dnes je 24.6.2021

Input:

Roční zúčtování za rok 2020

28.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3 Roční zúčtování za rok 2020

Ing. Olga Krchovová

Podmínky pro provedení ročního zúčtování

Pokud měl zaměstnanec v uplynulém roce více zaměstnavatelů postupně za sebou a v některém kalendářním měsíci měl uplatněné solidární zvýšení zálohy daně, ale celkem za zdaňovací období nepřekročí jeho zdanitelný příjem 48násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení, tedy částku 1 672 080 Kč (za rok 2020), může poslední zaměstnavatel provést roční zúčtování, doloží-li poplatník potvrzení o výši příjmů ze závislé činnosti od všech předchozích postupných zaměstnavatelů.

Měl-li poplatník jediného plátce a neučinil-li Prohlášení poplatníka ve stanovené lhůtě, může je učinit dodatečně, a to nejpozději do 15. 2. následujícího roku (aktuálně do pondělí 15. 2. 2021). Toto platí i v případě, že v průběhu zdaňovacího období byl jeho příjem u tohoto plátce zdaňován též srážkovou daní.

Neuplatnil-li poplatník v průběhu roku v Prohlášení poplatníka daňové zvýhodnění na nezaopatřené dítě, může je uplatnit dodatečně při ročním zúčtování. Pokud měl zaměstnanec nárok na některé daňové slevy, které měsíčně neuplatňoval, protože chyběly příslušné doklady pro uplatnění slev, může poplatník dodatečně k termínu pro roční zúčtování předložit doklady poslednímu plátci. Může se jednat o rozhodnutí o pobírání invalidního důchodu, předložení průkazu ZTP/P, slevy na studenta atd. Zaměstnavatel je povinen provést roční zúčtování do 31. 3. po ukončení zdaňovacího období. Plátce provede roční zúčtování jen na základě dokladů za uplynulé zdaňovací období, pokud byly předloženy poplatníkem do 15. února po uplynutí zdaňovacího období. Za rok 2020 do 15. 2. 2021.

Pokud v rámci ročního zúčtování vyplyne přeplatek vyšší než 50 Kč, vrátí jej plátce nejpozději se zúčtováním mzdy za březen – výplatní termín duben 2021.

V případě, že v rámci ročního zúčtování vyplyne nárok na daňový bonus, vyplatí se poplatníkovi, pokud doplatek činí alespoň 100 Kč, maximální výše daňového bonusu nesmí za kalendářní rok 2020 přesáhnout 60 300 Kč. (Pozn.: Od 1. 1. 2021 byla maximální částka uplatnění daňového bonusu zrušena.)

Postup při provedení ročního zúčtování

Do ročního zúčtování vstupuje úhrn všech zdanitelných příjmů s výjimkou příjmů, které byly zdaněny srážkovou daní, příjmů od daně osvobozených a příjmů, které nejsou předmětem daně.

Úhrn hrubých ročních příjmů zvýšený o povinné pojistné tvoří základ daně. Ten se dále sníží o nezdanitelné části základu daně. Takto vypočtený základ daně se zaokrouhlí na stokoruny dolů a stanoví se daň ve výši 15 %. Takto vypočtená daň se sníží o slevy na dani podle prokázaného nároku dle § 35ba ZDP. Tyto slevy mohou být poskytnuty jen do výše daňové povinnosti.

Vypočtená daň po slevě podle § 35ba ZDP se sníží o daňové zvýhodnění na vyživované děti. Takto vypočtená daň po slevě se porovná s úhrnem záloh na daň po slevě. Dále plátce porovná (nárokový) daňový bonus s úhrnem již vyplacených měsíčních daňových bonusů. Jestliže je úhrn částek vyplacených na měsíčních daňových bonusech nižší než nárokový daňový bonus, zvýší plátce daně o nevyplacenou částku na daňovém bonusu vypočtenou částku přeplatku na dani po slevě nebo sníží nevyplacenou částku na daňovém bonusu o vypočtenou částku nedoplatku na dani po slevě. Přeplatek na dani vyšší než 50 Kč se vrátí poplatníkovi, nedoplatek poplatníkovi nemůže vzniknout, technika výpočtu tuto možnost neumožňuje.

Plátce může poskytnout slevu na dani maximálně do výše daňové povinnosti vypočtené podle ZDP. Je-li daň nižší než celková částka daňového zvýhodnění, vzniká poplatníkovi nárok na vyplacení ročního daňového bonusu, je-li jeho doplatek alespoň 100 Kč a maximálně 60 300 Kč (maximální částka se sleduje naposledy za rok 2020). Vyplacení ročního daňového bonusu je vázáno na podmínku, že úhrn zdanitelných příjmů ze závislé činnosti dosáhl za rok 2020 alespoň částky 87 600 Kč.

Jestliže celkový roční zdanitelný příjem nedosáhl částky 87 600 Kč, avšak v jednotlivých měsících byly oprávněně vyplaceny měsíční daňové bonusy, protože poplatník dosáhl zdanitelného příjmu alespoň ve výši poloviny minimální mzdy, nárok na vyplacené bonusy se neztrácí (toto platí pouze v případě, provádí-li roční zúčtování daně zaměstnavatel, pokud zaměstnanci vznikne povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů FO, vyplacené daňové bonusy vrátí).

Upozornění: Daňový nerezident, který je daňovým rezidentem členského státu EU nebo státu tvořícího EHP, může uplatnit snížení ročního daňového základu, slevu na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na nezaopatřené děti a další daňové výhody jen v rámci daňového přiznání a pokud jeho příjmy ze zdrojů na území ČR budou činit nejméně 90 % všech jeho celosvětových příjmů.

