Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Slevy na dani

14.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6
Slevy na dani

Jaroslava Pfeilerová


Druh slevy Měsíční částka slevy Roční částka slevy Poznámka, tip, doporučení
Základní sleva na poplatníka  2 070 Kč 24 840 Kč Tuto základní slevu mohou uplatnit v plné výši všichni poplatníci daně z příjmů fyzických osob (daňoví rezidenti i daňoví nerezidenti).
Dne 4. srpna 2014 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen po číslem 162/2014 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Počínaje r. 2014 tak již základní slevu na dani ve výši 24 840 Kč mohou uplatnit i důchodci, kteří k 1. lednu 2014 pobírali starobní důchod.
§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP
Sleva na manželku / manžela  24 840 Kč Slevu lze uplatnit v případě, že vlastní příjmy manželky (manžela) nepřesáhly v kalendářním roce 68 000 Kč. Vzhledem k tomu, že příjem druhého z manželů se sleduje za celé zdaňovací období, nelze tuto slevu zohlednit při výpočtu měsíčních záloh na daň, ale až při ročním zúčtování.
§ 35ba odst. 1 písm. b) ZDP
Základní sleva na invaliditu 210 Kč 2 520 Kč Na tuto slevu má nárok poplatník, kterému je přiznán invalidní důchod 1. nebo 2. stupně. Nárok trvá i v případě, že nárok na tento důchod fyzické osobě zanikl v důsledku souběhu nároku na výplatu tohoto důchodu a starobního důchodu.
§ 35ba odst. 1 písm. c) ZDP
Rozšířená sleva na invaliditu 420 Kč 5 040 Kč Na tuto slevu má nárok poplatník, kterému je přiznán invalidní důchod 3. stupněNárok na slevu má i poplatník:
  • kterému nárok na tento důchod zanikl v důsledku souběhu nároku na výplatu tohoto důchodu a starobního důchodu,

  • kterému byla zamítnuta žádost o důchod pro invaliditu lll. stupně ne však proto, že není plně invalidní.

§ 35ba odst. 1 písm. d) ZDP
Sleva na držitele ZTP/P 1 345 Kč 16 140 Kč Sleva určená pro invalidní poplatníky, kterým je přiznán nárok na průkaz ZTP/P. § 35ba odst. 1 písm. e) ZDP
Student 335 Kč 4 020 Kč Tuto slevu může uplatnit poplatník, který je podle zákona o státní sociální podpoře považován za osobu, která se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem. Slevu může poplatník uplatnit do dovršení 26 let, v případě doktorského studijního programu prezenční formou studia až do 28 let.
§ 35ba odst. 1 písm. f) ZDP
Umístění dítěte v zařízení péče o děti Ve výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění vyživovaného dítěte na dané zdaňovací období, maximálně ve výši minimální mzdy, tj.     11 000 Kč za každé vyživované dítě. Zaměstnanec dokládá výši uhrazené částky potvrzením předškolního zařízení. Zaměstnavatel slevu zohlední až v rámci ročního zúčtování. Podmínkou pro uplatnění slevy je, aby vyživované dítě žilo s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti
§ 35ba ZDP
§ 35bb ZDP

Komentář:

Slevy uvedené v ust. § 35ba ZDP snižují přímo daň nebo zálohu na daň vypočtenou ze základu daně sazbou ve výši 15 %. Podmínkou pro možnost uplatnění slev u zaměstnavatele je podepsání prohlášení k dani. Poměrnou část slev lze uplatnit u plátce daně již v průběhu zdaňovacího období při výpočtu měsíčních záloh na daň.

Výjimku tvoří sleva za umístění dítěte a sleva na manželku / manžela, neboť nárok na tuto slevu vznikne až po vyhodnocení příjmů druhého z manželů za celý rok. Při uplatňování slevy je nutné pamatovat na to, že do částky 68 000 Kč, která je rozhodující pro možnost uplatnění slevy na manželku / manžela, se nezahrnují následující příjmy: dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, jež má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4 ZDP.

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Od roku 2017 je podmínka poskytnutí slevy na invaliditu a ZTP/P vázána na přiznání tohoto statusu zdravotního postižení (nikoli na pobírání důchodu či datum vydání průkazu ZTP/P). Nárok na tyto slevy lze prokázat průkazem ZTP/P nebo rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu určitého stupně nebo statusu ZTP/P.

V § 35ba odst. 1 ZDP je od roku 2014 doplněna sleva pod písmenem g) – sleva za umístění dítěte, podmínky uplatnění této slevy jsou vymezeny v ust. § 35bb ZDP. Slevu lze uplatnit pouze jednou ročně, v ročním