dnes je 22.4.2024

Input:

Promítnutí požadavků směrnice o přiměřených minimálních mzdách do českého právního řádu

29.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2024.05.01
Promítnutí požadavků směrnice o přiměřených minimálních mzdách do českého právního řádu

JUDr. Jan Vácha, Ph.D.

ÚVODEM

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR předložilo koncem ledna na vládu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen "návrh zákona"), s cílem provést tzv. transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2041 ze dne 19. října 2022 o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii (dále jen "směrnice"), tj. promítnutí jejích požadavků do českého právního řádu.

Návrhem zákona má dojít nejen ke změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZP"), ale i zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

VALORIZAČNÍ MECHANISMUS MINIMÁLNÍ MZDY

Zásadní navrhovanou změnou je zavedení valorizačního mechanismu minimální mzdy
do českého právního řádu. Zákoník práce bude stanovovat pravidla pro výpočet a aktualizaci minimální mzdy. Minimální mzda bude výsledkem součinu koeficientu stanoveného vládou
a predikce průměrné mzdy v národním hospodářství pro příslušný kalendářní rok publikované Ministerstvem financí. Koeficient bude představovat cílenou relaci minimální a průměrné mzdy v daném kalendářním roce, při jeho stanovování bude muset vláda vycházet ze zákonem stanovených základních povinných kritérií přiměřenosti minimální mzdy (kupní síla zákonných minimálních mezd s ohledem na životní náklady, obecná úroveň mezd a jejich rozdělení, tempo růstu mezd, dlouhodobá vnitrostátní míra produktivity a její vývoj) a jeho výši před schválením konzultovat se sociálními partnery prostřednictvím Rady hospodářské a sociální dohody (tzv. tripartity). Minimální mzdu pro příslušný kalendářní rok bude vyhlašovat Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením vždy do 30. září předcházejícího kalendářního roku. Tato úprava provádí čl. 5 směrnice požadující zavedení postupů ke stanovování a aktualizaci zákonných minimálních mezd. Zároveň plní jedno z ustanovení Programového prohlášení vlády v podobě zavedení automatické valorizace minimální mzdy, a to v podobě dle požadavků zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Čl. 5 odst. 4 směrnice ukládá členským státům k hodnocení přiměřenosti zákonných minimálních mezd použít orientační referenční hodnoty. Státy mohou použít orientační referenční hodnoty běžně používané na mezinárodní úrovni, nebo orientační referenční hodnoty používané na vnitrostátní úrovni. Orientační referenční hodnota pro posouzení přiměřenosti minimální mzdy se navrhuje stanovit ve výši 45 % průměrné hrubé mzdy v národním hospodářství.

OPATŘENÍ NA PODPORU KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

Dále se navrhuje v souladu s požadavky směrnice podpořit kolektivní vyjednávání různými legislativními opatřeními, a to zejména nastavením postupu, který povede k odstranění blokace kolektivního vyjednávání malými odborovými organizacemi za situace tzv. plurality odborových organizací působících u zaměstnavatele v souvislosti s jednáním o uzavření kolektivní smlouvy.

Další úpravou, která má vést ke zvýšení pokrytí zaměstnanců kolektivními smlouvami, je úplné odstranění či změna nastavení parametrů některých výjimek pro určité skupiny zaměstnavatelů uvedených v § 7a zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, které u těchto zaměstnavatelů vylučují možnost aplikace kolektivní smlouvy vyššího stupně (dále jen "KSVS"), jejíž závaznost byla rozšířena i na další zaměstnavatele v rámci odvětví dle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. V souvislosti s odstraněním jedné ze stávajících výjimek, tj., že se KSVS, jejíž závaznost byla rozšířena na další zaměstnavatele v odvětví, nevztahuje na ty zaměstnavatele, pro které je závazná jiná KSVS, bylo nutno nově nastavit pravidla při kolizi dvou typů kolektivních smluv, a sice KSVS a rozšířené KSVS v příslušném odvětví.

Nově je zaváděna

Nahrávám...
Nahrávám...