidovat.

5. Poskytovatel provádí jednou ročně (nebo v jiném s příkazcem dohodnutém termínu) školení pracovníků určených k organizování poskytnutí první pomoci podle vlastní osnovy školení, kterou dohodne s příkazcem.

V.

Pravidelný dohled

1. Poskytovatel vykonává pravidelný dohled na všech pracovištích příkazce a nad pracemi vykonávanými pracovníky příkazce za účelem zjišťování a hodnocení faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek ve vztahu ke zdraví, zjišťování nebezpečí a hodnocení zdravotních rizik zátěží rizikovými faktory pracovních podmínek podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví.

2. Pravidelný dohled se vykonává:

• jedenkrát za kalendářní rok, nebo

• jedenkrát za 2 kalendářní roky, jde-li o práce zařazené do kategorie první a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v části II přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. nebo jiným předpisem.

3. Poskytovatel se účastní každoroční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterou pro všechna pracoviště a zařízení organizuje příkazce (ust. § 108 odst. 5 ZP). Nejde o požadavek právních předpisů, ale pro zaměstnavatele je toto řešení výhodné.

4. Poskytovatel vykonává dále pravidelný dohled: ………………… (v podnikové ubytovně, v závodní jídelně, či jiných podnikových zařízení (záleží na dohodě smluvních stran) v předem dohodnutých termínech).

VI.

Dokumentace o pracovnělékařských službách

1. Poskytovatel je povinen vést dokumentaci o poskytovaných pracovnělékařských službách. Dokumentace musí být vedena průkazně, pravdivě a záznamy musí být prováděny bez zbytečného odkladu. Dokumentaci povede poskytovatel v listinné podobě ………………. (lze dohodnout i např. elektronickou podobu).

2. Zdravotnickou dokumentaci, která se vztahuje ke konkrétním pracovníkům příkazce, je poskytovatel povinen vést, uchovávat a nakládat s ní podle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a je povinen ji vést odděleně od dokumentace o pracovnělékařských službách prováděných pro zaměstnavatele, která se nevztahuje ke konkrétním zaměstnancům.

3. Bude-li poskytovatel poskytovat pracovníkům příkazce též služby registrujícího praktického lékaře, pak je povinen vést odděleně zdravotnickou dokumentaci o fyzické osobě jako o pacientovi a zdravotnickou dokumentaci o fyzické osobě jako o pracovníkovi příkazce v rámci poskytovaných pracovnělékařských službách.

4. Dokumentaci o pracovnělékařských službách prováděných pro zaměstnavatele, jako záznamy o provádění dohledu na pracovišti zaměstnavatele …………………. (rozsah, datum a místo provedení dohledu, popis zjištěných skutečností včetně identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, návrhy na opatření a způsob seznámení příkazce s výsledky), výsledky analýz, záznamy o poradenství poskytnutém příkazci atd. je poskytovatel povinen chránit před nahlížením cizích osob a před zneužitím a zničením.

5. Poskytovatel je povinen dokumentaci o pracovnělékařských službách prováděných pro zaměstnavatele uchovávat po dobu ……… let (např. 15 let - lze dohodnout jinou lhůtu) a po uplynutí této lhůty ji navrhnout příkazci ke skartaci. Skartaci provede po písemném souhlasu příkazce.

6. Při skončení smluvního vztahu podle této smlouvy je poskytovatel povinen protokolárně předat veškerou dokumentaci o pracovnělékařských službách, která nemá charakter zdravotnické dokumentace, příkazci nebo příkazcem určenému novému poskytovateli pracovnělékařských služeb. Neučiní-li tak nejpozději v poslední den trvání smluvního vztahu, je povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši ……… Kč.

7. Poskytovatel je povinen učinit pořízení pro případ svého úmrtí v době trvání smluvního vztahu podle této smlouvy, aby veškerá dokumentace o poskytnutých pracovnělékařských službách prováděných pro příkazce byla v případě úmrtí poskytovatele předána bez zbytečného odkladu příkazci.

VII.

Další povinnosti poskytovatele a příkazce

1. Poskytovatel je dále povinen:

a) neprodleně oznamovat příkazci zjištění závažných nebo opakujících se skutečností negativně ovlivňujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci;

b) informovat příkazce o možném negativním vlivu faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav jeho pracovníků;

c) informovat pracovníky příkazce o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na jejich zdraví, a to se znalostí vývoje jejich zdravotního stavu;

d) spolupracovat s příkazcem a jeho pracovníky, zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s odborně způsobilými osobami podle zákona upravujícího zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odborovou organizací.

2. Příkazce je dále povinen:

a) umožnit pověřeným zaměstnancům poskytovatele vstup na každé své pracoviště;

b) poskytnout všechny potřebné informace k hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení život nebo zdraví na pracovišti, včetně výsledků měření faktorů pracovních podmínek a poskytnout technickou dokumentaci strojů a zařízení;

c) sdělit poskytovateli informace rozhodné pro ochranu zdraví při práci;

d) vybavit pracovníka příkazce vysílaného k pracovnělékařské prohlídce řádně vyplněnou žádostí o provedení pracovnělékařské prohlídky;

e) umožnit poskytovateli přístup k dokladům o výsledku provedených státních dozorů (inspekce práce, krajská hygienická stanice, požárních ochrana apod.).

Článek VIII

Pracovnělékařské služby zajišťovaném pověřeným poskytovatelem

1. Pracovnělékařské prohlídky uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců v provozovnách zaměstnavatele v ………. (uvede se identifikace) bude poskytovatel zajišťovat prostřednictvím jím pověřeného poskytovatele, jehož jméno, adresu a ordinační hodiny sdělí zaměstnavateli s týdenním předstihem před zahájením poskytování součásti PLS tímto způsobem.

