Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozhodnutí zaměstnavatele o prohlubování kvalifikace zaměstnance

28.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.8
Rozhodnutí zaměstnavatele o prohlubování kvalifikace zaměstnance

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Rozhodnutí zaměstnavatele o prohlubování kvalifikace zaměstnance

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený ………………………………………

a

Zaměstnanec …………………………… (jméno a příjmení), narozen dne ………………… číslo OP ………………….. trvale bytem ………………….…

Věc:

Rozhodnutí zaměstnavatele o prohlubování kvalifikace zaměstnance podle § 230 odst. 2 ZP

Vážený pane (paní),

sdělujeme Vám, že zaměstnavatel rozhodl o tom, že se v době od………… do……………. účastníte školení na téma ……………. za účelem prohlubování kvalifikace. Školení bude probíhat ve shora uvedeném období v objektu zaměstnavatele, a to v době od ……… do ………… v místnosti č. …….. Školení budou provádět zaměstnanci zaměstnavatele (příp. školicí agentura). Na závěr školení bude provedeno testování k ověření získaných znalostí a o absolvování školení Vám bude vydáno osvědčení.

Shora uváděné školení se podle § 230 odst. 1 ZP považuje za prohlubování kvalifikace, protože se jím Vámi dosažená kvalifikace doplňuje o nové poznatky. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na takovémto školení a zaměstnanec je povinen se školení účastnit, protože má povinnost si svou kvalifikaci k výkonu sjednané práce prohlubovat.

Účast na školení za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za školení Vám proto bude poskytována mzda stejně, jako kdybyste práci konal. Plyne z toho ale také, že jste povinen dodržovat dobu školení, protože se jedná o pracovní dobu.

V ..................... dne ...................

.........................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zaměstnance

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 38 odst. 1 písm. b) ZP

  • § 113 až § 229 ZP

  • § 230 ZP

  • § 234 ZP

Komentář:

Prohlubování kvalifikace a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele při prohlubování kvalifikace upravuje zejména § 230 ZP. Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce. Za prohlubování kvalifikace se považuje též její udržování a obnovování. Prohlubování kvalifikace se posuzuje vždy ve vztahu k výkonu sjednané práce. Záleží proto na sjednaném druhu práce v pracovní smlouvě či druhu práce konaném na základě jmenování a kvalifikačních požadavcích nutných k výkonu této práce, které jsou stanoveny buď právními předpisy, případně vnitřními, zpravidla mzdovými předpisy, katalogy prací apod. Prohlubováním kvalifikace zaměstnanec nezíská novou kvalifikaci, nemění se její podstata, jejím prostřednictvím si zaměstnanec průběžně doplňuje teoretické nebo praktické znalosti nebo dovednosti vztahující se k jím již získané kvalifikaci. Za doplňování, udržování a obnovování kvalifikace se považuje aktualizace jak teoretických, tak i praktických znalostí, případně dovedností, nových poznatků vyplývajících z rozvoje kvalifikace. Zákoník práce neurčuje formy prohlubování kvalifikace, pouze je obecně označuje jako školení nebo jinou formu přípravy anebo studium. Označení formy prohlubování kvalifikace však žádný faktický význam nemá, podstatné je, že za prohlubování kvalifikace se považují jakkoliv označené formy, v nichž zaměstnanec získává nové poznatky či dovednosti ke kvalifikaci, kterou již má, a která je potřebná k výkonu práce podle pracovní smlouvy.

Zaměstnanec má povinnost soustavně si prohlubovat kvalifikaci k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu nebo jiné formě přípravy k prohlubování jeho kvalifikace. Z povinnosti zaměstnance podrobit se prohlubování kvalifikace plyne, že musí tento pokyn zaměstnavatele splnit a kvalifikaci si musí zaměstnavatelem určeným způsobem prohlubovat. Při prohlubování kvalifikace není významné ani to, zda zaměstnavatel prování prohlubování kvalifikace svými zaměstnanci, anebo zda školení zajišťuje jiný subjekt, a to buď v objektu zaměstnavatele, anebo zda zaměstnavatel vyšle zaměstnance, aby si kvalifikaci prohloubili školením, které se provádí u jiné právnické nebo fyzické osoby. Povinnost zaměstnance podrobit se i takovémuto příkazu plyne z § 230