dnes je 14.7.2024

Input:

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

19.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

5.1.7.4 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Ing. Růžena Klímová

Za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci vedle dosažené mzdy příplatek ve výši nejméně 10 % z  minimální mzdy, a to za každou hodinu práce konané v tomto prostředí, nebo (při pravidelné práci ve ztíženém prostředí konané po celý měsíc) přímo z částky měsíční.

   2023 2024 
Měsíční minimální mzda  17 300 Kč  18 900 Kč  
Hodinová minimální mzda  103,80 Kč  112,50 Kč  
Příplatek  10,38 Kč  11,25 Kč  

Protože i tento příplatek je stanoven jako minimální, nebrání zaměstnavateli nic v tom, aby dohodl nebo stanovil příplatek vyšší, popřípadě vhodně odstupňovaný. Pojem "ztížené pracovní prostředí" pro účely poskytování příplatku je vymezen v § 6 nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Definice ztíženého pracovního prostředí

Ztíženým pracovním prostředím je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění.

Ztěžujícím vlivem se rozumí

 1. prach, jehož průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou vyšší než trojnásobek hodnoty přípustného expozičního limitu stanoveného nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
 2. chemické látky, jejichž průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší překračují hodnotu nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovené nařízením vlády č. 361/2007 Sb., nebo pokud pro danou látku není hodnota nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovena, překračují trojnásobek hodnoty jejího přípustného expozičního limitu stanoveného nařízením vlády č. 361/2007 Sb.,
 3. směsi chemických látek s předpokládaným aditivním účinkem, jestliže součet podílů celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých chemických látek v ovzduší z jejich hodnot přípustného expozičního limitu je vyšší než 2,
 4. pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity stanovené nařízením vlády č. 361/2007 Sb.,
 5. ustálený a proměnný hluk nebo impulsní hluk, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h překračuje hygienický limit nebo přípustný expoziční limit nejméně o 20 dB, nebo impulsní hluk, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku C překračuje 145 dB (viz též nařízení vlády č. 272/2011 Sb.),
 6. vibrace přenášené na ruce nebo celkové horizontální nebo vertikální vibrace přenášené na zaměstnance, jejichž průměrná souhrnná vážená hladina zrychlení Lahv,8h nebo průměrná vážená hladina zrychlení Law,8h překračuje přípustný expoziční limit pro osmihodinovou pracovní dobu stanovený nařízením vlády č. 272/2011 Sb. nejméně o 17 dB,
 7. pracovní prostředí, ve kterém jsou překračovány hodnoty přípustných mikroklimatických podmínek stanovené nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, a ani při používání dostupných použitelných osobních ochranných pracovních prostředků a úpravy režimu práce nelze vyloučit poškození zdraví,
 8. vědomé zacházení s biologickými činiteli nebo jejich zdroji nebo přenášeči, které jsou vyjmenovány v nařízení vlády,
 9. zvýšený tlak nad 400 kPa, který u prací pod hladinou odpovídá hloubce nejméně 40 metrů,
 10. radiační činnosti vykonávané v kontrolovaném pásmu pracovníky kategorie A stanovenými ve vyhlášce o radiační ochraně,
 11. pracovní činnosti
Nahrávám...
Nahrávám...