2. Pověřený poskytovatel provádějící na základě smlouvy s poskytovatelem posuzování zdravotní způsobilosti, vydává v rámci této činnosti lékařský posudek svým jménem.

3. Zaměstnavatel umožní pověřenému poskytovateli prohlídku příslušných pracovišť, aby se seznámil s podmínkami na pracovišti; stejně tak učiní v případě změny podmínek, pracovních či technologických postupů.

IX.

Ceny a platební podmínky 

1. Ceny za pracovnělékařské služby, vyjma služeb uvedených v následujícím bodě, jsou stanoveny vzájemnou dohodou smluvních stran na určité časové období: ……. (například na jeden rok) a jsou uvedeny v příloze této smlouvy. Pokud se smluvní strany do uplynutí doby uvedené v předchozím odstavci nedohodnou na nových cenách na příští časové období, považují se ceny stanovené pro předchozí rok za ceny dohodnuté i na další určité časové obdob ………………. í (např. na další rok).

2. Z veřejného zdravotního pojištění jsou (ust. § 58 zákona č. 373/2011 Sb.) hrazeny: posuzování nemocí z povolání, sledování vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách u nemocí z povolání a vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách po skončení rizikové práce, upravených v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Úhradu za tyto výkony si poskytovatel zajišťuje sjednáním smluv o poskytování a úhradách zdravotní péče s příslušnými zdravotními pojišťovnami.

3. Smluvní strany se dohodly, že na poskytování pracovnělékařských služeb podle bodu 1 bude příkazce poskytovateli platit měsíční zálohy ve výši ………. Kč (slovy: …… Kč) a to vždy do 5. dne měsíce, za který záloha náleží, na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Do 15. ledna následujícího roku bude poskytovatelem příkazci zaslán přehled skutečně poskytnutých pracovnělékařských služeb za skončený rok a konečné ceny. Po vzájemném odsouhlasení přehledu bude do jednoho týdne vystavena závěrečná faktura na doplatek, případně bude vrácen přeplatek na účet příkazce uvedený v záhlaví této smlouvy.

4. Pokud bude příkazce v prodlení s placením záloh podle předchozího odstavce, je poskytovatel oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výši ……….. Kč za každý …………… (den, týden, měsíc apod.) ve výši ………… Kč.

X.

Závěrečné ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou počínaje dnem...............

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu písemně vypovědět i bez uvedení důvodů, a to s  tříměsíční výpovědní lhůtou, která běží od prvního dne měsíce následujícího od doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Poskytovatel je oprávněn skončit smluvní vztah bez výpovědní lhůty v případě, že příkazci doloží, že mu zaniklo oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Smluvní vztah v takovém případě končí dnem doloženého oznámení.

4. Smlouvu lze měnit dohodou smluvních stran formou číslovaného písemného dodatku k této smlouvě.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

Příloha:

Ceny pracovnělékařských služeb

V .................................. dne ......................................


.........................................

podpis příkazce

............................................

podpis poskytovatele

Právní předpisy:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

  • § 1746 odst. 2 NOZ

  • § 2351 až 2636 NOZ

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 224 odst. 1 ZP

  • § 102 odst. 6 ZP

  • § 108 odst. 5 ZP

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších změn a doplňků

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších změn a doplňků

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.

Komentář:

Zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách byly nově upraveny posudková péče a lékařské posudky, pracovnělékařské služby a posuzování a uznávání nemocí z povolání. Zákon sám nabyl právní účinnosti dnem 1. dubna 2012, nicméně pro pracovnělékařské služby bylo stanoveno roční přechodné období, kdy bylo možné postupovat podle dosavadních právních předpisů upravujících závodní preventivní péči (zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu). Před skončením přechodného období dnem 31. března 2013 byl zákon č. 373/2011 Sb., novelizován, a to zákony:

- č. 167/2012 Sb., kdy došlo k zpřesnění ohledně posudkové činnosti,

- č. 47/2013 Sb., kdy byl zvolněn požadavek bezvýhradnosti vstupních lékařských prohlídek a umožněno v oboru zdravotnictví poskytovat pracovnělékařské služby (dále je “PLS“) vlastními zaměstnanci (tedy na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu a nikoliv na základě smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb)

Další významná novela byla zákonem č. 202/2017 Sb., který s právní účinnosti od 1. listopadu 2017, razantně zasáhl do právní úpravy posudkové péče a pracovnělékařských služeb. Novela zejména stanovila podmínky, kdy je třeba zajišťovat ostatní součásti pracovnělékařských služeb u prací první kategorie, u nichž jsou zaměstnanci vysíláni k pracovnělékařským prohlídkám k jejich registrujícím poskytovatelům, umožnila smluvnímu poskytovateli pracovnělékařských služeb zajišťovat některé pracovnělékařské služby u jiných poskytovatelů zdravotních služeb, jako subdodávku, umožnila agenturám práce zajištovat pracovnělékařské služby poskytovatelem pracovnělékařských služeb zaměstnavatele – uživatele

Podle zákoníku práce jsou všichni zaměstnavatelé povinni zajišťovat pro své zaměstnance pracovnělékařské služby. Podle zákona č. 373/2011 Sb. musí zaměstnavatel uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. Podrobnosti, o jakou smlouvu se jedná, zákon č. 373/2011 Sb., neřeší.

Občanský zákoník neupravuje smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb jako samostatný smluvní typ. Je proto třeba vycházet z ustanovení, které upravuje smlouvu nepojmenovanou (inominátní), a to ust. § 1746 odst. 2 NOZ s využitím ust. § 2636 NOZ a následujících.

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. upravuje smlouvu o péči o zdraví ve svých ustanoveních § 2636 až § 2651 NOZ, kterou lze využít pro smluvní vztahy při

Nahrávám...
Nahrávám...