Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

První novela občanského zákoníku

3.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.07.01
První novela občanského zákoníku

JUDr. Věra Bognárová

Nový občanský zákoník je účinný od 1. 1. 2014 a doposud nebyl novelizován, ačkoliv potřeba novelizovat některá ustanovení je v odborných kruzích často diskutována. Na konci loňského roku byla přijata první novela občanského zákoníku, tj. zákon č. 89/2012 Sb. a dalších zákonů, mezi nimi i zákoníku práce. Novela byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 460/2016 Sb. dne 30. 12. 2016 v částce 185. Datum uveřejnění je důležité, protože část novely, která se bezprostředně vztahuje i k pracovněprávním vztahům, nabývá účinnosti 60. dnem po jejího vyhlášení. Účinnost novely občanského zákoníku ve vztahu k pracovněprávním předpisům a účinnost novely zákoníku práce nastává 28. 2. 2017.

Jenom pro vysvětlení, účinnost novely občanského zákoníku a dalších navazujících předpisů je upravena diferencovaně, některá ustanovení vztahující se k posuzování svéprávnosti nabývají účinnosti dnem jejího vyhlášení, tj. dnem 30. 12. 2016, a některá ustanovení týkající se především svěřeneckých fondů a zápisů do veřejných rejstříků až 1. 1. 2018. Nicméně část novely bezprostředně se vztahující k pracovněprávním vztahům nabývá účinnosti 28. 2. 2017.

Novela občanského zákoníku upravuje řadu významných změn, např. úpravu předkupního práva, a dále precizuje úpravu svěřeneckých fondů a na to navazující úpravu zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. V této informaci se však zaměřím výhradně na novelizační úpravy, které bezprostředně ovlivní pracovněprávní vztahy.

Novelu občanského zákoníku je nutné i ve vztahu k úpravě, která se pracovněprávních vztahů dotýká, brát jako možné maximum přijaté úpravy. Bylo by určitě potřebné vyřešit i některé další úpravy či přesněji některé věci vyjasnit, nicméně novela občanského zákoníku se přijímá vždy velice těžce a těžce se hledá i konsenzus k tomu, co se musí upravit.

MOŽNOST SJEDNÁNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU PO DOVRŠENÍ 15 LET

Ustanovení § 35 NOZ, který upravuje možnost nezletilého zavazovat se k výkonu závislé práce, nově zní tak, že nezletilý, který dovrší 15 let, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu. Tímto jiným právním předpisem je míněn zákoník práce. Jako den nástupu do práce nesmí být ale sjednán den, který předchází dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku. Jen pro připomenutí, účinný text § 35 NOZ ve znění do 27. 2. 2017 možnost sjednat výkon závislé práce podmiňoval nejenom dovršením 15 let, to zůstává i po novelizaci, ale také dokončením povinné školní docházky. Sjednat pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti bylo možné až tehdy, kdy nezletilý dovrší 15 let a má již současně ukončenu povinnou školní docházku.

Nová právní úprava znamená v podstatě návrat k původní úpravě obsažené v zákoníku práce, tj. nezletilý, který dosáhne 15 let věku, může sjednat pracovní smlouvu či dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, může ji tedy podepsat i v době, kdy ještě nemá ukončenou povinnou školní docházku. Jako den nástupu do práce však nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku. Až do ukončení povinné školní docházky nezletilý, přestože dosáhne věku 15 let, nesmí práci vykonávat.

Současný text § 35 NOZ také stanovil právní základ pro oprávnění zákonného zástupce nezletilého, který nedosáhl věku 16 let, aby rozvázal jeho pracovní poměr nebo smlouvu o výkonu práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek, pokud je to nutné v zájmu vzdělávání, vývoje nebo zdraví nezletilého. Tato úprava byla provedena v zákoníku práce v § 56a ZP, úprava se týkala možností okamžitého zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance. Při