dnes je 25.8.2019
Input:

Roční zúčtování za rok 2015

23.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3 Roční zúčtování za rok 2015

Ing. Růžena Klímová

Podmínky pro provedení ročního zúčtování

Pokud měl zaměstnanec v uplynulém roce více zaměstnavatelů postupně za sebou a v některém kalendářním měsíci měl uplatněné solidární zvýšení zálohy daně, ale celkem za zdaňovací období nepřekročí jeho zdanitelný příjem 48násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení, tedy částku  1 277 328 Kč, může poslední zaměstnavatel provést roční zúčtování, doloží-li poplatník potvrzení o výši příjmů ze závislé činnosti od všech předchozích postupných zaměstnavatelů. V případě, že vznikne oprávněný nedoplatek při provedení ročního zúčtování, od poplatníka se nedoplatek nevybírá.

Měl-li poplatník jediného plátce a nepodepsal-li Prohlášení ve stanovené lhůtě, může je podepsat dodatečně, nejpozději do 15. 2. následujícího roku (do 15. 2. 2016), a to i v případě, že v průběhu zdaňovacího období byl jeho příjem u tohoto plátce zdaňován srážkovou daní.

Neuplatnil-li poplatník v průběhu roku v „Prohlášení” daňové zvýhodnění na nezaopatřené dítě, může je uplatnit dodatečně při ročním zúčtování. Pokud měl zaměstnanec nárok na některé daňové slevy, které měsíčně neuplatňoval, protože chyběly příslušné doklady pro uplatnění slev, může poplatník dodatečně k termínu pro roční zúčtování předložit doklady poslednímu plátci. Může se jednat o rozhodnutí o pobírání invalidního důchodu, předložení průkazu ZTP/P, slevy na studenta atd. Zaměstnavatel je povinen provést roční zúčtování do 31. 3. po ukončení zdaňovacího období. Plátce provede roční zúčtování jen na základě dokladů za uplynulé zdaňovací období, pokud byly předloženy poplatníkem do 15. února po uplynutí zdaňovacího období. Za rok 2015 do 15. 2. 2016.

Pokud v rámci ročního zúčtování vyplyne přeplatek vyšší než 50 Kč, vrátí jej plátce nejpozději se zúčtováním mzdy za březen.

V případě, že v rámci ročního zúčtování vyplyne nárok na daňový bonus, vyplatí se poplatníkovi, pokud činí alespoň 100 Kč, maximálně však 60 300 Kč.

Postup při provedení ročního zúčtování

Do ročního zúčtování vstupuje úhrn všech zdanitelných příjmů s výjimkou příjmů, které byly zdaněny srážkovou daní, příjmů od daně osvobozených a příjmů, které nejsou předmětem daně.

Úhrn hrubých ročních příjmů zvýšený o povinné pojistné tvoří základ daně. Ten se dále sníží o nezdanitelné části základu daně. Takto vypočtený základ daně se zaokrouhlí na stokoruny dolů a stanoví se daň ve výši 15 %. Takto vypočtená daň se sníží o slevy na dani podle prokázaného nároku dle § 35ba ZDP. Tyto slevy mohou být poskytnuty jen do výše daňové povinnosti.

Vypočtená daň po slevě podle § 35ba ZDP se sníží o daňové zvýhodnění na vyživované děti. Takto vypočtená daň po slevě se porovná s úhrnem záloh na daň po slevě. Dále plátce porovná (nárokový) daňový bonus s úhrnem již vyplacených měsíčních daňových bonusů. Jestliže je úhrn částek vyplacených na měsíčních daňových bonusech nižší než nárokový daňový bonus, zvýší plátce daně o nevyplacenou částku na daňovém bonusu vypočtenou částku přeplatku na dani po slevě nebo sníží nevyplacenou částku na daňovém bonusu o vypočtenou částku nedoplatku na dani po slevě. Přeplatek na dani vyšší než 50 Kč se vrátí poplatníkovi, případný nedoplatek se nevybírá.

Plátce může poskytnout slevu na dani maximálně do výše daňové povinnosti vypočtené podle ZDP. Je-li daň nižší než celková částka daňového zvýhodnění, vzniká poplatníkovi nárok na vyplacení ročního daňového bonusu, je-li jeho výše alespoň 100 Kč, maximálně však 60 300 Kč. Vyplacení ročního daňového bonusu je vázáno na podmínku, že úhrn zdanitelných příjmů ze závislé činnosti dosáhl za rok 2015 alespoň částky  55 200 Kč.

Jestliže celkový roční zdanitelný příjem nedosáhl částky 55 200 Kč, avšak v příslušných měsících byly vyplaceny měsíční daňové bonusy, protože v nich bylo dosaženo alespoň poloviny minimální mzdy, nárok na vyplacené bonusy se neztrácí.

