Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přiznání důchodu a zdravotní pojištění

26.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.09.05
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk

Toto přiznání přímo ovlivňuje platbu pojistného státem té zdravotní pojišťovně, u které je osoba pojištěna, a rovněž i výši vyměřovacího základu zaměstnance, resp. osoby samostatně výdělečně činné.

POŽIVATEL DŮCHODU – OSOBA, ZA KTEROU PLATÍ POJISTNÉ STÁT

Osobami, za které hradí pojistné stát, jsou ve zdravotním pojištění dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZP”), poživatelé těchto důchodů z důchodového pojištění: starobních (řádných či předčasných), invalidních – bez ohledu na stupeň invalidity, vdovských, vdoveckých. Do této skupiny patří i příjemci předdůchodu. Sirotčí důchod je přiznáván nezaopatřenému dítěti, což je ve zdravotním pojištění taktéž „státní kategorie”.

Podotýkám, že za poživatele důchodu se pro účely zákona o veřejném zdravotním pojištění považuje osoba i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží.

PŘIZNÁNÍ DŮCHODU ŘEŠÍ POJISTNÝ VZTAH

Jak je již výše uvedeno, platí za poživatele důchodu pojistné stát. To znamená, že tyto osoby jednak mají z titulu přiznání a pobírání důchodu vyřešen ve zdravotním pojištění svůj pojistný vztah (přičemž v daném kalendářním měsíci postačí pobírání důchodu i jen po část tohoto měsíce), jednak nemusejí přispívat žádným platbami do tohoto systému.

Jinak je tomu v případech, kdy jsou poživatelé důchodu zaměstnáni nebo podnikají jako OSVČ. Jestliže tyto osoby vykonávají výdělečnou činnost, pak pojistné platí zaměstnavatel za zaměstnanou osobu a poživatel důchodu jako OSVČ.

PODMÍNKY PLNĚNÍ OZNAMOVACÍ POVINNOSTI

Je-li některý z výše uvedených důchodů přiznán zaměstnanci, pak se standardně postupuje tím způsobem, že zaměstnanec oznámí zaměstnavateli tuto skutečnost a současně přiloží Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v dané věci, ze kterého je patrné, od kterého dne je důchod přiznán. Datum přiznání důchodu pak zaměstnavatel uvede pod kódem „D” na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele jako počátek nároku zdravotní pojišťovny na platbu pojistného státem.

Podle zákona přechází na zaměstnance povinnost oznámení této změny ve dvou situacích – když zaměstnavateli tuto skutečnost neoznámí a dále tehdy, pokud zjistí, že zaměstnavatel tuto „státní kategorii” zdravotní pojišťovně nesdělil, i když o ní od zaměstnance věděl.

S účinností od 1. 1. 2013 jsou „státními pojištěnci” i příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32 ZDPo, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost oznámení vzniku a zániku nároku na platbu pojistného státem z tohoto důvodu mají podle zákona č. 427/2011 Sb. penzijní společnosti a pojišťovny. K individuálnímu oznámení tohoto nároku slouží na formulářích zdravotních pojišťoven „Přihláška a evidenční list pojištěnce” písmeno „M”.

Pro zaměstnavatele (i pojištěnce) platí ve zdravotním pojištění osmidenní lhůta pro oznámení příslušné změny. Zpravidla se zaměstnavatel o přiznání důchodu dozví později, pak je zapotřebí oznámit vznik nároku na „státní kategorii” ihned po sdělení zaměstnancem.

POUŽITÍ DVOU KÓDŮ SOUČASNĚ

Pokud zaměstnavatel přijímá do zaměstnání poživatele důchodu, oznamuje zdravotní pojišťovně na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele jak nástup zaměstnance do zaměstnání (kódem „P”), tak zároveň skutečnost, že za zaměstnance je plátcem pojistného stát (kódem „D”). Kopii příslušného rozhodnutí si zaměstnavatel vždy založí ve mzdové evidenci zaměstnance. Pokud dojde v průběhu trvání zaměstnání k odejmutí důchodu, slouží pro zaměstnavatele k tomuto účelu kód „H”.

ŽADATEL O STAROBNÍ DŮCHOD

Zaměstnavatel se informaci o žádosti zaměstnance o starobní důchod dozví zpravidla tehdy, kdy je mu ČSSZ nebo žádajícím zaměstnancem předložen k vyplnění tiskopis Potvrzení zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V tomto tiskopise bývá uvedeno datum výplaty starobního důchodu, požadované zaměstnancem. Datum uvedené na tiskopise signalizuje, ke kterému datu je o přiznání výplaty důchodu žádáno, ovšem rozhodující je datum uvedené na důchodovém výměru. Pro účel splnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem je akceptovatelná i možnost získání data z tiskopisu ČSSZ. Pokud by byl následně důchod přiznán k jinému datu, podal by zaměstnavatel opravné hlášení. Například, kdyby zaměstnavatel oznámil přiznání důchodu kódem „D” k datu 17. 5., přičemž by poté zjistil, že důchod byl přiznán až k 28. 5., použil by na jednom formuláři kód „H” s datem 17. 5. a současně kód „D” s datem 28. 5.

POŽIVATELÉ DŮCHODU EVIDOVANÍ U ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Výhodou zaměstnaného poživatele důchodu je skutečnost, že v případě příjmu nižšího než minimální mzda se neprovádí dopočet a doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu, ale pojistné se vždy odvádí ze skutečně dosaženého příjmu. Přitom není rozhodující, zda zaměstnání trvá celý kalendářní měsíc nebo jen jeho část, a ani se nepřihlíží k případným dnům poskytnutého neplaceného volna nebo vykázané neomluvené absence. Tento postup platí za podmínky, že registrace zaměstnance v kategorii osob, za které platí pojistné stát, trvá po celý kalendářní měsíc.

POMĚRNÁ ČÁST MINIMÁLNÍHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU

Ustanovení § 3 odst. 9 písm. c) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPZP”) uvádí situaci, kdy se minimální