Upozornění pro poplatníky: Poplatník, který měl příjmy zdaněné srážkovou daní, může v rámci daňového přiznání zahrnout do zdanitelných příjmů i tyto příjmy. Jedná se o příjmy z dohody o provedení práce bez učiněného Prohlášení poplatníka do 10 000 Kč měsíčně a souhrn příjmů (bez dohod o provedení práce) do 3 000 Kč, neučinil-li zaměstnanec Prohlášení poplatníka.

Schéma ročního zúčtování bez uplatnění daňového zvýhodnění

úhrn základů daně   nezdanitelné části základu daně  = roční základ daně zaokrouhlený na 100 Kč dolů 
roční základ daně zaokr. na 100 Kč dolů  x  15 %  =  stanovená roční daň  
stanovená roční daň  –  sleva na dani dle § 35ba ZDP do výše daňové povinnosti  =  stanovená daň po slevě dle § 35ba ZDP 
stanovená daň po slevě podle § 35ba ZDP –  roční úhrn sražených záloh  =  přeplatek, pokud je rozdíl kladné číslo (je-li vyšší než 50 Kč, vrací se poplatníkovi)  

Schéma ročního zúčtování s uplatněním daňového zvýhodnění

úhrn základů daně   nezdanitelné části základu daně  =  roční základ daně zaokrouhlený na 100 Kč dolů 
roční základ daně zaokr. na 100 Kč dolů  x   15 %  =   stanovená roční daň  
stanovená roční daň  –  sleva na dani dle § 35ba ZDP do výše daňové povinnosti  =  stanovená daň po slevě dle § 35ba ZDP 
stanovená daň po slevě dle § 35ba ZDP –  sleva na dani maximálně do výše daňové povinnosti dle § 35c ZDP =  konečná daňová povinnost  
konečná daňová povinnost  –  skutečně sražená záloha daně  =  rozdíl A  
nárok na daňový bonus (alespoň 100 Kč, nejvýše celkem 60 300 Kč)  –   vyplacený daňový bonus v průběhu roku  =  rozdíl B  
rozdíl A  +–  rozdíl B  =  přeplatek vyšší než 50 Kč se vyplatí poplatníkovi  
Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec měl za rok 2020 zdanitelné příjmy ve výši 192 000 Kč. Měl učiněné Prohlášení poplatníka daně z příjmů, uplatňoval daňové zvýhodnění na 1 dítě s kódem 1 po celý rok. Požádal o provedení ročního zúčtování daně a doložil doklad o poskytnutém daru ve výši 800 Kč. Pojistné, které za něj zaplatil zaměstnavatel, činilo 64 896 Kč. Vyplacené daňové bonusy za rok činily 1 344 Kč, skutečně sražená záloha = 0 Kč.

Úhrn zdanitelných příjmů za rok 2020 bez příjmů od daně osvobozených  192 000 Kč  
Pojistné zaplacené zaměstnavatelem  64 896 Kč  
Roční základ daně  256 896 Kč  
Základ daně zaokr. na 100 Kč dolů  256 800 Kč  
Roční daň 15 %  38 520 Kč  
Snížení o slevu na dani dle § 35ba 24 840 Kč  
Daň po slevě dle § 35ba 13 680 Kč  
Daňové zvýhodnění na 1 dítě s kódem 1 – nárok  15 204 Kč  
Z toho – sleva na dani  13 680 Kč  
– daňový bonus (15 204 – 13 680)  1 524 Kč  
Zúčtování záloh na dani:   
daň po slevě dle § 35c 0  
skutečně sražené zálohy  0 Kč  
rozdíl na dani (+ přeplatek, – nedoplatek)  0 Kč  
Zúčtování měsíčních daňových bonusů:   
daňový bonus = nárok – sleva (15 204 – 13 680)  1 524 Kč  
vyplacené daňové bonusy v průběhu roku  1 344 Kč  
rozdíl na daňovém bonusu (+ přeplatek, – doplatek)  -180 Kč  
Kompenzace vzniklých rozdílů na dani a daňovém bonusu   
Přeplatek na dani po slevě  0 Kč  
Doplatek na daňovém bonusu  180 Kč  
Výsledek ročního zúčtování  180 Kč  

V rámci ročního zúčtování se neuplatnil dar, protože jeho výše nedosahovala minimální výše alespoň 1 000 Kč nebo alespoň 2 % ročního daňového základu.

Výsledek z ročního zúčtování nesmí nikdy vyjít záporně (nedoplatek zaměstnance), z techniky výpočtu daně (zaokrouhlení měsíčního základu pro výpočet záloh na daň na stokorunu nahoru a konečné daně v ročním vyúčtování na stokorunu dolů toto nedovoluje), pokud se tak stane, je jednoznačné, že v rámci daňových výpočtů během roku došlo k chybě, případně, že byla základní sleva na poplatníka uplatněna v rámci roku více než 12 x (může se stát při změně zaměstnavatele v průběhu měsíce). Pokud zaměstnavatel zjistí pochybení, opraví v běžném zúčtování mezd, nikoliv v ročním zúčtování, jde-li o chybu u předchozího zaměstnavatele, roční zúčtování neprovede, nedodá-li zaměstnanec opravené Potvrzení o zdanitelných příjmech.

Priklad

Příklad 2

Poplatník učinil Prohlášení a uplatňoval po celý rok 2020 základní slevu na poplatníka, základní slevu na invaliditu a daňové

Nahrávám...
Nahrávám...