Upozornění: Daňový nerezident, který je daňovým rezidentem členského státu EU nebo státu tvořícího EHP, může uplatnit snížení ročního daňového základu, slevu na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na nezaopatřené děti a další daňové výhody jen v rámci daňového přiznání a pokud jeho příjmy ze zdrojů na území ČR budou činit nejméně 90 % všech jeho celosvětových příjmů.

Upozornění pro poplatníky: Poplatník, který měl příjmy zdaněné srážkovou daní, může v rámci daňového přiznání zahrnout do zdanitelných příjmů i tyto příjmy.

Schéma ročního zúčtování bez uplatnění daňového zvýhodnění

úhrn základů daně   nezdanitelné části základu daně  = roční základ daně zaokrouhlený na 100 Kč dolů 
roční základ daně zaokr. na 100 Kč dolů  x  15 %  =  stanovená roční daň  
stanovená roční daň  –  sleva na dani dle § 35ba ZDP do výše daňové povinnosti  =  stanovená daň po slevě dle § 35ba ZDP 
stanovená daň po slevě podle § 35ba ZDP –  roční úhrn sražených záloh  =  
  • přeplatek, pokud je rozdíl kladné číslo (je-li vyšší než 50 Kč, vrací se poplatníkovi),

  • nedoplatek, pokud je rozdíl záporné číslo (od poplatníka se nevybírá)

 

Schéma ročního zúčtování s uplatněním daňového zvýhodnění

úhrn základů daně   nezdanitelné části základu daně  =  roční základ daně zaokrouhlený na 100 Kč dolů 
roční základ daně zaokr. na 100 Kč dolů  x   15 %  =   stanovená roční daň  
stanovená roční daň  –  sleva na dani dle § 35ba ZDP do výše daňové povinnosti  =  stanovená daň po slevě dle § 35ba ZDP 
stanovená daň po slevě dle § 35ba ZDP –  sleva na dani maximálně do výše daňové povinnosti dle § 35c ZDP =  konečná daňová povinnost  
konečná daňová povinnost  –  skutečně sražená záloha daně  =  rozdíl A  
nárok na daňový bonus (alespoň 100 Kč, nejvýše 60 300 Kč)  –   vyplacený daňový bonus v průběhu roku  =  rozdíl B  
rozdíl A  +–  rozdíl B  =  přeplatek vyšší než 50 Kč se vyplatí poplatníkovi, vznikne-li nedoplatek, od poplatníka se nevybírá  
Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec měl za rok 2015 zdanitelné příjmy ve výši 180 300 Kč. Měl podepsané Prohlášení, uplatňoval daňové zvýhodnění na 1 dítě s kódem 1 po celý rok. Požádal o provedení ročního zúčtování a doložil doklad o poskytnutém daru ve výši 800 Kč. Pojistné, které za něj zaplatil zaměstnavatel, činilo 61 302 Kč. Vyplacené daňové bonusy za rok činily 4 504 Kč. Sražená záloha byla ve výši 2 250 Kč.

Úhrn zdanitelných příjmů za rok 2015 bez příjmů od daně osvobozených  180 300 Kč  
Pojistné zaplacené zaměstnavatelem  61 302 Kč  
Roční základ daně  241 602 Kč  
Základ daně zaokr. na 100 Kč dolů  241 600 Kč  
Roční daň 15 %  36 240 Kč  
Snížení o slevu na dani dle § 35ba 24 840 Kč  
Daň po slevě dle § 35ba 11 400 Kč  
Daňové zvýhodnění na 1 dítě s kódem 1 – nárok  13 404 Kč  
Z toho – sleva na dani  11 400 Kč  
– daňový bonus (13 404 – 11 400)  2 004 Kč  
Zúčtování záloh na dani:   
daň po slevě dle § 35c 0  
skutečně sražené zálohy  2 250 Kč  
rozdíl na dani (+ přeplatek, – nedoplatek)  + 2 250 Kč  
Zúčtování měsíčních daňových bonusů:   
daňový bonus = nárok – sleva (13 404 –11 400)  2 004 Kč  
vyplacené daňové bonusy v průběhu roku  4 504 Kč  
rozdíl na daňovém bonusu (+ přeplatek, – nedoplatek)  – 2 500 Kč  
Kompenzace vzniklých rozdílů na dani a daňovém bonusu   
Rozdíl na dani po slevě  + 2 250 Kč  
Rozdíl na daňovém bonusu  – 2 500 Kč  
Výsledek ročního zúčtování – nedoplatek  – 250 Kč  

V rámci ročního zúčtování se neuplatnil dar, protože jeho výše nedosahovala minimální výše alespoň 1 000 Kč nebo alespoň 2 % ročního daňového základu. Výsledek z ročního zúčtování (nedoplatek) –250 Kč se od poplatníka nevybere.

Priklad

Příklad 2

Poplatník podepsal Prohlášení a uplatňoval po celý rok 2015 slevu na poplatníka, slevu na invaliditu I. stupně a daňové zvýhodnění na tři nezaopatřené děti. Do 15. 2. 2016 požádal o provedení ročního zúčtování